| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 115/VI/14/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie przyjęcia zasad i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 164 ust. 5c i ust.7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Cieślawski


Uzasadnienie do Uchwały Nr 115/VI/14/2011
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 2011 r.

Zmienne, odbiegające od średnich wieloletnich warunki pogodowe, w szczególności znaczne opady śniegu i nawałnicowe deszcze doprowadziły do zmiany stosunków wodnych na obszarze gminy. W wyniku zmiany stosunków wodnych dochodzi do podtapiania terenów rolniczych, także na terenach zmeliorowanych. Istniejące urządzenia melioracyjne, pochodzące z lat 70 ubiegłego wieku, aby mogły pełnić należycie swoją funkcję wymagają modernizacji, a lokalnie także przebudowy. Koszt prac modernizacyjnych znacznie przekracza możliwości finansowe działających na terenie gminy Konstancin-Jeziorna spółek wodnych. Ustawodawca w Prawie Wodnym w art. 164 ust. 5a przewidział możliwość dla spółek wodnych skorzystania z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z tego zakresu. Pomoc finansowa polega na udzieleniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 164 ust. 5c - Zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania określają organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego w drodze uchwały.


Załącznik do Uchwały Nr 115/VI/14/2011
Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 8 września 2011 r.

Zasady i tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji z budżetu gminy Konstancin-Jeziorna przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w trybie i na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Ilekroć jest mowa o:

1) spółce wodnej - rozumie się przez to formę organizacyjną, która nie działa w celu osiągnięcia zysku, utworzoną zgodnie z art. 164 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,ze zm.),

2) dotacji - rozumie się przez to pomoc finansową z budżetu gminy, o której mowa w art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

§ 3.

Dotację mogą uzyskać spółki wodne, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) działają na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna;

2) złożą wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem i kosztorysem robót;

3) zabezpieczą na wykonanie prac, na które ma być udzielona dotacja, środki własne w wysokości nie mniejszej niż 20% kosztorysowej wartości całości robót;

§ 4.

1. Dotacja może być przyznana na roboty wykonywane na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

3. Dotacja może być przeznaczona na zadanie, które będzie rozliczone przed końcem roku budżetowego.

Rozdział 2.
Tryb udzielenia dotacji

§ 5.

1. Dotacja na realizację przedsięwzięcia o którym mowa w § 1 może być przyznana przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Wniosek musi zawierać w szczególności:

1) dane o ubiegającym się o dotację, w tym informację o posiadanych zasobach finansowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,

2) szczegółowy opis zadania,

3) termin i miejsce realizacji zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz wskazanie źródeł finansowania zadania.

3. Wnioski, o których mowa w ust.1, należy składać w terminie do 15 września poprzedzającym rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

4. W roku 2011 wnioski, o których mowa w ust. 1 będą rozpatrywane po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 6.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna po zapoznaniu się ze złożonym wnioskiem podejmuje decyzję w formie zarządzenia w sprawie przyznania dotacji i jej wysokości w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 7.

Wykaz spółek wodnych, którym przyznano dotacje zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 3.
Umowa o dotację i rozliczenie dotacji

§ 8.

1. Po przyznaniu dotacji zawierana jest umowa ze spółką wodną, w której w szczególności określa się wysokość przyznanej dotacji, zakres robót i termin zakończenia robót oraz termin ostatecznego rozliczenia dotacji.

2. Dotację przekazuje się na rachunek bankowy spółki wodnej, na warunkach określonych w umowie.

3. Zmiana zakresu wykonywanych robót, na które przyznano dotacje wymaga zgody Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna oraz sporządzenia aneksu do zawartej umowy.

§ 9.

Przypadki i zasady zwrotu dotacji określone są w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U nr 2009 nr 157 poz. 1240 ze zm).

§ 10.

1. Przyznana dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór określi zarządzeniem Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna.

2. Spółka wodna otrzymująca dotację zobowiązana jest do przedłożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, w terminach określonych w umowie nie później jednak niż 30 dni po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

3. W przypadku wykorzystania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi wciągu 15 dni od określonego w umowie dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

4. Zakończenie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Gminę Konstancin-Jeziorna sprawozdania, o którym mowa w ust. 1

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 11.

1. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne.

2. Rozliczenie z wykorzystania udzielonych dotacji Burmistrz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »