Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 165 poz. 5192

Uchwała nr IX/42/2011 Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 8 lipca 2011r.

w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węgrowa w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala co następuje:

§ 1.

W Regulaminie określającym wysokość stawek dodatków do wynagrodzeń oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz ustalającym kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkole podstawowej oraz w gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto Węgrów, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXVI/231/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 roku dokonuje się następujących zmian:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nauczycielowi, któremu powierzono:

1) stanowisko dyrektora przedszkola, dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,

2) wychowawstwo klasy,

3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego,

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w tabeli nr 1:

Tabela dodatków funkcyjnych

Lp.

Stanowisko kierownicze

Miesięczny dodatek funkcyjny określony w % kwoty*

1.

Przedszkola:

a)Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie

b)Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie jednostki

18%-50%

1% - 50%

2.

Szkoła Podstawowa:

a) Dyrektor szkoły

b) Wicedyrektor

c) Kierownik świetlicy

d) Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie jednostki

35%-100%

18%-50%

9%-35%

1% - 50%

3.

Gimnazjum:

a) Dyrektor gimnazjum

b) Wicedyrektor

c) Kierownik świetlicy

d) Inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie jednostki

35%-100%

18%-50%

9%-35%

1% - 50%

4.

Sprawowanie funkcji opiekuna stażu – za każdego stażystę

1,5%

5.

Doradca metodyczny

9%-18%

6.

Powierzenie wychowawstwa klas w szkole podstawowej i gimnazjum

5%

7.

Powierzenie wychowawstwa oddziału przedszkolnego

5%

*kwota – jest to kwota bazowa dla Nauczycieli ustalana corocznie w ustawie budżetowej”.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie do dodatków do wynagrodzeń należnych od 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa


Tomasz Kietliński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe