Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 147 poz. 4688

Uchwała nr XIII/57/11 Rady Gminy Brańszczyk

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brańszczyk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17 z późn.zm.) realizowane są bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brańszczyk, wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmujące zajęcia opiekuńczno-wychowawcze realizowane poza godzinami, o których mowa w paragrafie 1, są odpłatne.

2. Świadczeniami, o których mowa w ustępie 1, są:

1)gry i zabawy dostosowane do możliwości dziecka;

2)zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny i umysłowy, zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania otaczajacym światem;

3)zajęcia wspomagające rozwój fizyczny dziecka;

4)zajęcia umożliwiające realizację programów autorskich, innowacji pedagogicznych, poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5)nadzór nauczyciela oraz pracowników obsługi nad dzieckiem poczas samodzielnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkola oraz na terenie przedszkolnego placu zabaw;

6)przygotowanie miejsca do wypoczynku i snu dziecka, a także nadzór nad wypoczywającym dzieckiem;

7)przygotowanie dzieci do udziału w organizowanych przez przedszkole uroczystościach i innych imprezach z udziałem rodziców (opiekunów prawnych) i przedstawicieli środowiska lokalnego.

§ 3. 1. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych realizowanych z dzieckiem, o których mowa w paragrafie 2 ustala się odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) w wysokości - 0,14 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w odrębnych przepisach.

2. Przy ustalaniu odpłatności za jedną godzinę stosuje się zaokrąglenia do pełnych dziesiątek groszy.

3. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w paragrafie 2 ust. 2, stanowi ,iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, stawki wskazanej w paragrafie 3 oraz dziennej liczby godzin wykraczających ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. Opłata, o której mowa w paragrafie 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

§ 5. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w paragrafie 2.

2. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat i zwrot opłat za świadczenia, o których mowa w paragrafie 2 określa regulamin ustalony przez dyrektora przedszkola.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV/230/06 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 28 września 2006r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez gmine przedszkoli samorządowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Beata Pieńkos

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe