Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5935

Uchwała nr XIV/89/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami projektów Statutów Sołectw i Komitetów Osiedlowych Gminy Kozienice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5a w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kozienice w przedmiocie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Kozienice.

§ 2.

1. Konsultacje polegać będą na przedłożeniu mieszkańcom poszczególnych sołectw i mieszkańcom miasta Kozienice, projektów nowych statutów w celu umożliwienia im wyrażenia opinii, zgłaszania uwag i propozycji do przedłożonych projektów stanowiących załącznik Nr 1 i 2.

2. Projekty statutów do publicznego wglądu zostaną wyłożone w Urzędzie Miejskim w Kozienicach (pok. 117), będą dostępne u Sołtysów i Przewodniczących Komitetów Osiedlowych, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.kozienice.pl, w zakładce jednostki pomocnicze - do dnia 31.10.2011 r.

3. Pisemne i e-mailowe zgłoszenia uwag, propozycji i opinii w sprawie projektów statutów przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Kozienicach, u Sołtysów i Przewodniczących Komitetów, na e-mail: urzad@kozienice.pl w okresie wyłożenia, oraz w trakcie zebrań sołeckich i komitetów osiedlowych. Opinia winna zawierać: imię i nazwisko mieszkańca, adres zamieszkania, opinię lub propozycję zmian w treści projektu statutu danego sołectwa lub osiedla.

4. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są stali mieszkańcy Gminy Kozienice.

§ 3.

Rada Miejska przy uchwalaniu statutów nie jest związana wynikami konsultacji.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi, Sołtysom i Przewodniczącym Komitetów Osiedlowych Gminy Kozienice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 1 września 2011 r.

Projekt Statutu Sołectwa

UCHWAŁA Nr / /2011
RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH
z dnia 2011


w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa ...............................Gminy Kozienice.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kozienicach po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala Statut Sołectwa ………………, w brzmieniu:

STATUT SOŁECTWA …………………………….

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Sołectwo …………………… jest jednostką pomocniczą Gminy Kozienice i działa szczególnie na podstawie niniejszego statutu, uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach, Zarządzeń Burmistrza i przepisów prawa.

§ 2.

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania sołectwa, w tym:

1. jego zadania i zakres działania,

2. organizację i zasady działania jego organów,

3. zasady i tryb wyboru organów sołectwa oraz ich odwoływania,

4. uprawnienia sołectwa względem składników mienia komunalnego, przekazywanych mu do zarządzania i korzystania,

5. zasady gospodarki finansowej,

6. zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozienice,

2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kozienicach,

3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Kozienice,

4. Sołectwie - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Kozienice, zorganizowaną we wspólnotę samorządową o nazwie określonej w § 1,

5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa,

6. Sołtysie - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa,

7. Radzie Sołeckiej - należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa,

8. Przewodniczącym Rady Sołeckiej - należy przez to rozumieć Sołtysa,

9. Zebraniu Wiejskim - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa.

§ 4.

Siedzibą władz Sołectwa jest lokal mieszkalny Sołtysa.

Rozdział 2.
Zakres działania Sołectwa

§ 5.

1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

a) inicjowanie działań organów Gminy,

b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,

c) podejmowanie innych czynności i działań.

3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

4. Sołectwo posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego Statutu.

§ 6.

Do zakresu działań Sołectwa w szczególności należy:

1. inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy,

2. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, estetyki , upowszechniania kultury, edukacji i sportu, ochrony środowiska.

3. podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie zarządzania i korzystania z mienia gminnego przekazanego Sołectwu do rozporządzania,

4. konsultowanie spraw dotyczących sołectwa i jego mieszkańców w zakresie:

a) gospodarowania mieniem gminnym położonym na terenie Sołectwa,

b) zmiany nazewnictwa ulic, placów i nadawanie nazw miejscowości, podziału, połączenia wsi, utworzenia nowej lub włączenia do wsi przysiółka, kolonii itp.

c) innych spraw, których potrzebę konsultacji Rada Gminy uzna za celową,

5. współpraca z innymi sołectwami w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, zawieranie porozumień określających zakres i sposób realizacji wspólnych zadań,

6. dysponowanie funduszem sołeckim,

7. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznych

1) wykonywanie zadań określonych przez Radę odrębnymi uchwałami.

§ 7.

Sołectwo nie posiada odrębnej od Gminy osobowości prawnej.

Rozdział 3.
Organy Sołectwa i zakres ich kompetencji

§ 8.

Organami Sołectwa są:

1. Zebranie wiejskie - jako organ uchwałodawczy,

2. Sołtys - jako organ wykonawczy.

3. Rada Sołecka – jako organ wspomagający działalność Sołtysa.

§ 9.

1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 6 ust. 1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

a) wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie,

b) określanie zasad korzystania z mienia gminnego,

c) określania przeznaczenia środków finansowych w budżecie Gminy do dyspozycji Sołectwa, w ramach uprawnień przyznanych Sołectwu, w tym funduszu sołeckiego,

d) przyjmowanie, odrzucanie i rozpatrywanie sprawozdań komisji powoływanych na zebraniach wiejskich.

e) wyrażania stanowisk i opinii w sprawach określonych przepisami prawa.

f) dokonywanie okresowych ocen pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

§ 10.

1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy także sprawowanie kontroli działalności Sołtysa, Rady Sołeckiej, oraz innych instytucji Sołectwa. W tym celu Zebranie Wiejskie może wyłaniać specjalne komisje.

2. Zebranie Wiejskie podejmując uchwałę o powołaniu komisji o jakiej mowa w ust. 1, określa precyzyjnie jej zadanie.

3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego w ust. 2, są uprawnione do:

a) żądania wyjaśnień,

b) przeglądania dokumentów,

c) przeprowadzania oględzin.

§ 11.

Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są:

- wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.

§ 12.

1. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim, o których mowa w § 11 posiadają następujące prawa:

a) inicjatywy uchwałodawczej,

b) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

c) zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na Zebraniu Wiejskim przedstawicielom Gminy,

d) żądania utrwalania w protokole własnych czynności, wymienionych w punkcie a, b, i c,

e) udział w głosowaniach,

f) zgłaszanie kandydatur i kandydowanie na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.

§ 13.

1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku,

2. Zebranie wiejskie zwoływane jest z inicjatywy Rady, Burmistrza i Sołtysa,

3. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie organów Gminy,

c) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim.

4. W zawiadomieniu o zebraniu podaje się datę, godzinę zebrania i określa się proponowany porządek obrad.

5. Zawiadomienie o zebraniu podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwie, na stronie internetowej www.kozienice.pl i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach na okres minimum 7 dni przed dniem odbycia zebrania.

§ 14.

1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys.

2. Pod nieobecność Sołtysa obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej, upoważniony przez Sołtysa.

3. W przypadku, gdy Sołtys nie może prowadzić zwołanego Zebrania Wiejskiego i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Sołeckiej, obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej lub uprawniony do udziału w zebraniu zgodnie z § 11, wybrany przez Zebranie.

4. Obradom zebrania wiejskiego w punkcie porządku - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy osoba wskazana przez Burmistrza.

§ 15.

1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

a) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b) udzielania głosu poza kolejnością,

c) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

d) odebrania głosu,

e) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

f) żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 16.

1. Sołtys lub osoby, o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 przygotowują porządek obrad Zebrania Wiejskiego.

2. Na osobach, o których mowa w ust. 1 spoczywa obowiązek zorganizowania obsługi techniczno - biurowej Zebrania Wiejskiego, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

§ 17.

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych, uczestniczących w zebraniu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.

4. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały i listę obecności.

5. Przewodniczący zebrania protokoły z podjętymi uchwałami przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy Kozienice i ustawy o samorządzie gminnym.

§ 19.

1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

a) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

b) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

c) zwoływanie zebrań wiejskich,

d) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

e) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,

f) gospodarowanie mieniem przekazanym Sołectwu,

g) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Gminy,

h) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

i) zarządzanie bieżącymi sprawami sołectwa,

j) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważnych sprawach dla sołectwa,

3. Do uprawnień Sołtysa zalicza się:

a) występowanie w imieniu Sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych interesów Sołectwa,

b) udział w sesjach Rady Miejskiej z prawem głosu doradczego w imieniu Sołectwa,

c) udział w działalności wykonawczej Burmistrza, w szczególności gdy sprawy dotyczą Sołectwa, prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bieżącego stanu Sołectwa,

d) udział we wspólnych naradach sołtysów i radnych Gminy poświęconych realizacji spraw ogólno gminnych,

e) wnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie Sołectwa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

4. Sołtys uczestniczy w pracach Rady na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej i postanowieniach niniejszego Statutu.

5. Sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§ 20.

1. W zakresie określonym w § 18 ust.1-3, działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

2. Rada Sołecka składa się z 3 do 5 osób.

3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

4. Czynności wspomagania Sołtysa, o jakich mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

a) zastępowanie Sołtysa na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 13 - 15,

b) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Wiejskiego,

c) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Wiejskie.

d) inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa,

e) współdziałanie z sołtysem w prowadzeniu spraw sołectwa.

5. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Sołeckiej Sołtys zawiadamia członków Rady Sołeckiej co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 21.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 22.

Sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Miejska na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 23.

Obsługę finansową i techniczno - biurową organów Sołectwa zapewnia Urząd Miejski.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 24.

1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej i kończy się z chwilą wyboru nowego sołtysa i Rady Sołeckiej.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

a) tajności,

b) bezpośredniości,

c) powszechności,

d) równości.

3. Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się w odrębnych głosowaniach.

4. W pierwszej kolejności wybiera się Sołtysa, w drugiej Radę Sołecką.

§ 25.

1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Burmistrza.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek Zebrania Wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz podejmuje najpóźniej w trzecim miesiącu po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, na stronie www.kozienice.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem pierwszego zebrania.

5. Do wyborów powtórnych, bądź uzupełniających zapisy ust.1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie powołuje trzy - osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy:

a) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,(każdy ze zgłoszonych kandydatów składa oświadczenie o zgodzie na kandydowanie),

b) przygotowanie kart do głosowania, na których nazwiska i imiona kandydatów wpisuje się w porządku alfabetycznym (karty do głosowania opatruje się pieczęcią urzędu),

c) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

d) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani Rady Sołeckiej.

§ 27.

Kandydatury na stanowisko Sołtysa mogą zgłaszać stali mieszkańcy, uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

1. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w Zebraniu Wiejskim.

§ 28.

1. Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego na podstawie rejestru wyborców na dzień wyborów.

§ 29.

1. Głosowanie polega na:

a) W przypadku wyboru Sołtysa – pozostawieniu jednego nie skreślonego nazwiska kandydata,

b) W przypadku wyboru Rady Sołeckiej – pozostawieniu co najwyżej tylu nie skreślonych nazwisk kandydatów, ilu wybieranych jest członków Rady Sołeckiej,

2. Na stanowisko Sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej ważnych głosów.

3. Na członków Rady Sołeckiej wybrani są kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów,

4. Przy największej równej liczbie głosów w wyborach na sołtysa i jednakowej równej liczbie głosów kandydatów którzy wchodzą na ostatnim miejscu do Rady Sołeckiej, komisja przeprowadza losowanie. Za wybranego uważa się kandydata, którego karta z nazwiskiem została wylosowana.

§ 30.

Protokół z wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 31.

Protesty wyborcze o naruszenie art. 36 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym i postanowień niniejszego statutu rozpatruje Rada.

Rozdział 5.
Zasady i tryb odwoływania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 32.

1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Wiejskiego z zastrzeżeniem § 40 ust. 1.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w celu ewentualnego odwołania Sołtysa bądź Rady Sołeckiej albo poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz ustalając: miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.

4. O odwołanie może występować:

a) Burmistrz z własnej inicjatywy,

b) wnioskodawca, który uzyskał co najmniej 20 % podpisów stałych mieszkańców sołectwa.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:

a) stanowiące zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) nie respektowanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie Wiejskie obowiązane jest do wysłuchania wszystkich wyjaśnień, oraz racji zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję odwoławczą powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

9. Wyniki uchwały Zebrania Wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa.

10. Sołtys bądź członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

11. Złożenie rezygnacji lub odwołanie Sołtysa (członka Rady Sołeckiej) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających.

Rozdział 6.
Mienie sołectwa i gospodarka finansowa

§ 33.

1. Sołectwo może korzystać z mienia gminnego (komunalnego), przekazanego, bądź nabytego ze środków Gminy w ramach zwykłego zarządu.

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje:

1) używanie mienia na potrzeby sołectwa,

2) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym, pobierania pożytków i gospodarowania nim,

3. Sołectwo może przyjmować darowizny oraz dobrowolne wpłaty z wykorzystaniem na zadania statutowe Sołectwa.

4. W imieniu sołectwa zwykły zarząd mieniem sprawuje sołtys.

5. W przypadku wyodrębnienia w budżecie Gminy funduszu sołeckiego, tryb postępowania o przyznanie środków z funduszu, zasady gospodarowania i rozliczania przyznanymi środkami określa ustawa o funduszu sołeckim.

§ 34.

Sołectwo prowadzi gospodarkę finansowa w ramach budżetu Gminy.

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością Sołectwa

§ 35.

Brak treści

§ 36.

Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są: Rada Gminy, Burmistrz, a w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy.

§ 37.

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Sołectwa, dokonywania wizytacji jednostek organizacyjnych Sołectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione §36 mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 38.

1. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Wiejskiego w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz.

§ 39.

1. Uchwała Zebrania Wiejskiego nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Burmistrza.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

3. Jeżeli uchwała Zebrania Wiejskiego podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze.

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Gminy na jej najbliższej sesji.

§ 40.

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Sołtysa, Rada Miejska na wniosek Burmistrza, może w drodze uchwały odwołać Sołtysa.

2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Sołtysa, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni funkcję Sołtysa do czasu wyboru nowego Sołtysa, nie dłużej jednak niż na okres dwóch miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2 Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie w celu wyboru Sołtysa. Postanowienia rozdziału IV stosuje się odpowiednio.

§ 41.

1. W przypadku nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez Sołtysa i Zebranie Wiejskie, Burmistrz może - za zgodą Rady Miejską, wyrażoną w formie odrębnej uchwały – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymienionych organów i ustanowieniu zarządcy Sołectwa.

2. Zarządca Sołectwa przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów Sołectwa na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji wybieralnych organów Sołectwa.

Rozdział 8.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 42.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kozienice określa odrębna uchwała.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 43.

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazw i siedziby władz Sołectwa decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

§ 44.

1. Siedziba sołtysa oznaczona jest tablicą z napisem „SOŁTYS”. Na tablicy może być umieszczone godło Polski i herb Gminy. Tablicę dostarcza Burmistrz.

2. Sołtys legitymuje się zaświadczeniem, bądź legitymacją wydaną przez Burmistrza.

§ 45.

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie jego uchwalenia.

§ 46.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/ 534/2001 Rady Miasta i Gminy Kozienice z dnia 13 września 2001 w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym Gminy Kozienice. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 211, poz. 3665)

§ 47.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/2011
Rady Miejskiej w Kozienicach
z dnia 1 września 2011 r.

Projekt Statutu Osiedla

UCHWAŁA Nr / /2011
RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH
z dnia 2011


w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Nr ......... Gminy Kozienice.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Kozienicach po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala statut Osiedla Nr ….. w brzmieniu:

STATUT OSIEDLA NR …. w KOZIENICACH

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Osiedle Nr …… w Kozienicach jest jednostką pomocniczą Gminy Kozienice i działa szczególnie na podstawie niniejszego statutu, uchwał Rady Miejskiej w Kozienicach, Zarządzeń Burmistrza i przepisów prawa.

2. Obszar działania osiedla określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Niniejszy statut określa organizację i zakres działania osiedla, w tym:

1. jego zadania i zakres działania,

2. organizację i zasady działania jego organów,

3. zasady i tryb wyboru organów osiedla oraz ich odwoływania,

4. uprawnienia osiedla względem składników mienia komunalnego, przekazywanych mu do zarządzania i korzystania,

5. zasady gospodarki finansowej,

6. zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 3.

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kozienice,

2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Kozienicach,

3. Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Kozienice,

4. Osiedlu - należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą Gminy Kozienice, zorganizowaną we wspólnotę samorządową o nazwie określonej w §1,

5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Osiedla Nr……,

6. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć organ wykonawczy Osiedla,

7. Radzie Osiedla - należy przez to rozumieć organ wspierający Przewodniczącego,

8. Przewodniczącym Rady Osiedla - należy przez to rozumieć Przewodniczącego,

9. Zebraniu Osiedla - należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Osiedla.

§ 4.

Siedzibą władz Osiedla jest lokal mieszkalny Przewodniczącego, bądź lokal wskazany przez Burmistrza.

Rozdział 2.
Zakres działania Osiedla

§ 5.

1. Podstawowym celem utworzenia i działania Osiedla jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:

a) inicjowanie działań organów Gminy,

b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,

c) podejmowanie innych czynności i działań w interesie publicznym.

3. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Osiedle może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

4. Osiedle posiada zdolność sądową w sprawach należących do jego właściwości z mocy ustawy i niniejszego Statutu.

§ 6.

Do zakresu działań Osiedla w szczególności należy:

1. inicjowanie działań organów Gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań własnych Gminy,

2. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, w zakresie pomocy społecznej, utrzymania porządku, estetyki, upowszechniania kultury, edukacji i sportu, ochrony środowiska,

3. podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie podejmowania rozstrzygnięć w zakresie zarządzania i korzystania z mienia gminnego oraz innych składników mienia komunalnego, przekazanych Osiedlu do rozporządzania,

4. konsultowanie spraw dotyczących Osiedla i jego mieszkańców w zakresie:

a) zasad gospodarowania mieniem gminnym położonym na terenie Osiedla,

b) zmiany nazewnictwa ulic, placów i nadawanie nazw miejscowości, podziału, połączenia osiedli, utworzenia nowego lub włączenia do osiedla wsi, przysiółka, kolonii itp.

c) innych spraw, których potrzebę konsultacji Rada Gminy uzna za celową,

5. współpraca z innymi jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć, zawieranie porozumień określających zakres i sposób realizacji wspólnych zadań,

6. dysponowanie funduszem Osiedla,

7. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę konsultacji społecznych,

8. wykonywanie zadań określonych przez Radę odrębnymi uchwałami.

§ 7.

Osiedle nie posiada odrębnej od Gminy osobowości prawnej.

Rozdział 3.
Organy Osiedla i zakres ich kompetencji

§ 8.

1. Organami Osiedla są:

1) Zebranie Osiedla - jako organ uchwałodawczy,

2) Przewodniczący - jako organ wykonawczy.

2. Rada Osiedla – jako organ wspierający działalność Przewodniczącego.

§ 9.

1. Do zakresu działania Zebrania Osiedla należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 6 ust. 1, za wyjątkiem rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Osiedla należy:

a) wybór Przewodniczącego i Rady Osiedla oraz ich odwoływanie,

b) określanie zasad korzystania z mienia gminnego,

c) określania przeznaczenia środków finansowych w budżecie Gminy do dyspozycji Osiedla, w ramach uprawnień przyznanych Osiedlu,

d) przyjmowanie, odrzucanie i rozpatrywanie sprawozdań komisji powoływanych na zebraniach Osiedla,

e) wyrażania stanowisk i opinii w sprawach określonych przepisami prawa,

f) dokonywanie okresowych ocen pracy Przewodniczącego i Rady Osiedla.

§ 10.

1. Do zakresu działania Zebrania Osiedla należy także sprawowanie kontroli działalności Przewodniczącego, Rady Osiedla, oraz innych instytucji Osiedla. W tym celu Zebranie Osiedla może wyłaniać specjalne komisje.

2. Zebranie Osiedla podejmując uchwałę o powołaniu komisji o jakiej mowa w ust. 1, określa precyzyjnie jej zadanie.

3. Komisje, o jakich mowa w ust. 1, w ramach realizacji zadania określonego w ust. 2, są uprawnione do:

a) żądania wyjaśnień,

b) przeglądania dokumentów,

c) przeprowadzania oględzin.

§ 11.

Do udziału w Zebraniu Osiedla uprawnieni są:

- wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Osiedla i posiadają czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady.

§ 12.

Uprawnieni do udziału w Zebraniu Osiedla, o których mowa w §11 posiadają następujące prawa:

a) inicjatywy uchwałodawczej,

b) udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,

c) zadawania pytań Przewodniczącemu, członkom Rady Osiedla oraz obecnym na Zebraniu Osiedla przedstawicielom Gminy,

d) żądania utrwalania w protokole własnych czynności, wymienionych w punkcie a, b, i c,

e) udział w głosowaniach,

f) zgłaszanie kandydatur i kandydowanie na stanowiska w wybieralnych organach Osiedla.

§ 13.

1. Zebranie Osiedla zwoływane jest w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w roku.

2. Zebranie Osiedla zwoływane jest z inicjatywy Rady, Burmistrza i Przewodniczącego.

3. Przewodniczący zwołuje Zebranie Osiedla:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie organów Gminy,

c) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału w Zebraniu Osiedla.

4. W zawiadomieniu o zebraniu podaje się datę, godzinę zebrania i określa się proponowany porządek obrad.

5. Zawiadomienie o zebraniu podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Osiedla, na stronie internetowej www.kozienice.pl i na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Kozienicach na okres minimum 7 dni przed dniem odbycia zebrania.

§ 14.

1. Obradom Zebrania Osiedla przewodniczy Przewodniczący.

2. Pod nieobecność Przewodniczącego obradom Zebrania Osiedla przewodniczy członek Rady Osiedla, upoważniony przez Przewodniczącego.

3. W przypadku, gdy Przewodniczący nie może prowadzić zwołanego Zebrania Osiedla i gdy nie udzielił upoważnienia żadnemu z członków Rady Osiedla, obradom Zebrania Osiedla przewodniczy członek Rady Osiedla lub uprawniony do udziału w zebraniu zgodnie z §11, wybrany przez Zebranie.

4. Obradom zebrania Osiedla w punkcie porządku obrad - wybory Przewodniczącego i Rady Osiedla przewodniczy osoba wskazana przez Burmistrza.

§ 15.

1. Przewodniczenie obradom Zebrania Osiedla uprawnia do decydowania o:

a) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

b) udzielania głosu poza kolejnością,

c) określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

d) odebrania głosu,

e) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

f) żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Osiedla.

2. Przewodniczący Zebraniu Osiedla nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 16.

1. Przewodniczący lub osoby, o których mowa w §14 ust. 2 i 3, przygotowują porządek obrad Zebrania Osiedla.

2. Na osobach, o których mowa w ust.1, spoczywa obowiązek zorganizowania obsługi techniczno - biurowej Zebrania Osiedla, a w szczególności protokołowania jego przebiegu.

§ 17.

1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej, uchwały Zebrania Osiedla zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych, uczestniczących w zebraniu.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Obrady zebrania są protokołowane. Protokoły i uchwały podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.

4. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały i listę obecności.

5. Przewodniczący zebrania protokoły z podjętymi uchwałami przekazuje Burmistrzowi w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania.

§ 18.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, do trybu obrad Zebrania Osiedla stosuje się odpowiednio przepisy Statutu Gminy Kozienice i ustawy o samorządzie gminnym.

§ 19.

1. Przewodniczący wykonuje uchwały Zebrania Osiedla oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz,

b) przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Osiedla,

c) zwoływanie zebrań Osiedla,

d) wykonywanie uchwał Zebrania Osiedla,

e) zwoływanie posiedzeń Rady Osiedla,

f) gospodarowanie mieniem przekazanym Osiedlu,

g) wykonywanie uchwał i zarządzeń organów Gminy,

h) wykonywanie zadań wynikających z przepisów szczególnych.

i) zarządzanie bieżącymi sprawami Osiedla,

j) informowanie ogółu mieszkańców o wszystkich ważnych sprawach dla Osiedla,

3. Do uprawnień Przewodniczącego zalicza się:

a) występowanie w imieniu Osiedla wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach publicznych, które dotyczą społecznych i prawnych interesów Osiedla,

b) udział w sesjach Rady Gminy z prawem głosu doradczego w imieniu Osiedla,

c) udział w działalności wykonawczej Burmistrza, w szczególności gdy sprawy dotyczą Osiedla, prezentowanie Burmistrzowi potrzeb i bieżącego stanu Osiedla,

d) udział we wspólnych naradach Przewodniczących, Sołtysów i radnych Gminy poświęconych realizacji spraw ogólno gminnych,

e) wnoszenie skarg i z tego tytułu reprezentowanie Osiedla przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,

4. Przewodniczący uczestniczy w pracach Rady na zasadach ustalonych w odrębnej uchwale Rady Gminy i postanowieniach niniejszego Statutu.

5. Przewodniczącemu oraz członkom Rady Osiedla przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady.

§ 20.

1. W zakresie określonym w § 19 ust.1-3, działalność Przewodniczącego wspomaga Rada Osiedla.

2. Rada Osiedla składa się z 3 do 5 osób.

3. Przewodniczącym Rady Osiedla jest Przewodniczący.

4. Czynności wspomagania Przewodniczącego, o jakich mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

a) zastępowanie Przewodniczącego na podstawie jego upoważnienia w realizacji zadań określonych w § 13 - 15,

b) zawiadamianie o terminie i miejscu Zebrania Osiedla,

c) upowszechnianie treści uchwał podjętych przez Zebranie Osiedla.

d) inicjowanie działań na rzecz rozwoju Osiedla,

e) współdziałanie z Przewodniczącym w prowadzeniu spraw Osiedla.

5. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Osiedla Przewodniczący zawiadamia członków Rady Osiedla co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

§ 21.

Przewodniczący korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 22.

Przewodniczący może uczestniczyć w pracach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy.

§ 23.

Obsługę finansową i techniczno - biurową organów Osiedla zapewnia Urząd Gminy

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Przewodniczącego i Rady Osiedla

§ 24.

1. Zebranie Osiedla wybiera Przewodniczącego i Radę Osiedla na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej i kończy się z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego i Rady Osiedla.

2. Wybory Przewodniczącego i Rady Osiedla przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

a) tajności,

b) bezpośredniości,

c) powszechności,

d) równości.

3. Wybory Przewodniczącego i Rady Osiedla przeprowadza się w odrębnych głosowaniach.

4. W pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącego, w drugiej Radę Osiedla.

§ 25.

1. Wybory Przewodniczącego i Rady Osiedlaj przeprowadzane są w terminie i miejscu określonym Zarządzeniem Burmistrza.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 określa ponadto porządek Zebrania Osiedla, na którym ma nastąpić wybór Przewodniczącego i Rady Osiedla.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 Burmistrz podejmuje najpóźniej w trzecim miesiącu po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

4. 4.Zarzadzenie o którym mowa w ust. 1 podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy, na stronie www.kozienice.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim, najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem pierwszego zebrania..

5. Do wyborów powtórnych, bądź uzupełniających zapisy ust.1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

1. W celu przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i członków Rady Osiedla, Zebranie Osiedla powołuje 3 - osobową komisję.

2. Do zadań komisji należy:

a) rejestrowanie kandydatur na Przewodniczącego i członków Rady Osiedla, (każdy ze zgłoszonych kandydatów składa oświadczenie o swojej zgodzie na kandydowanie),

b) przygotowanie kart do głosowania, na których nazwiska i imiona kandydatów wpisuje się w porządku alfabetycznym (karty do głosowania opatruje się pieczęcią urzędu),

c) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

d) ustalenie i podanie do wiadomości Zebrania Osiedla wyniku głosowania i wyborów.

3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Przewodniczącego ani Rady Osiedla.

§ 27.

1. Kandydatury na stanowisko Przewodniczącego mogą zgłaszać stali mieszkańcy, uczestniczący w Zebraniu Osiedla.

2. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy, uczestniczący w Zebraniu Osiedla.

§ 28.

1. Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Przewodniczącego po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uprawnionych uczestników Zebrania Osiedla.

2. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego na podstawie rejestru wyborców na dzień wyborów.

§ 29.

1. Głosowanie polega na :

- w przypadku wyboru Przewodniczącego – pozostawieniu jednego nie skreślonego nazwiska kandydata,

- w przypadku wyboru Rady Osiedla – pozostawieniu co najwyżej tylu nie skreślonych nazwisk kandydatów, ilu wybieranych jest członków Rady Osiedla,

2. Na stanowisko Przewodniczącego zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej ważnych głosów.

3. Na członków Rady Osiedla wybrani są kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów,

4. Przy największej równej liczbie głosów w wyborach na Przewodniczącego i jednakowej równej liczbie głosów kandydatów którzy wchodzą na ostatnim miejscu do Rady Osiedla, komisja przeprowadza losowanie. Za wybranego uważa się kandydata, którego karta z nazwiskiem została wylosowana.

§ 30.

Protokół z wyborów podpisują wszyscy członkowie komisji określonej w § 26.

§ 31.

1. Protesty wyborcze o naruszenie art. 36 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym i postanowień niniejszego statutu rozpatruje Rada.

2. Protesty wnosi się w terminie do siódmego dnia włącznie po dniu wyborów. Decyduje data wpływu pisma do Urzędu.

Rozdział 5.
Zasady i tryb odwoływania Przewodniczącego i Rady Osiedla

§ 32.

1. Odwołanie Przewodniczącego i Rady Osiedla stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Osiedla z zastrzeżeniem § 40 ust. 1.

2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Osiedla w celu ewentualnego odwołania Przewodniczącego bądź Rady Osiedla albo poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz ustalając: miejsce, dzień i godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.

4. O odwołanie może występować:

a) Burmistrz z własnej inicjatywy,

b) wnioskodawca, który uzyskał co najmniej 20 % podpisów stałych mieszkańców Osiedla.

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:

a) stanowiące zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) nie respektowanie uchwał Zebrania Osiedla,

c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że, zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.

7. Zebranie Osiedla obowiązane jest do wysłuchania wszystkich wyjaśnień, oraz racji zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję odwoławczą powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

9. Wyniki uchwały Zebrania Osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla.

10. Przewodniczący bądź członek Rady Osiedla może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

11. Złożenie rezygnacji lub odwołanie Przewodniczącego (członka Rady Osiedla) jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających.

Rozdział 6.
Mienie Osiedla i gospodarka finansowa

§ 33.

1. Osiedle może korzystać z mienia gminnego (komunalnego), przekazanego bądź nabytego ze środków Gminy w ramach zwykłego zarządu.

2. Zakres zwykłego zarządu obejmuje:

a) używanie mienia na potrzeby Osiedla,

b) utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym, pobierania pożytków i gospodarowania nim,

3. Osiedle może przyjmować darowizny oraz dobrowolne wpłaty z wykorzystaniem na zadania statutowe Osiedla,

4. W imieniu osiedla zwykły zarząd mieniem sprawuje Przewodniczący.

5. W przypadku wyodrębnienia w budżecie Gminy funduszu Osiedla, tryb postępowania o przyznanie środków z funduszu, zasady gospodarowania i rozliczania przyznanymi środkami określi odrębna uchwała.

6. Osiedle prowadzi gospodarkę finansowa w ramach budżetu Gminy.

Rozdział 7.
Nadzór nad działalnością Osiedla

§ 34.

Nadzór nad działalnością Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności i jawności.

§ 35.

Organami nadzoru nad działalnością Osiedla są: Rada Miejska, Burmistrz, a w sprawach finansowych - Skarbnik Gminy.

§ 36.

1. Organy nadzoru mają prawo żądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania Osiedla, dokonywania wizytacji jednostek organizacyjnych Osiedla oraz uczestniczenia w posiedzeniach ich organów.

2. Do wykonywania czynności, o jakich mowa w ust. 1 organy wymienione §35 mogą delegować swych przedstawicieli.

§ 37.

1. Przewodniczący obowiązany jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Zebrania Osiedla w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

2. Uchwała Zebrania Osiedla sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka Burmistrz.

§ 38.

1. Uchwała Zebrania Osiedla nie odpowiadająca wymogom celowości, gospodarności lub rzetelności może być uchylona przez Burmistrza.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwały Zebrania Osiedla i zażądać ponownego rozpatrzenia sprawy stanowiącej przedmiot uchwały, wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin załatwienia sprawy.

3. Jeżeli uchwała Zebrania Osiedla podjęta w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy nie uwzględnia wskazówek Burmistrza, Burmistrz może wydać zarządzenie zastępcze.

4. O podjęciu zarządzenia zastępczego Burmistrz powiadamia Radę Miejskiej na jej najbliższej sesji.

§ 39.

1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Przewodniczącego, Rada Miejska na wniosek Burmistrza, może w drodze uchwały odwołać Przewodniczącego.

2. W przypadku podjęcia przez Radę Miejską uchwały o odwołaniu Przewodniczącego, Burmistrz wyznacza osobę, która pełni funkcję Przewodniczącego do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, nie dłużej jednak niż na okres dwóch miesięcy.

3. Przed upływem terminu określonego w ust. 2 Burmistrz zwołuje Zebranie Osiedla w celu wyboru Przewodniczącego. Postanowienia rozdziału V stosuje się odpowiednio.

§ 40.

1. W przypadku nie rokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku skuteczności w wykonywaniu zadań przez Przewodniczącego i Zebranie Osiedla, Burmistrz może - za zgodą Rady, wyrażoną w formie odrębnej uchwały – wydać zarządzenie o zawieszeniu wymienionych organów i ustanowieniu zarządcy Osiedla.

2. Zarządca Osiedla przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji zawieszonych organów Osiedla na czas nie dłuższy niż do upływu kadencji wybieralnych organów Osiedla.

Rozdział 8.
Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych

§ 41.

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy określa odrębna uchwała.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 42.

O utworzeniu, połączeniu, podziale i znoszeniu, a także ustaleniu granic, nazw i siedziby władz Osiedla decyduje Rada Miejska w drodze odrębnej uchwały.

§ 43.

1. Siedziba Przewodniczącego oznaczona jest tablicą z napisem „PRZEWODNICZĄCY OSIEDLA Nr….”. Na tablicy może być umieszczone godło Polski i herb Gminy. Tablicę dostarcza Burmistrz.

2. Przewodniczący legitymuje się zaświadczeniem bądź legitymacją wydaną przez Burmistrza.

§ 44.

Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Miejska w trybie jego uchwalenia.

§ 45.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/ 534/2001 Rady Miasta i Gminy Kozienice z dnia 13 września 2001 r. w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym gminy Kozienice. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001 r. Nr 211, poz. 3665)

§ 46.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda
ZAŁĄCZNIK
Do uchwały Rady Miejskiej
Nr / /2011
z dnia...............................


Obszar działania osiedla Nr 1 w mieście Kozienice Gminy Kozienice

Lp.

Nazwa Osiedla

Obszar działania Osiedla

1

Nr 1

Os. Energetyki: Warszawska numery nieparzyste - od nr 47 do nr 63c, numery parzyste - od nr 42 do nr 72, Sportowa, Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curie, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Stefana Żeromskiego,
Al. Władysława Sikorskiego,
Os. Głowaczowska I: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Mariana Langiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Starego, Władysława Broniewskiego,
Os. Głowaczowska II: Wrzosowa, Poziomkowa, Jarzębinowa, Jagodowa, Borówkowa, Zawilcowa,
Ulice: Głowaczowska numery nieparzyste - od nr 41 do końca, numery parzyste - od nr 46 do końca, Chartowa,
Dotychczasowy obszar :
ulice: Jana Pawła II, Ignacego Paderewskiego, Stefana Żeromskiego, Stanisława Konarskiego, Hugona Kołłątaja, Sportowa prawa strona, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Mariana Langiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Starego, Al. Władysława Sikorskiego, Głowaczowska od ulicy Sportowej, Władysława Broniewskiego, Warszawska od Sportowej
do końca lewa strona, Chartowa, Wrzosowa, Zawilcowa, Poziomkowa, Jarzębinowa, Mikołaja Kopernika, Marii Skłodowskiej-Curii, Lipowa, Jagodowa, Klonowa, Borówkowa, Jodłowa, Bukowa, Modrzewiowa, Cisowa, Akacjowa, Kasztanowa,Obszar działania osiedla Nr 2 w mieście Kozienice Gminy Kozienice

Lp.

Nazwa Osiedla

Obszar działania Osiedla

2

Nr 2

Os. Polesie: Modrzewiowa, Akacjowa, Jodłowa, Cisowa, Kasztanowa, Lipowa, Klonowa, Bukowa,
Os. Zdziczów: Wierzbowa, Dębowa, Brzozowa, Jesionowa, Świerkowa, Zdziczów,
Ulice: Janka Krasickiego, Bohaterów Studzianek, Ogrodowa, Dojazdowa, Stefanii Gruszczyńskiej, Jeziorna, Warszawska numery nieparzyste – od nr 65 do końca, numery parzyste - od nr 74 do końca.
Dotychczasowy obszar :
ulice: Warszawska od Sportowej do końca prawa strona, Bohaterów Studzianek, Ogrodowa, Stefanii Gruszczyńskiej, Janka Krasickiego, Zdziczów, Dębowa, Wierzbowa, Brzozowa, Jesionowa, Świerkowa, Dojazdowa, Jeziorna,Obszar działania osiedla Nr 3 w mieście Kozienice Gminy Kozienice

Lp.

Nazwa Osiedla

Obszar działania Osiedla

3

Nr 3

Os. Borki: Józefa Piłsudskiego, Cmentarna, Przytulna, Borki, Ciekawa, Gwiazdkowa, Przyjaciół, Szczęśliwa, Rodzinna, Al. 11 Listopada, Filtrowa, Miła, Cicha, Leśna,
Ulice: Głowaczowska numery nieparzyste - od nr 1 do nr 39, numery parzyste od nr 2 do nr 44, Karola Świerczewskiego numery nieparzyste - od nr 43 do końca, numery parzyste – od nr 48 do końca, Jana Kilińskiego, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste - od nr 23 do końca, numery parzyste – od nr 42 do końca, Spokojna, Adama Mickiewicza, Miodowa, Wójcików od nr 12 do końca,
Dotychczasowy obszar :
ulice: Głowaczowska do ulicy Sportowej lewa strona, Cmentarna, Jana Kilińskiego, Borki, Miodowa, Wójcików do Radomskiej, Przytulna, Ciekawa, Gwiazdkowa, Przyjaciół, Szczęśliwa, Rodzinna, Legionów, Spokojna, Adama Mickiewicza, Karola Świerczewskiego od Głowaczowskiej do końca, Jana Kochanowskiego od Głowaczowskiej do końca, Filtrowa, Miła, Cicha, Leśna, Al. 11 Listopada, Józefa Piłsudskiego, Radomska od Głowaczowskiej do końca prawa strona, Sportowa lewa strona,Obszar działania osiedla Nr 4 w mieście Kozienice Gminy Kozienice

Lp.

Nazwa Osiedla

Obszar działania Osiedla

4

Nr 4

Ulice: Os. Pokoju, Nowy Świat, Drzewna, Tadeusza Kościuszki, Wójcików od nr 1 do nr 2, Armii Ludowej, Hamernicka, Czwartek, Szpitalna, Słoneczna, Pusta, Krzywa, Ludwika Waryńskiego, Batalionów Chłopskich, Bohaterów Getta, Parkowa od nr 6 do końca, Radomska, Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste - od nr 1 do nr 21, numery parzyste – od nr 2 do nr 16, Lubelska numery nieparzyste - od nr 1 do nr 55, numery parzyste – od nr 2 do nr 50
Dotychczasowy obszar :
ulice: Osiedle Pokoju, Nowy Świat, Wójcików od Radomskiej do końca, Szpitalna, Hamernicka, Czwartek, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Lubelska do mostu, Parkowa od Radomskiej do Wójtostwa, Radomska lewa strona, Konstytucji 3 Maja od Radomskiej do końca, Bohaterów Getta, Drzewna, Tadeusza Kościuszki, Pusta, Krzywa, Słoneczna, Ludwika WaryńskiegoObszar działania osiedla Nr 5 w mieście Kozienice Gminy Kozienice

Lp.

Nazwa Osiedla

Obszar działania Osiedla

5

Nr 5

Os. Stara Wieś: Młyńska, Żytnia, Przemysłowa, Starowiejska, Górna, Kolejowa,
Ulice: Lubelska numery nieparzyste - od nr 57 do końca, numery parzyste – od nr 52 do końca, Polna, Zielona, Dolna.
Dotychczasowy obszar :
ulice: Lubelska od mostu do końca, Dolna, Młyńska, Zielona, Polna, Kolejowa, Przemysłowa, Żytnia, Górna, Starowiejska,Obszar działania osiedla Nr 6 w mieście Kozienice Gminy Kozienice

Lp.

Nazwa Osiedla

Obszar działania Osiedla

6

Nr 6

Osiedle Skarpa.
Ulice: Legionów, Sosnowa, Maciejowicka, Wiślana, Piękna, Karola Świerczewskiego numery nieparzyste od nr 1 do nr 41, numery parzyste od nr 2 do nr 46, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego numery nieparzyste - od nr 1 do nr 21, numery parzyste – od nr 2 do nr 40, Al. 1 Maja, Pl. 15 Stycznia, Konstytucji 3 Maja numery nieparzyste - od nr 35 do końca, numery parzyste – od nr 18 do końca, Topolowa, Warszawska numery nieparzyste od nr 1 do nr 45, numery parzyste - od nr 2 do nr 32a, Parkowa od nr 1 do nr 3.
Dotychczasowy obszar :
ulice: Radomska prawa strona do Głowaczowskiej, Warszawska do Sportowej, Sosnowa, Topolowa, Maciejowicka, Wiślana, Piękna, Parkowa do Radomskiej, Karola Świerczewskiego do Głowaczowskiej, Henryka Sienkiewicza, Jana Kochanowskiego do Głowaczowskiej, Konstytucji 3 Maja do Radomskiej, Osiedle Skarpa, Al. 1 Maja, Pl. 15 Stycznia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe