Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 165 poz. 5204

Porozumienie nr MEN/2011/DKOW/1390 (DKOW-1/GP-512-15/11-40)/25/WZS/P/83/2011 Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock

z dnia 20 lipca 2011r.

z jednostką samorządu terytorialnego dotyczące udzielenia dotacji na realizację powierzonego zadania z zakresu administracji rządowej

Tekst pierwotny

w Warszawie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, mającym siedzibę: 00-918 Warszawa, al. Szucha 25, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: Alinę Sarnecką – Naczelnika Wydziału Organizacji Kształcenia i Wychowania w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania oraz Gminą – Miasto Płock, z siedzibą: 09- 400 Płock, Stary Rynek 1, NIP Nr 774-31-35-712, zwaną dalej „Zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Nowakowskiego - Prezydenta Miasta Płocka

- na podstawie art. 45 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 80. poz. 526, ze zm.) oraz art. 150 w związku z art. 126, 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) zawarte zostało porozumienie następującej treści:

§ 1. 1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wykonanie w 2011 r. zadania edukacyjnego zakwalifikowanego do realizacji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji koordynującego rządowy Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

2. W ramach niniejszego porozumienia Zleceniobiorca zobowiązuje się do zakupu, w terminie do 10 października 2011 r., podręczników i przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego dla uczniów romskich, według zapotrzebowania określonego przez szkołę.

3. Szczegółowy opis i zakres zadania, o którym mowa w ust. 2 określony został we wniosku o udzielenie dotacji wraz z kosztorysem, stanowiącym załącznik nr 1 do porozumienia.

4. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację zadań z ramienia Zleceniobiorcy jest Pan Mirosław Chyba – p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 2. 1. Na realizację celu wskazanego w § 1 ust. 2 i 3 Zleceniodawca przekaże Zleceniobiorcy dotację w kwocie 11.250 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

2. Dotacja zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: nr 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929, PKO Bank Polski - Wydział Skarbu i Budżetu Oddział Podatków i Opłat Urzędu Miasta Płocka.

3. Dotacja zostanie udzielona z części 30 dz. 801 rozdz. 80195 nr działania 3.1.1.8.2., § 2020 budżetu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

4. Wyższe koszty realizacji zadania nie uprawniają do występowania o zwiększenie dotacji.

§ 3. Powierzone zadanie zostanie wykonane w terminie do dnia 10 października 2011 r., a następnie rozliczone na zasadach określonych w § 9 i § 10 porozumienia.

§ 4. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają lub czynią niecelowym realizację porozumienia w całości lub części – może ono zostać rozwiązane w terminie uzgodnionym przez Strony.

2. Zleceniodawca może odstąpić od porozumienia w określonym terminie (rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym) w przypadku:

a) stwierdzonego braku realizacji zadania lub jego realizacji w sposób sprzeczny z porozumieniem, a w szczególności nieuzasadnionego ograniczenia zakresu zadania,

b) stwierdzonego wykorzystywania przekazanej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,

c) niewykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących sposobu wydatkowania środków z dotacji oraz ich dokumentowania.

§ 5. 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji wyłącznie na realizację przedmiotowego zadania, na warunkach określonych niniejszym porozumieniem.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy także ewentualnych przychodów/pożytków uzyskanych przy realizacji porozumienia, w tym odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków – o ile Zleceniodawca wyrazi zgodę na proponowany sposób ich wykorzystania.

§ 6. 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

2. Zleceniodawca może w każdym czasie dokonać kontroli realizacji zadania i wykorzystania przekazanych środków.

3. W toku kontroli Zleceniobiorca obowiązany jest:

a) udostępnić wszelką dokumentację dotyczącą realizacji zadania, w szczególności finansową,

b) udzielić pisemnych informacji, co do stanu realizacji zadania,

c) zapewnić Zleceniodawcy dostęp do pomieszczeń oraz osób związanych z realizacją zadania lub objętych dotowanym zadaniem,

d) podporządkować się zaleceniom mającym na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 7. 1. W przypadku niewykorzystania całości przekazanych środków na realizację zadania Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy niewykorzystaną część dotacji w terminie dni 15 od ustalonego terminu wykonania zadania - z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę kosztów związanych ze zrealizowanym - w ustalonym przez Strony terminie - zadaniem.

3. Wykorzystanie środków z dotacji – niezależnie od przyczyn – nie może nastąpić później niż dnia 31 grudnia 2011 r. Niewykorzystane w tym terminie środki podlegają zwrotowi w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, niezależnie od innych terminów określonych porozumieniem (np. ostateczny termin złożenia sprawozdań, co może mieć zastosowanie w przypadku przedłużenia terminu wykonania zadania).

4. W przypadku zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 i 3 Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 8. 1. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie do 10 listopada 2011 r., z zastrzeżeniem § 9 ust. 2.

2. Podstawą do rozliczenia będzie przyjęcie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych wraz z wykazem faktur (rachunków) z realizacji zadań objętych porozumieniem.

§ 9. 1. Po wykonaniu zadania Zleceniobiorca sporządzi i przekaże Zleceniodawcy sprawozdanie końcowe - zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 2 do porozumienia – w terminie 30 dni od daty wykonania zadania lub dokonania ostatniej płatności.

2. W przypadkach, o których mowa w § 4 termin rozliczenia dotacji może zostać ustalony odrębnie, jednak nie może być dłuższy niż 30 dni od rozwiązania porozumienia.

3. Zleceniodawca dokona rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym w oparciu o przedłożone sprawozdanie i ewentualne inne niezbędne dokumenty i dowody w terminie dni 30 od ich otrzymania.

§ 10. Kwoty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają niezwłocznie zwrotowi na rachunek Zleceniodawcy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, nie później niż w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wiążących się z obowiązkiem ich zwrotu.

§ 11. Podlegające zwrotowi kwoty dotacji Zleceniobiorca ma obowiązek przekazać na konto Ministerstwa Edukacji Narodowej NBP Oddział Okręgowy w Warszawie, nr rachunku 69 1010 1010 0031 0213 9130 1000, natomiast kwoty należnych odsetek – na nr rachunku 22 1010 1010 0031 0222 3100 0000.

§ 12. 1. W przypadku stwierdzenia, że zwrot dotacji nie został dokonany w ustalonych terminach Zleceniodawca określi wysokość kwoty przypadającej do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki.

2. Odsetki od kwot dotacji podlegające zwrotowi nalicza się począwszy od dnia:

1) przekazania z budżetu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub pobrania dotacji,

3) w innych przypadkach niż przewidziane w pkt 1 i pkt 2 – od następnego dnia po upływie ustalonych terminów zwrotu środków.

§ 13. Porozumienie zostanie uznane za wykonane po rozliczeniu przez Zleceniodawcę stopnia wykonania powierzonego zadania i wykorzystania przekazanych na ten cel środków – wraz z ewentualnym potwierdzeniem zwrotu dotacji podlegającej zwrotowi lub wydaniu decyzji nakładającej taki obowiązek.

§ 14. Wszelkie zmiany w treści zawartego porozumienia wymagają – pod rygorem nieważności - formy pisemnej. Dotyczy to również załączników do porozumienia.

§ 15. Za szkody powstałe w związku z realizacją powierzonego zadania wyłączną odpowiedzialność ponosi Zleceniobiorca.

§ 16. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 17. 1. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zleceniodawca.

2. Podpisane przez Strony załączniki objęte są treścią porozumienia.

Naczelnik Wydziału Organizacji Kształcenia i Wychowania


Alina Sarnecka

Prezydent Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr MEN/2011/DKOW/1390 (DKOW-1/GP-512-15/11-40)/25/WZS/P/83/2011
Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock
z dnia 20 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek w sprawie realizacji zadań Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce w 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr MEN/2011/DKOW/1390 (DKOW-1/GP-512-15/11-40)/25/WZS/P/83/2011
Ministra Edukacji Narodowej i Gminy - Miasto Płock
z dnia 20 lipca 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wzór sprawozdania końcowego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe