| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/74/2011 Rady Powiatu w Wyszkowie

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu i powiatowym jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3 i art.43 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 59 ust.1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa:

1) szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty powiatowych należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „należnościami”, przypadających Powiatowi Wyszkowskiemu oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej „dłużnikami”;

2) warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których zastosowana ulga stanowić będzie dla dłużnika pomoc publiczną w rozumieniu odrębnych przepisów;

3) organ właściwy do udzielania ulg , o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Należności mogą być umarzane w całości lub w pozostałej nieuregulowanej części jeżeli:

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można by skutecznie dochodzić należności w postępowaniu egzekucyjnym,

2) osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej – została wykreślona z właściwego rejestru (lub uległa likwidacji) przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nie skuteczne,

4) zachodzi szczególnie ważny interes dłużnika lub interes publiczny, nie budzący wątpliwości co do konieczności umorzenia należności,

2. W przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, umorzenie należności może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. W przypadkach szczególnych, uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności zaś możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Powiatu, na wniosek dłużnika:

1) należności mogą być umarzane w części,

2) mogą być odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dłużnik składa do organu wymienionego w § 4 ust. 1.

3. Dłużnik do wniosku zobowiązany jest dołączyć szczegółową informację dotyczącą przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi oraz opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 3, organ uprawniony wzywa do jego uzupełnienia.

5. Nie uzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 4. 1. Organem właściwym do umarzania, odraczania terminów płatności lub rozkładania na raty spłat należności jest Zarząd Powiatu.

2. Umarzanie należności oraz odraczanie terminów spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, dokonane na wniosek dłużnika - następuje w formie uchwały.

3. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 i 2, umorzenie należności następuje z urzędu w formie jednostronnego oświadczenia woli, zawierającego szczegółowe uzasadnienie merytoryczne i prawne.

4. Zarząd Powiatu uprawniony jest również do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty odsetek od należności oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych należności ubocznych na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 5. 1. W przypadku odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia na raty płatności całości lub części należności, od należności, w stosunku do której zastosowano ulgę w spłacie nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od udzielenia ulgi do dnia upływu ustalonych terminów spłaty.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności w określonych terminach, należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami od dnia wymagalności.

3. Umorzenie lub udzielenie ulg w spłacie należności zostaje cofnięte, jeżeli dowody na podstawie których umorzono lub udzielono ulg w ich spłacie okażą się fałszywe – a dłużnik wprowadził Zarząd Powiatu w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia ulgi.

§ 6. Jeżeli ulgi wymienione w § 1 pkt 1 miałyby stanowić pomoc publiczną, mogą być udzielane na zasadach i w trybie określonym w niniejszej uchwale, gdy spełnione są ponadto warunki dopuszczalności pomocy publicznej, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

§ 7. 1. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie należności weryfikują:

1) w przypadku należności przypadających Starostwu Powiatowemu – merytorycznie właściwi naczelnicy wydziałów Starostwa;

2) w przypadku należności przypadających pozostałym powiatowym jednostkom organizacyjnym – kierownicy tych jednostek.

2. Osoby wymienione w ust. 1 przedkładają Zarządowi Powiatu odpowiednio projekty dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, sprawdzone pod względem zgodności z ewidencją księgową (stanowisko ds. windykacji), wraz z uzasadnieniem i niezbędną dokumentacją.

3. Projekty aktów prawnych, o których mowa w ust. 2 wymagają opinii prawnej wydanej przez radcę prawnego Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

§ 8. Zarząd Powiatu w sprawozdaniach z wykonania budżetu przedstawia Radzie Powiatu informację o wielkościach udzielonych ulg wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wyszkowie.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXV/219/2009 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Wyszkowskiego, jednostek organizacyjnych powiatu nie posiadających osobowości prawnej z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz organów do tego uprawnionych.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Justyna Garbarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TECE Sp. z o.o.

Producent i dystrybutor produktów w zakresie techniki sanitarnej i grzewczej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »