Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 154 poz. 4905

Uchwała nr 43/X/2011 Rady Gminy Nowe Miasto

z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) oraz art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Świadczenia nauki, wychowania i opieki udzielane przez przedszkole publiczne dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto realizujące program wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2.Świadczenia, o których mowa w ust. 1 w Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście realizowane są w godzinach 8:30 – 13:30.

§ 2. 1.Opłacie podlegają świadczenia nauczania, wychowania i opieki realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

2.Świadczenia, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1)organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

2)organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

3)organizację zajęć muzycznych, plastycznych, technicznych lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

4)organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

5)organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6)opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

§ 3. 1.Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 – 6 w wysokości 2,00 zł.

2.Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas określony w §1, przy czym liczbę godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu w czasie przekraczającym czas określony w §1 oblicza się na podstawie deklaracji rodzica (opiekuna prawnego) złożonej do dyrektora przedszkola określającej, w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w okresie od momentu przyjęcia dziecka do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w danym roku szkolnym.

3.Zmiana deklaracji określonej w ust. 2 może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano dyrektora przedszkola o zmianie.

4.Jeżeli dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji, o której mowa w ust. 2, opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń. Jeżeli korzystanie przez dziecko z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji nie ma charakteru sporadycznego, rodzic (opiekun prawny) składa niezwłocznie do dyrektora przedszkola korektę deklaracji.

5.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata podlega odliczeniu pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, z tym że za pierwszy dzień nieobecności opłata odliczana jest pod warunkiem poinformowania przedszkola najpóźniej w tym dniu do godziny 9.00.

6.Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekuna prawnego) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.

7.Wysokość ustalonej w ust. 1 opłaty będzie obowiązywała od dnia 1 września 2011 roku do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 4. 1.Opłata, o której mowa w §3 ust. 1 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

2.Opłatę za wyżywienie w wysokości odpowiadającej kosztom surowców zużytych do przygotowania posiłków, ustaloną zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm/ ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem Gminy.

§ 5. 1. Opłata, o której mowa w §3 ust. 1 wnoszona jest przez rodziców w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

2. Jeżeli terminy wnoszenia opłaty wypadają w dniu wolnym od pracy, opłatę wnosi się w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto.

§ 7. Traci moc uchwała Nr 150/XX/2001 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 31 sierpnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie dzieci w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.


Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 43/X/2011 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Nowe Miasto Z dniem 1 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991). Wprowadziła zmiany dotyczące definicji przedszkola publicznego oraz ustalania przez organ prowadzący opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Z kolei na podstawie art. 14 ust. 5 w/w ustawy organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym ustalony czas realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991), dotychczasowa uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za wyżywienie dzieci w prowadzonym przez gminę Przedszkolu Samorządowym w Nowym Mieście zachowuje moc nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2011 roku. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe