Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 178 poz. 5481

Uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Szczutowo

z dnia 26 sierpnia 2011r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Całownia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 7, art. 35 ust.1, art. 40 ust. 2, pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Szczutowo - po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami - uchwala Statut Sołectwa Całownia następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Ogół mieszkańców zamieszkujących miejscowość Całownia tworzy samorząd mieszkańców Sołectwa Całownia.

2. Nazwa samorządu mieszkańców nosi nazwę: Sołectwo Całownia.

3. Sołectwo jest jednostką pomocniczą, której mieszkańcy wspólnie z mieszkańcami innych sołectw tworzą wspólnotę samorządową Gminy Szczutowo.

4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 - z późniejszymi zmianami);

2) Statutu Gminy Szczutowo przyjętego uchwałą Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 czerwca 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 135 poz. 4048);

3) niniejszego Statutu.

5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szczutowo;

2) radzie gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Szczutowo;

3) Statucie Gminy Szczutowo - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Gminy Szczutowo, o której mowa w ust. 4 pkt. 2;

4) statucie lub niniejszym statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Całownia.

5) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Szczutowo;

6) zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa Całownia.

7) radzie sołeckiej, sołtysie lub sołectwie - należy przez to rozumieć odpowiednio: Radę Sołecką Sołectwa Całownia, sołtysa Sołectwa Całownia lub Sołectwo Całownia.

§ 2. 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale lub zniesieniu sołectwa a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada Gminy w drodze uchwały, na zasadach określonych w statucie Gminy Szczutowo.

1) z inicjatywy rady gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, których tryb określa rada gminy odrębną uchwałą;

2) z inicjatywy co najmniej 10% mieszkańców, posiadających czynne prawo wyborcze, stale zamieszkujących na obszarze, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować.

2. Organizację, zakres działania jednostki pomocniczej, zasady, tryb wyboru organów jednostki pomocniczej, ich organizację i zadania, oraz zasady i tryb kontroli i nadzoru określa rada gminy nadając statut sołectwu, po przeprowadzeniu konsultacji z jej mieszkańcami.

Rozdział 2.
Organizacja i zakres działania sołectwa.

§ 3. 1. Do zakresu działania sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne na obszarze działania sołectwa, nie zastrzeżone ustawami do kompetencji rady gminy.

2. Celem sołectwa jest podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców sołectwa.

3. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy istotne dla jego mieszkańców, w szczególności:

1) kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym kultywowanie gospodarności, dyscypliny społecznej i poszanowania mienia;

2) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw istotnych dla sołectwa, w tym opiniowania spraw, należących do zakresu działania sołectwa, uczestnictwa w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;

3) gospodarowanie i zarządzanie składnikami mienia gminnego, o ile zostało ono przekazane sołectwu;

4) organizowanie samopomocy mieszkańców, wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;

5) inspirowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury sołectwa;

6) współdziałanie z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Gminy Szczutowo w zakresie pomocy sąsiedzkiej, pomocy społecznej, bezpieczeństwa, utrzymania porządku, estetyki, upowszechniania sportu, kultury, edukacji i ochrony środowiska;

7) współpraca z sąsiednimi sołectwami w zakresie wykonywania wspólnych przedsięwzięć, zawieranie porozumień określających zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań.

§ 4. Zadania, określone w § 3 niniejszego statutu sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1) podejmowanie uchwał;

2) wydawanie opinii;

3) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;

4) zgłaszanie wniosków do wójta i rady gminy;

5) współpracę w organizacji spotkań wójta i radnych gminy z mieszkańcami sołectwa.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa.

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

3. Funkcje w organach sołectwa pełnione są społecznie, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 niniejszego statutu.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata od dnia wyboru i upływa z dniem wyboru organu wykonawczego (sołtysa) na nową kadencję.

5. Działania organów sołectwa są jawne. Jawność działania organów sołectwa obejmuje prawo mieszkańców sołectwa do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich i posiedzeń rady sołeckiej, uchwałami podjętymi na zebraniu wiejskim, programami pracy sołectwa oraz pisemnymi odpowiedziami organów gminy na przedstawione im uchwały, wnioski i opinie zebrania wiejskiego.

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy.

3. Do wyłącznej właściwości zebrania wiejskiego należy w szczególności:

1) wybór sołtysa, rady sołeckiej ich odwołanie;

2) dokonywanie okresowych ocen pracy sołtysa i rady sołeckiej;

3) wyrażanie stanowiska oraz opinii w sprawach określonych przez radę gminy;

4) opiniowanie, na wniosek rady gminy projektów jej uchwał;

5) określenie zasad korzystania z mienia gminnego, o ile mienie zostało przekazane sołectwu;

6) podejmowanie inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy, w tym zadań funduszu sołeckiego.

4. Zebranie wiejskie opiniuje przedstawiane do konsultacji przez radę gminy projekty uchwał, w części dotyczącej sołectwa, w szczególności w sprawach:

1) planu zagospodarowania przestrzennego;

2) planu rozwoju lokalnego, planu odnowy miejscowości, itp.;

3) nadania lub zniesienia nazwy miejscowości;

4) zmiany granic sołectwa;

5) innych – jeżeli rada gminy skieruje je do konsultacji.

§ 7. 1. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.

2. Do zakresu praw i obowiązków sołtysa należy:

1) zwoływanie zebrania wiejskiego;

2) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;

3) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

4) realizacja uchwał zebrania wiejskiego oraz uchwał i zarządzeń organów gminy;

5) współdziałanie z wójtem w zakresie wykonywania zadań określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa i przepisach szczególnych dotyczących między innymi: podatków i opłat lokalnych, usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz przestrzeganie ładu i porządku publicznego na terenie sołectwa;

6) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez wójta;

7) publikacja obwieszczeń urzędowych;

8) publikacja i dystrybucja w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie ogłoszeń, okólników i innych materiałów w sprawach społeczności sołectwa ;

9) występowanie do wójta z wnioskami dotyczącymi spraw społeczności sołeckiej;

10) prowadzenie dokumentacji w przedmiocie działalności sołectwa, w tym funduszu sołeckiego;

11) Udostępnianie mieszkańcom sołectwa treści statutu sołectwa i dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszego statutu;

12) sołtys może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Postanowienia art. 37a ustawy o samorządzie gminnym stosuje się odpowiednio.

13) zgłaszanie podczas sesji wniosków, zapytań oraz zabieranie głosu w dyskusji w zakresie przedmiotu obrad dotyczących spraw sołectwa;

14) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

3. Rada gminy może ustanowić zasady na jakich sołtysowi będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 8. 1. Rada sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy, składa się z sołtysa i z:

1) 3 osób – w sołectwach do 200 wyborców;

2) 4 osób – w sołectwach o liczbie 200 i więcej wyborców do 500 wyborców włącznie, z zastrzeżeniem pkt. 4;

3) 5 osób – w sołectwach o liczbie powyżej 500 wyborców, z zastrzeżeniem pkt. 4;

4) Jeżeli liczba wyborców w sołectwie w czasie kadencji zmniejszy się poniżej progów określonych w pkt. 2 i 3, wybrana rada sołecka pełni funkcje do końca kadencji.

2. Przewodniczącym rady sołeckiej jest sołtys.

3. Do obowiązków i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

2) organizacja wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrola ich realizacji;

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla sołectwa i jego mieszkańców, w tym funduszu sołeckiego;

4) opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów stanowisk i opinii w sprawach będących przedmiotem konsultacji społecznych, rozpatrywanych przez zebranie wiejskie;

5) występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu.

Rozdział 4.
Podejmowanie uchwał oraz zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich.

§ 9. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. O każdym zwołanym zebraniu wiejskim sołtys informuje wójta, podając informacje o których mowa w ust. 3.

3. Sołtys zwołując zebranie wiejskie ustala termin ( datę, godzinę, w tym godzinę drugiego terminu zebrania w tym dniu) i miejsce oraz proponowany porządek obrad zebrania.

4. Sołtys obowiązany jest zwołać zebranie wiejskie na pisemny wniosek:

1) rady gminy;

2) wójta gminy;

3) co najmniej 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców;

4) co najmniej połowy składu rady sołeckiej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania zebrania wiejskiego i wykaz spraw wnioskowanych do rozpatrzenia przez zebranie wiejskie.

6. Zebranie wiejskie na wniosek, sołtys zobowiązany jest zwołać na dzień przypadający w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku, chyba że wnioskodawca zaproponuje termin późniejszy. W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się nazwę wnioskodawcy oraz informacje określone w ust. 3.

7. Zebranie wiejskie zwołuje się poprzez rozplakatowanie zawiadomienia na sołeckich tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie (okólniki).

8. Zebranie wiejskie jest ważne, jeżeli mieszkańcy zostali o terminie zebrania powiadomieni w sposób określony w ust. 7.

9. Porządek obrad zatwierdza zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym na podstawie projektu porządku obrad proponowanego przez wnioskodawcę, o którym mowa w ust. 1.

10. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys, a w razie jego nieobecności osoba wybrana w głosowaniu przez zebranie wiejskie.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie wyraża swoją wolę w formie uchwał.

2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw" przy obecności co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad konkretną sprawą.

4. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej w ust. 1 obecności, zebranie wiejskie dochodzi do skutku w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu wiejskim.

5. W zebraniu wiejskim mogą brać udział: radni rady gminy, wójt, upoważnione przez niego osoby do obsługi zebrania, referowania spraw i udzielania wyjaśnień a także przedstawiciele instytucji, urzędów i organizacji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

6. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie w jakim terminie zebranie się odbywa;

2) liczbę mieszkańców biorących w nim udział i stwierdzenie prawomocności obrad;

3) wybór protokolanta;

4) zatwierdzony przez zebranie wiejskie porządek obrad;

5) przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji;

6) sformułowanie zgłaszanych wniosków;

7) wyniki głosowania;

8) treść podjętych uchwał lub opinii;

9) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

7. Do protokołu załącza się:

1) listę obecności mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim;

2) listę osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji;

3) uchwały, opinie lub stanowiska podjęte w trakcie zebrania wiejskiego, podpisane przez przewodniczącego obrad.

§ 11. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy w przygotowywaniu materiałów w organizacji zebrań, wójt wyznacza pracowników urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.

Rozdział 5.
Wybór sołtysa i rady sołeckiej.

§ 12. 1. Wyboru sołtysa i rad sołeckich dokonuje się na zwołanym w tym celu wyborczym zebraniu wiejskim.

2. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej zarządza wójt.

3. Wybory odbywają się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od daty wyborów samorządowych do rady gminy.

§ 13. 1. Wyborcze zebranie wiejskie zwołuje wójt.

2. Wójt ustala termin (w tym drugi termin w przypadku braku quorum), miejsce i porządek zebrania.

3. Zawiadomienie o terminie wyborczego zebrania wiejskiego podaje do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa dotychczasowy sołtys, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminie zebrania.

4. Porządek zebrania wiejskiego zwołanego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej powinien w szczególności zawierać:

1) wybór przewodniczącego zebrania;

2) złożenie sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej za ostatni rok;

3) wybór komisji wyborczej;

4) wybór sołtysa;

5) wybór rady sołeckiej;

6) wolne wnioski i zapytania.

5. Zebraniu wiejskiemu wyborczemu zwołanemu dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej przewodniczy wójt lub osoba wskazana przez wójta w zarządzeniu.

§ 14. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 10% mieszkańców sołectwa, o których mowa w § 6 ust 2 niniejszego statutu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyska się wymaganej w ust. 1 obecności, zebranie wiejskie dochodzi do skutku w tym samym dniu, po upływie 30 minut od pierwotnego terminu zebrania, bez względu na liczbę osób biorących udział w zebraniu wiejskim.

3. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie 3-osobowym, wybranym z uczestników zebrania, w głosowaniu jawnym, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.

4. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub na członka rady sołeckiej.

§ 15. 1. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory na sołtysa.

2. Kandydatami na sołtysa mogą być mieszkańcy sołectwa stale zamieszkujący na obszarze sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do rady gminy oraz figurujący w rejestrze wyborców.

3. Wyboru sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

4. Kandydaci na sołtysa mogą się zgłaszać sami lub być zgłaszani przez uczestników zebrania. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Komisja wyborcza:

1) przyjmuje zgłoszenia kandydatów, zamknięcie listy kandydatów poddaje pod głosowanie zebraniu wiejskiemu;

2) sporządza karty do głosowania opatrzone pieczątką rady gminy, na których wpisuje w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. Karty do głosowania zabezpiecza wójt;

3) objaśnia sposób przeprowadzenia głosowania;

4) wydaje wyborcom wg listy obecności karty do głosowania;

5) sporządza protokół z głosowania. Postanowienia ust. 16 stosuje się odpowiednio;

6) podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

6. Nieważne są głosy na karcie całkowicie przedartej lub karcie bez pieczęci rady gminy.

7. Głosowanie w wyborach sołtysa polega na pozostawieniu nie skreślonego jednego nazwiska kandydata.

8. Głosem nieważnym jest głos na karcie na której pozostawiono bez skreślenia więcej, niż jednego kandydata lub skreślono wszystkich kandydatów. Dopisanie na karcie do głosowania innych nazwisk lub innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

9. Za wybranego sołtysem uważa się tego kandydata, którzy uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

10. W przypadku jednakowej liczby głosów (dwóch lub więcej kandydatów), komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie na sołtysa spośród tych kandydatów. Postanowienia ust. 5 pkt. 2-6 i ust. 6- 9 stosuje się odpowiednio. Z ponownego głosowania sporządza się protokół wg zasad określonych w ust. 16.

11. Jeżeli w drugim głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów na sołtysa otrzyma jednakową liczbę głosów, komisja wyborcza przeprowadza losowanie sołtysa w obecności uczestników zebrania.

12. Komisja wyborcza sporządza karty do losowania. Sposób losowania określa zebranie wiejskie. Za wybranego uważa się tego kandydata, którego kartka z nazwiskiem zostanie wylosowana. Komisja z losowania sporządza protokół i podaje wyniki losowania do publicznej wiadomości.

13. W razie zarejestrowania jednego kandydata na sołtysa, komisja wyborcza sporządza karty do głosowania opatrzone pieczęcią rady gminy z jednym kandydatem. Wyborca głosuje na kandydata pozostawiając nie skreślone nazwisko i imię kandydata. Skreślone nazwisko i imię kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na Sołtysa”.

14. W przypadku gdy kandydat, o którym mowa w ust. 13, nie uzyskał wymaganej zwykłej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie spośród innych kandydatów. Postanowienia ust. 5 do 12 stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku braku kandydatów na sołtysa, lub braku rozstrzygnięć w sytuacji o której mowa w ust. 14, wójt zwołuje kolejne zebranie w celu wyboru sołtysa w ciągu 30 dni od pierwszego zebrania. Jeżeli kolejne zebranie nie wybierze sołtysa, wójt wyznacza osobę do pełnienia tej funkcji spośród mieszkańców sołectwa, o których mowa w ust. 2 i informuje radę gminy o podjętych działaniach. Rada może zainicjować procedurę zniesienia sołectwa.

16. Protokół komisji wyborczej powinien zawierać:

1) skład komisji wyborczej;

2) ilość osób uprawnionych do głosowania, w tym ilość osób biorących udział w głosowaniu, którym wydano karty do głosowania;

3) w porządku alfabetycznym, nazwiska i imiona zarejestrowanych przez komisję wyborczą kandydatów;

4) ilość oddanych przez wyborców kart, w tym ilość kart ważnych i nieważnych;

5) ilość oddanych głosów, w tym głosów ważnych i nieważnych;

6) ilość głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów;

7) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru;

8) podpisy komisji wyborczej;

9) karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu.

§ 16. 1. Radę sołecką zebranie wiejskie wybiera po skutecznym wyborze sołtysa.

2. W wyborach do rady sołeckiej postanowienia § 15 ust 2, § 15 ust. 4, § 15 ust. 5, § 15 ust. 6 i § 15 ust. 16 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

3. Głosowanie w wyborach do rady sołeckiej przeprowadza się łącznie – na jednej karcie do głosowania.

4. Głosowanie polega na pozostawieniu na karcie do głosowania tylu nie skreślonych nazwisk ilu członków liczy rada sołecka.

5. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie zniszczonych (np. przedartych) ;

2) innych, niż ustalone w § 15 ust. 5 pkt. 2 ;

3) na których pozostawiono bez skreślenia więcej nazwisk niż liczba członków rady sołeckiej. Dopisanie na karcie do głosowania innych nazwisk lub innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

6. Członkami rady sołeckiej zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów ważnych.

7. W przypadku uzyskania równej ilości głosów kandydatów, którzy wchodzą na ostatnim miejscu w skład rady sołeckiej, komisja wyborcza przeprowadza ponowne głosowanie tylko dla tych kandydatów, w trybie i na zasadach przewidzianym do wyboru rady sołeckiej.

8. Jeżeli w ponownym głosowaniu dwóch kandydatów otrzyma jednakową liczbę głosów, komisja wyborcza przeprowadza losowanie w obecności uczestników zebrania. Sposób losowania określa zebranie wiejskie. Komisja wyborcza sporządza karty do losowania. Za wybranego uważa się tego kandydata, którego kartka z nazwiskiem zostanie wylosowana. Komisja z losowania sporządza protokół i podaje wyniki losowania do publicznej wiadomości

Rozdział 6.
Wygaśniecie mandatu sołtysa i członka rady sołeckiej.

§ 17. 1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek:

1) śmierci;

2) zrzeczenia się mandatu;

3) utraty prawa wybieralności.

4) odwołania przed upływem kadencji;

2. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. 1-3 stwierdza wójt zarządzeniem, informując o tym mieszkańców sołectwa.

3. Sołtys i każdy członek rady sołeckiej mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub naruszają postanowienia statutu. Pierwsza próba odwołania sołtysa może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1 roku od daty wyboru.

4. Z wnioskiem o odwołanie organów sołectwa mogą występować:

1) rada gminy;

2) wójt gminy;

3) mieszkańcy sołectwa, których pisemny wniosek uzyska poparcie, w formie własnoręcznego podpisu, co najmniej 10% uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

5. Wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej składa się bezpośrednio do wójta, który zwołuje zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołrysa lub członka rady sołeckiej. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

6. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej odbywa się w głosowaniu tajnym i następuje na zasadach przewidzianych dla ich wyboru.

7. Zebranie wiejskie w sprawie odwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej, powinno odbyć się w terminie nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku.

8. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się na posiedzenie zebrania wiejskiego w sprawie odwołania. Zebranie wiejskie obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień w sprawie odwołania oraz racji zainteresowanego.

9. Głosowanie polega na pozostawieniu na karcie do głosowania „głosowanie w sprawie odwołania sołtysa - nazwisko i mię” lub karcie do głosowania „głosowanie w sprawie odwołania członka rady sołeckiej - nazwisko i imię” jednego zapisu „jestem za odwołaniem sołtysa” lub „jestem przeciw odwołaniu sołtysa” a w głosowaniu w sprawie odwołania członka rady sołeckiej odpowiednio „jestem za odwołaniem członka rady sołeckiej” lub „jestem przeciw odwołaniu członka rady sołeckiej”.

10. Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla ich wyboru.

11. Jeżeli wniosek o odwołanie nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania w tej sprawie.

12. Jeżeli odwołanie sołtysa – członka rady sołeckiej jest skuteczne, wójt zarządza wybory uzupełniające nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż 30 dni od daty odwołania.

13. Wybory uzupełniające sołtysa przeprowadza się na zasadach określonych w niniejszym statucie.

Rozdział 7.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji.

§ 18. 1. Sołectwo może korzystać z mienia gminnego (komunalnego), przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych przez radę gminy.

2. Przekazanie sołectwu poszczególnych składników mienia gminnego następuje na zasadach określonych odrębną uchwałą.

§ 19. 1. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

2. Do czynności zwykłego zarządu należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;

3) używanie mienia na własne potrzeby oraz pobieranie pożytków i przychodów z tego mienia.

3. W imieniu sołectwa zwykły zarząd mieniem sprawuje sołtys.

§ 20. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe z budżetu gminy mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w uchwale budżetowej.

3. W przypadku wyodrębnienia w budżecie gminy na dany rok funduszu sołeckiego tryb postępowania sołectwa o przyznanie środków z funduszu, przeznaczenie środków oraz ich wysokość, określają przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim.

§ 21. Sołectwo może przyjmować darowizny oraz dobrowolne wpłaty przeznaczone na wykonywanie jego zadań.

Rozdział 8.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością sołectwa.

§ 22. 1. Nadzór i kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy i wójt.

2. 2. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie kryteriów: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

3. Funkcję kontrolną rada gminy realizuje poprzez działania własne lub zlecając kontrolę komisjom rady, w tym Komisji rewizyjnej Rady Gminy Szczutowo.

4. Wójt kontrolę organów sołectwa realizuje poprzez działania własne lub upoważnione osoby.

5. Do przeprowadzenia kontroli organów sołectwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Rozdziału IV Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Statutu Gminy Szczutowo.

§ 23. 1. Sołtys zobowiązany jest do przedkładania wójtowi protokołów z zebrania wiejskiego i przyjętych uchwał, opinii i stanowisk w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zebrania.

2. Wójt, w ramach nadzoru, wstrzymuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego lub decyzji sołtysa sprzecznych z prawem i uchwałami rady gminy, do czasu zajęcia stanowiska przez radę gminy.

3. Uchwały zebrania wiejskiego lub akt wydany przez sołtysa sprzeczne z prawem, są nieważne. O nieważności uchwały lub aktu w całości lub w części orzeka rada gminy uchwałą, na najbliższym posiedzeniu rady.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa rada gminy ogranicza się do wskazania, że zostały wydane z naruszeniem prawa.

5. Jeżeli uchybiono obowiązkowi o którym mowa w ust. 1 termin biegnie od daty przedłożenia uchwał na żądanie wójta.

6. Nie stwierdza się nieważności uchwały lub aktu w sprawach z zakresu celu publicznego, po upływie jednego roku od ich podjęcia.

§ 24. .

1. Jeżeli właściwy organ sołectwa nie wydaje aktu prawnego, do którego jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, wójt wzywa do wydania aktu w terminie 14 dni od daty wezwania.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 , wójt wydaje zarządzenie zastępcze.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe.

§ 25. 1. W sprawach nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zmiany statutu sołectwa dokonuje rada gminy w drodze odrębnej uchwały:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek wójta gminy;

3) na wniosek zebrania wiejskiego.

3. Zasady obiegu dokumentów dotyczących zebrań wiejskich i rad sołeckich oraz ich wzory – ustala wójt gminy.

§ 26. 1. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

2. Traci moc:

1) Uchwała Nr XIII/86/96 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 lutego 1996 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw;

2) Uchwała Nr IV/22/03 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmian w statutach sołectw.

§ 27. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Kopciński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe