| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 22 września 2011r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk służebnościami gruntowymi i przesyłu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651, ze zm./ w związku z art. 285 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r, Nr 16, poz. 93 ze zm.) Rada Miejska w Płońsku uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na obciążanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk, ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności przesyłu i służebnościami gruntowymi.

§ 2.

Ustala się zasady obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk służebnościami gruntowymi na rzecz właścicieli innych nieruchomości (nieruchomości władnących) oraz służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców, którzy zamierzają wybudować lub których własność stanowią urządzenia o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego tj. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należące do części składowych nieruchomości.

1. Ustanowienie służebności gruntowej oraz służebności przesyłu nie może utrudniać korzystania z nieruchomości obciążonej.

2. Służebność gruntowa oraz służebność przesyłu może być ustanowiona, gdy jest to niezbędne oraz społecznie, ekonomicznie i gospodarczo uzasadnione i nie utrudnia wykonywania zadań własnych gminy.

3. Służebność ustalana jest na:

- wniosek

a) jeżeli przedsiębiorca zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne.

b) wnioskujący o ustanowienie służebności przesyłu ponosi koszty sporządzenia wyceny, umowy w formie aktu notarialnego oraz wpisu praw nabytych do księgi wieczystej.

- z urzędu

a) jeżeli potrzeba ustanowienia służebności przesyłu wynika z zamiaru zbycia nieruchomości a urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne są wykonywane przez Gminę Miasto Płońsk to służebność przesyłu ustanawia się nieodpłatnie.

b) jeżeli urządzenia opisane § 2 niniejszej uchwały po zrealizowaniu podlegają przekazaniu na rzecz Gminy Miasto Płońsk bez zwrotu przedsiębiorcy poniesionych nakładów, to służebność przesyłu ustanawia się nieodpłatnie.

c) jeżeli ustanowienie służebności przesyłu jest związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z urządzeń, to służebność przesyłu ustanawia się za wynagrodzeniem na zasadach określonych w ust. 3 lit. b niniejszego paragrafu.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Płońsk do obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu bez uprzedniej zgody Rady Miejskiej z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale.

§ 4.

Obciążenie nieruchomości gminnych służebnościami gruntowymi i przesyłu następuje za wynagrodzeniem ustalonym w wysokości nie niższej niż w operacie szacunkowym, płatnym jednorazowo lub w formie opłaty rocznej, która będzie waloryzowana corocznie przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5.

Wysokość wynagrodzenia należnego Gminie Miasto Płońsk z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu określi Burmistrz Miasta Płońsk w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę do spraw majątkowych.

§ 6.

Ustanowienie służebności gruntowej i służebności przesyłu uregulowane będzie umową w formie aktu notarialnego, który każdorazowo będzie określać przebieg służebności, szczegółowy zakres korzystania z nieruchomości obciążonej oraz czas na jaki zostanie ustanowiona.

§ 7.

Obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu na zasadach odmiennych wymaga odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Płońsku.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/122/11
Rady Miejskiej w Płońsku
z dnia 22 września 2011 r.

w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Płońsk służebnościami gruntowymi i przesyłu.

Zgodnie z zapisami art. 285 i 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci służebności gruntowej lub służebności przesyłu. Służebność gruntowa polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

Natomiast służebność przesyłu jest prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

W chwili obecnej powstała konieczność uregulowania kwestii umieszczania na terenie nieruchomości gminnych urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych podobnych urządzeń nie należących do części składowych nieruchomości. Nowe inwestycje realizowane na terenie miasta Płońsk często wymagają uzbrojenia w przewody i urządzenia służące do przesyłania płynów, pary, gazów energii elektrycznej i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. W przypadku już istniejących sieci infrastruktury technicznej niekiedy zachodzi potrzeba przebudowy lub przeniesienia. Z uwagi na powyższe przedsiębiorcy coraz częściej zwracają się do Miasta o zgodę na umieszczenie na terenie gminnych nieruchomości urządzeń infrastruktury technicznej, a w konsekwencji na obciążenie nieruchomości gminnych służebnością przesyłu. Każdorazowe obciążenie nieruchomości powoduje ograniczenie możliwości jej wykorzystania, a co się z tym wiąże utratę jej wartość. W związku z powyższym zasadne jest pobieranie z tytułu ich obciążania opłat w oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Przyjęcie zasad obciążania nieruchomości spowoduje, że Burmistrz Miasta Płońsk, nie będzie zobowiązany w każdym indywidualnym przypadku występować do Rady Miejskiej, ale w oparciu o regulacje przyjęte w tej uchwale obciążać nieruchomości gminne służebnościami gruntowymi i przesyłu.

Na podstawie art. 18 ust., 2 pkt 9 lit “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płońsku


Jolanta Anna Mikołajewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »