Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 154 poz. 4898

Uchwała nr 110/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 29 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 58 ust.1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie, w wysokości 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).

2. Dla dzieci nowo przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca, ustala się opłatę stałą w wysokości 50% przewidzianej stawki.

3. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, opłatę stałą miesięczną pobiera się w następujący sposób:

1) za pierwsze dziecko w wysokości 100% opłaty określonej w ust.1;

2) za drugie dziecko w wysokości 50% opłaty określonej w ust.1;

3) za każde kolejne dziecko w wysokości 25% opłaty określonej w ust.1.

4. Opłata stała nie podlega zwrotowi bez względu na ilość dni nieobecności dziecka w żłobku.

5. W żłobku zapewnia się opiekę nad dziećmi do 10 godzin dziennie.

6. Za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł. (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą dodatkową godzinę opieki.

§ 2.

1. Ustala maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 8,00 zł. (słownie: osiem złotych).

2. Opłata za wyżywienie dziecka podlega zwrotowi w części stanowiącej iloczyn dni nieobecności dziecka i stawki żywieniowej, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka co najmniej na 1 dzień roboczy przed absencją dziecka.

§ 3.

Opłatę stałą miesięczną za pobyt dziecka w żłobku, określoną w § 1, oraz opłatę za wyżywienie, określoną w § 2, rodzice wnoszą do 5-go dnia danego miesiąca.

§ 4.

Opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie obowiązują od 1 września 2011 roku.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 6.

Traci moc uchwała nr 66/VI/9/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślawski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 110/VI/12/2011
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 w Konstancinie-Jeziornie .

Zgodnie z art. 58 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235), wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz opłaty dodatkowej za zwiększony wymiar opieki w żłobku (ponad 10 godzin dziennie), prowadzonym przez Gminę oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala rada miejska w drodze uchwały. Proponowane w projekcie uchwały rozwiązania zakładają ustalenie maksymalnej opłaty za pobyt dziecka w żłobku gminnym w wysokości 150,00 zł. miesięcznie oraz ustalenie maksymalnej wysokości dziennej opłaty za wyżywienie dziecka w wysokości 8,00 zł. dziennie. Średni koszt opieki na dzieckiem w Gminnym Żłobku Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie, pokrywany z budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2011, w przeliczeniu na 1 dziecko wynosi około 1.462,00 zł. Niniejszy projekt przewiduje również możliwość częściowego zwolnienia od stałej opłaty miesięcznej, w przypadku korzystania z usług tego samego żłobka przez rodzeństwo. W budżecie Gminy na rok 2011 środki zabezpieczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka nr 1 w Konstancinie-Jeziornie wynoszą 922.150,00 zł. W 2011 roku z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) za pobyt dziecka w żłobku (50 dzieci) przychód wyniesie około 118.000,00 zł tj. 88.000,00 zł z tytułu opłaty wnoszonej za wyżywienie oraz 30.000,00 zł z tytułu wnoszonej opłaty stałej. Zgodnie z art. 12 ust.3 ww. ustawy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku (do 10 godzin dziennie), może być, na wniosek rodziców dziecka, wydłużony za dodatkową opłatą. Proponuje się ustalenie opłaty dodatkowej na poziomie 20,00 zł za każdą dodatkową godzinę opieki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe