Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 149 poz. 4767

Porozumienie nr 20/WZS/P/49/2011 Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock

z dnia 27 kwietnia 2011r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie - Miastu Płock na realizację zadań "Programu na rzecz społeczności romskiej", ustanowionego uchwałą nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,

Tekst pierwotny

pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Pl. Bankowy 3/5 zwanym dalej "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez Panią Wiesławę Kacperek Biegańską – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na mocy Upoważnienia Nr BKO.I.0137/127/10 z dnia 29 września 2010 r. a Gminą - Miastem Płock, z siedzibą w Płocku przy ul. Pl. Stary Rynek 1 zwaną dalej "Zleceniobiorcą" reprezentowaną przez: Andrzeja Nowakowskiego – Prezydenta Miasta Płocka

- na podstawie art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526, ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 ze zm.) oraz art. 150 w związku z art. 126, 168 oraz art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) zawarte zostało porozumienie następującej treści:

§ 1. Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcy dotację celową w wysokości 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) na realizację w 2011 r. zadania zgłoszonego we wniosku do Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, pt. Asystent edukacji romskiej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków wymienionych w kosztorysie wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do porozumienia, a Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym porozumieniu.

§ 2. Zadanie zakwalifikowane zostało do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynującego rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

§ 3. Środki, o których mowa w § 1 przekazane zostaną na rachunek bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 prowadzony przez PKO Bank Polski, w następujący sposób:

1) I transza w wysokości 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia;

2) II transza w wysokości 4 800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) w terminie 30 dni od daty zaakceptowania sprawozdania częściowego z wykorzystania I transzy dotacji, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykorzystania dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszym porozumieniem. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji porozumienia, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie na wykonanie zadania.

§ 6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, ze zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

§ 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie w ramach zadania publikacjach, swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania z dotacji przyznanej przez MSWiA w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

§ 8. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie do dnia 15 lipca 2011 r. do złożenia do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania częściowego z wykorzystania I transzy dotacji wraz z kopiami faktur, rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do porozumienia. Zleceniodawca dokonuje akceptacji sprawozdania w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

2. W terminie do dnia 31 stycznia 2012 r. Gmina – Miasto Płock przekaże Zleceniodawcy – sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z kopiami faktur, rachunków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do porozumienia.

3. Każdy dokument księgowy, poświadczający dokonanie wydatku opłaconego w całości lub części ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca opatrza opisem o treści: „Wydatek na realizację projektu pt___________(poz. ____ kosztorysu), opłacony ze środków dotacji MSWiA na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą – Miastem __________z dnia _______________2011 r. w kwocie _______(słownie) oraz ze środków własnych w kwocie ___zł (słownie).”

4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o którym mowa w ust. 1 i 2.

5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która może być podstawą do rozwiązania porozumienia.

6. Zatwierdzenie przez Zleceniodawcę rozliczenia dotacji, przedstawionego przez Zleceniobiorcę nastąpi w terminie 30 dni od daty jego otrzymania.

§ 9. 1. Środki finansowe przyznane Gminie – Miastu Płock w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, w terminie określonym przez Zleceniodawcę na konto Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie Nr 36 1010 1010 0100 6722 3100 0000.

2. Środki finansowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r. Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie do dnia 15 stycznia 2012 r. na rachunek bankowy Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie Nr 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000 z informacją w treści przelewu jakiego porozumienia dotyczy zwrot.

3. Od środków niewykorzystanych zwróconych po 15 stycznia 2012 r. Zleceniobiorca zapłaci odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia 16 stycznia 2012 r.

§ 10. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy lub pracownikom MSWiA zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do udzielenia ustnie lub na piśmie, w zależności od żądania kontrolującego i w terminie przez niego określonym wyjaśnień i informacji dotyczących realizacji zadania.

§ 11. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.).

§ 13. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zleceniodawcy i jeden dla Zleceniobiorcy.

Prezydent Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

z up. Wojewody Mazowieckiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej


Wiesława Kacperek-Biegańska

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 20/WZS/P/49/2011
Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1 do porozumienia nr 20.WZS.P.49.2011

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 20/WZS/P/49/2011
Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2 do porozumienia nr 20.WZS.P.49.2011

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 20/WZS/P/49/2011
Wojewody Mazowieckiego i Gminy - Miasto Płock
z dnia 27 kwietnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3 do porozumienia nr 20.WZS.P.49.2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe