Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4687

Uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Stoczek

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoczek

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art.6 ust.1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 226, poz. 2572 z późn. zm.) – uchwala się co następuje:

§ 1. 1.W przedszkolu publicznym i punkcie przedszkolnym prowadzonym przez gminę Stoczek usługi świadczone w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statutach przedszkola. 2.Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Stoczek wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego są płatne. 3.Odpłatnymi świadczeniami, o których mowa w §1 ust.2 są: a)usługi opiekuńcze i bytowe polegające na zapewnieniu dzieciom opieki podczas pobytu w przedszkolu w czasie powyżej 5 godzin dziennie, b)zajęcia dodatkowe realizowane w formie: kółek plastycznych, muzyczno- ruchowych, teatralnych umożliwiających dzieciom rozwijanie ich indywidualnych zdolności i zainteresowań, c) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka, d) gry i zabawy edukacyjne dostosowane do wieku i możliwości dziecka, e) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych.

§ 2. 1.Ustala się odpłatność rodziców (opiekunów) w wysokości 1,20zł za 1 godzinę świadczeń wymienionych w § 1 ust.3 . 2.Opłatę, o której mowa w ust.1 pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę przekraczającą 5 godzin pobytu dziennego. 3.Opłatę miesięczną za świadczenia, o których mowa w §1 ust.3. ustala się na podstawie stawki odpłatności, o której mowa §2 ust.1,zadeklarowanej przez rodziców (opiekunów) ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu. 4.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata miesięczna, o której mowa w ust.3, ulega obniżce o kwotę stanowiącą iloczyn stawki, o której mowa w § 2 ust.1 i liczby godzin, w których dziecko nie korzystało ze świadczeń. 5.Opłatę, o której mowa w ust 3, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 6.Opłata, o której mowa w ust 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 3. Szczegółowy zakres oraz warunki odpłatności za świadczenia o których mowa w § 1 ust. 3, określa umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Stoczek Nr X/60/2007 z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie za korzystanie z przedszkola .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011r.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Paweł Stelmach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe