Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 149 poz. 4758

Uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Miedzna

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) , art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z poźn. zm.), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z pózn. zm.) oraz art. 47 paragraf 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Rada Gminy w Miedznie postanawia co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Miedzna pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osó fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Ustala się, że inkasentami podatków, o których mowa w paragrafie 1 są sołtysi poszczególnych sołectw i inne osoby wyszczególnione w załączniku do uchwały.

§ 3. Ustala się nastepujące terminy rozliczania się z zainkasowanych kwot: 1. I raty oraz kwot wpłaconych tytułem kolejnych rat - do 18 marca danego roku, 2. II raty oraz kwot wpłaconych tytułem kolejnych rat - do 18 maja danego roku, 3. III raty oraz kwot wpłaconych tytułem kolejnych rat - do 18 września danego roku, 4. IV raty - do 18 listopada danego roku.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla poszczególnych inkasentów w wysokości określonej w załączniku o któym mowa w paragrafie 2.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr II/11/2002 Rady Gminy w Miedznie z dnia 3 grudnia 2002 roku w sparwie inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr VI/34/2011
Rady Gminy Miedzna
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

wykaz inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wiśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe