Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5934

Uchwała nr XIV/87/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XIII/82/2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kozienice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samo-rządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2011r. nr LEX.R.4131.36.2011.AW uchwala się co następuje:

§ 1.

Świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kozienice, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w zakresie przekraczającym realizację pod-stawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmują:

1) przygotowanie dziecka do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, turniejach,

2) imprezach artystycznych i okolicznościowych,

3) gry i zabawy:

a) wspomagające rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka oraz umożliwiające mu wła-ściwy rozwój emocjonalny i społeczny,

b) rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym go światem,

c) plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz za-spokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowań.

2. Ustala się, iż opłata za jedną godzinę udzielonych świadczeń, o których mowa w ust. 2, wynosi :

a) na jedno dziecko 2,00 zł i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne,

b) na drugie i kolejne dziecko 1,80 zł i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne,

c) na dziecko z orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć wychowawczych, indywi-dualnych lub zespołowych. – 1,60 zł i pobierana jest za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń, na których dziecko było obecne,

3. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola deklarują dzienną liczbę godzin, w których dziecko korzystać będzie ze świadczeń określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zakres świadczeń, ilość godzin udzielanych świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.

5. Opłatę miesięczną za świadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego świadczenia oraz ilości godzin świadczeń, w których dziec-ko brało udział w danym miesiącu w zaokrągleniu do pełnych złotych.

§ 3.

Opłaty za korzystanie w przedszkolu z wyżywienia, ustalone są na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4.

1. Do wnoszenia opłat za świadczenia przedszkoli zobowiązani są rodzice, których dzieci uczęszczają do przedszkola.

2. Opłaty za świadczenia przedszkoli, wnosi się za dany miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca.

3. Z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za świadczenia przedszkola, rodzice zobowiązani są do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie określonym w ust. 2.

§ 5.

1. Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej(jeżeli miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie, nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami), mogą ubiegać się o obniżenie o 50% z opłaty za korzystanie z zajęć przedszkolnych, o których mowa w § 2.

2. Umotywowany wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z dokumentami potwierdza-jącymi okoliczności, o których mowa w ust. 1, rodzice składają do Burmistrza, za pośrednictwem dyrektora przedszkola.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, dyrektor przedszkola opiniuje i przekazuje do Burmistrza.

4. Decyzje o zwolnieniu z opłaty, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Burmistrz.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 7.

Traci moc uchwała nr XIII/82/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kozienice

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od 1.10.2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty ( Dz. U. nr 148, poz. 991 ze zm.), w art. 14 ust. 5 upoważnia Radę Gminy do ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2009 r. nr 4, poz. 17) przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

Wobec powyższego zapisu Gmina pobiera opłatę tylko za świadczenia mające charakter fakultatyw-ny, przekraczające 5 godzinne bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

W projekcie uchwały określono czas w którym jest realizowana 5 godzinna bezpłatna podstawa programowa oraz sprecyzowano świadczony w pozostałym czasie pracy przedszkola zakres usług przekraczających realizację podstawy programowej.

Zgodnie z projektem uchwały rodzice ( opiekunowie prawni ) za jedną godzinę korzystania przez dziecko z usług przedszkola przekraczającą podstawę programową będą uiszczać opłatę w wysokości 2,oo zł. Stawka ta stanowi 54% wydatków ponoszonych z tytułu zapewnienia dzieciom opieki przedszkolnej za godzinę przekraczającą czas niezbędny na realizację podstawy programowej, wyliczonych na podstawie poniższych kosztów.

Koszty przedszkoli ( bez wydatków inwestycyjnych i bez wyżywienia):

1. Średni koszt miesięczny – 4855,07

2. Średni koszt miesięczny na 1 dziecko – 809,18

3. Średni koszt dzienny na 1 dziecko ( przy założeniu średnio 22 dni pracy przedszkola w mie-siącu) – 36,78

4. Średni koszt za 1 godzinę – 3,68

Wysokość opłaty za przedszkole uzależniona jest od liczby dni i liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego ( obliczana w oparciu o deklarację rodzica) po zaokrągleniu do pełnych złotych (przy założeniu 22 dni pobytu).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe