| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/76/2011 Rady Powiatu Przysuskiego

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych ośrodków i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 12 pkt 1 i pkt 11, art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449)

Rada Powiatu w Przysusze uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Dotującym – należy przez to rozumieć przekazującego dotację - Powiat Przysuski;

2) Dotowanym – należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę niepubliczną, placówkę niepubliczną;

3) ewidencji – należy przez to rozumieć ewidencję szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy, prowadzoną w Starostwie Powiatowym w Przysusze;

4) dotacji – należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub placówce niepublicznej, na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę wpisaną do ewidencji;

5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która uzyskała zaświadczenie o wpisie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej do ewidencji;

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

7) szkole niepublicznej – należy przez to rozumieć szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wpisaną do ewidencji;

8) placówce – należy przez to rozumieć ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, wpisane do ewidencji;

9) wczesnym wspomaganiu rozwoju – należy przez to rozumieć zadanie ujęte w statucie szkoły lub placówki wpisanej do ewidencji i realizowane zgodnie z art. 71 b ust. 2a oraz ust. 7 pkt 1 ustawy, przez ośrodek, o którym mowa w pkt 8 lub przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

10) schronisku – należy przez to rozumieć niepubliczne szkolne schronisko młodzieżowe - placówkę oświatowo-wychowawczą, wpisaną do ewidencji;

11) uczniach niepełnosprawnych (wychowankach niepełnosprawnych) – należy przez to rozumieć uczniów (wychowanków) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy.

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 2. 1. Dotacja udzielana jest na wniosek organu prowadzącego szkołę niepubliczną lub niepubliczną placówkę, o których mowa w § 1 pkt 7-10.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie szkoły niepublicznej lub placówki niepublicznej stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Dane zawarte we wniosku, dotyczące liczby uczniów (wychowanków), nie mogą być większe od danych zamieszczonych w sprawozdaniu do Systemu Informacji Oświatowej.

3. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, w Starostwie Powiatowym w Przysusze nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. W przypadku, gdy szkoły (placówki) niepubliczne funkcjonują w strukturze Zespołu, organ prowadzący występujący o dotację sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie na każdy typ szkoły (placówki).

§ 3. 1. Podstawę obliczenia dotacji stanowią, w zależności od typu i rodzaju szkoły (placówki) niepublicznej:

1) zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, planowana przez organ prowadzący liczba uczniów, wychowanków lub słuchaczy, liczba dzieci, które mają być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ilość miejsc w schronisku;

2) rzeczywiste liczby ujęte w załączniku nr 2, o których mowa w pkt 1;

3) kwota przewidziana na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu;

4) wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia, wychowanka lub słuchacza przez szkoły (placówki) prowadzone przez Powiat, w przypadku braku w Powiecie takich szkół lub placówek - przez szkołę lub placówkę prowadzoną przez powiat sąsiedni.

2. Za podstawę wyliczeń dotacji za miesiące lipiec i sierpień dla szkół i placówek niepublicznych, o których mowa w § 4 pkt 1-3, przyjmuje się średnią liczbę uczniów (wychowanków) z okresu I półrocza roku budżetowego.

§ 4. Na podstawie wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, w zależności od typu i rodzaju szkoły (placówki) niepublicznej, w budżecie Powiatu wyodrębnia się środki na dotację dla:

1) szkoły niepublicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki - na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat Przysuski;

2) szkoły niepublicznej niewymienionej w pkt 1 – na zasadach określonych w art. 90 ust. 3 ustawy, z tym, że na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Przysuskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia;

3) placówki niepublicznej typu:

a) młodzieżowy ośrodek wychowawczy,

b) młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

c) specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

d) specjalny ośrodek wychowawczy,

e) ośrodek zapewniający dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim lub z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

f) zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

- na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka odpowiedniego ośrodka czy placówki w części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymywanej przez Powiat Przysuski;

4) schroniska - w kwocie równej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Przysuski na realizację tego zadania.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły lub placówki wskazany przez Dotowanego, w 12 miesięcznych transzach, nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca, od którego przysługuje prawo do dotacji, uwzględniając liczby rzeczywiste, o których mowa w § 6 ust. 1.

2. Warunkiem przekazania drugiej i każdej następnej transzy dotacji jest złożenie przez Dotowanego rozliczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Wypłacana w każdym miesiącu transza dotacji ma charakter zaliczkowy, przy przyjęciu do wyliczeń danych z poprzedniego miesiąca, a jej ostateczne rozliczenie następuje przy wypłacie ostatniej transzy dotacji w danym roku budżetowym.

Rozdział 3.
Tryb rozliczania dotacji

§ 6. 1. Rozliczanie dotacji następuje na podstawie comiesięcznej informacji, obejmującej rzeczywistą liczbę uczniów, wychowanków, słuchaczy, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub miejsc noclegowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, składa się w Starostwie Powiatowym w Przysusze, do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu objętym informacją.

3. Nieprzekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, spowoduje wstrzymanie kolejnych transz dotacji do czasu złożenia przez Dotowanego zaległej informacji.

4. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, za miesiąc grudzień przedkłada się nie później niż do dnia 27 grudnia danego roku.

5. W przypadku stwierdzenia nadpłaty dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, Dotowany dokonuje zwrotu części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia roku następnego.

6. Roczne sprawozdanie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały, organ prowadzący szkołę (placówkę) niepubliczną składa w Starostwie Powiatowym w Przysusze w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

7. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 5, spowoduje naliczenie odsetek ustawowych.

8. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi.

9. W przypadku likwidacji szkoły (placówki) niepublicznej Dotowany zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od daty likwidacji, ust. 7 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli

§ 7. 1. Dotującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania dotowanych szkół i placówek niepublicznych, z możliwością przetwarzania danych i skorzystania z wyodrębnionego pomieszczenia.

2. Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przeprowadzana jest zgodnie z odrębnymi przepisami, w zakresie:

1) dokumentacji organizacyjnej i dokumentacji przebiegu nauczania i wychowania – przez pracowników wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Przysusze

2) dokumentacji finansowej – przez wyznaczonego przez Zarząd Powiatu w Przysusze pracownika Starostwa Powiatowego w Przysusze.

3. Kontrolę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem kontroli, powiadomieniu organu prowadzącego, o zakresie i przewidywanym czasie kontroli oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1) dane ujęte we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 ust. 1, w porównaniu z dokumentacją podstawową;

2) dane ujęte w miesięcznych informacjach, o których mowa § 6 ust. 1, w odniesieniu do danych zawartych w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami, dokumentacji szkoły (placówki) niepublicznej;

3) posiadane przez szkołę (placówkę) niepubliczną orzeczenia lub opinie, w tym o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem, o których mowa w art. 71 b ustawy;

4) dokumenty, na podstawie których Dotowany potwierdzi, że wykorzystał dotację na pokrycie wydatków związanych z działalnością szkoły lub placówki niepublicznej.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 8. Tracą moc uchwały Rady Powiatu:

1) Nr XXXI/203/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,

2) Nr II/20/2002 z dnia 05 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/203/2001 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,

3) Nr IV/35/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/203/2001 Rady Powiatu w Przysusze z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym,

4) Nr VI/72/2011 w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu w Przysusze Nr XXXI/203/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Przysusze.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Leopold Modrzecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Powiatu Przysuskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wzór wniosku o udzielenie dotacji


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Powiatu Przysuskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wzór rozliczenia przyznanej dotacji na działalność szkoły/placówki niepublicznej


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/76/2011
Rady Powiatu Przysuskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wzór rocznego rozliczenia przekazanej dotacji


Uzasadnienie

W związku ze zmianami prawnymi wprowadzającymi między innymi nowe brzmienie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, niezbędne jest wprowadzenie nowych zasad dotowania szkół niepublicznych i rozliczania udzielonych dotacji szkołom i placówkom niepublicznym funkcjonującym terenie powiatu przysuskiego. Koniecznym staje się więc kompleksowa zmiana brzmienia treści uchwały nr XXXI/203/2001 Rady Powiatu Przysuskiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowego trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.

Główna zmiana dotyczy obszaru rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym.

Stąd potrzeba podjęcia uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »