Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4683

Uchwała nr 35/V/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 25 maja 2011r.

ustalenia wysokości opłat za dodatkowe świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Szydłowiec w zakresie podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17) realizowane są bezpłatnie w czasie 5 godzin dziennie w godzinach od 800 do 1300

§ 2.

Usługi świadczone przez przedszkole publiczne w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej są odpłatne i obejmują zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka poprzez:

1) Gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

2) Zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) Zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;

4) Gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny w czasie zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz.

5) Przygotowywanie miejsca do zabaw, wypoczynku i snu dziecka (rozkładanie leżaków i pościeli oraz pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu się dziecka).

§ 3.

Za usługi wymienione w § 2 rodzice/ prawni opiekunowie/ ponoszą następującą opłatę:

1) 0,16 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu jednego dziecka w przedszkolu.

2) 0,23 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dwojga dzieci w przedszkolu.

3) 0,27 % aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu trojga lub więcej dzieci w przedszkolu.

§ 4.

1. Dopuszcza się możliwość okresowego zwolnienia z całości lub części opłat określonych w § 3 w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

2. Decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 5.

Opłaty, o których mowa w § 3 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 10 każdego miesiąca.

§ 6.

Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku opłaty, o której mowa w § 3.1)

§ 7.

Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosztów zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 8.

Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art.67a ustawy o systemie oświaty.

§ 9.

Warunki uiszczania opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dzieci określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dziecka /prawnymi opiekunami/

§ 10.

Z dniem 31 sierpnia 2011 roku traci moc uchwała Nr 30/VI/03 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Szydłowiec przedszkoli samorządowych.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Krystyna Bednarczyk

1) § 6 uchylony przez Wojewodę Mazowieckiego rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 28 czerwca 2011r. LEX R.4131.30.2011.MN

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe