Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 167 poz. 5257

Uchwała nr 200/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 5 lipca 2011r.

w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn.zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka o nieważności Uchwały Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań; z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych inny aktów prawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.), w związku z art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.

§ 2. Na niniejszą uchwałę przysługuje Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego.


Uzasadnienie

W dniu 22 czerwca 2011 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

W ramach wymienionej uchwały Rada Powiatu, powołując się w podstawie prawnej na art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz art. 164 ust. 5a ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn.zm.) ustaliła tryb postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

W § 12 przedmiotowej uchwały Rada postanowiła, że cyt. „Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego”.

W ocenie organu nadzoru zapis § 12 badanej uchwały narusza dyspozycję przepisów art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w związku z art. 44 ustawy o samorządzie powiatowym.

Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku stanowi, że akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego. Zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Ponadto w myśl art. 44 ustawy o samorządzie powiatowym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Z powyższego wynika jednoznacznie, że aktami normatywnymi zawierającymi przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszanymi w dziennikach urzędowych są w rozumieniu art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, m.in. akty prawa miejscowego.

A zatem uchwała Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, nie może wejść w życie z dniem jej ogłoszenia jak stanowi § 12 tej uchwały, lecz dopiero po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, albowiem jako akt normatywny abstrakcyjny i generalny, wymaga zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis.

Mając na uwadze, iż badana uchwała w części dotyczącej § 12 w rażący sposób narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji.

Przewodnicząca Posiedzenia Kolegium


Teresa Gołębiewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe