Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5936

Uchwała nr XIV/92/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 1 września 2011r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kozienice oraz określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a , art. 40 ust.1 i 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 34 ust.1 pkt.3, ust. 5, ust.6, art. 37 ust. 2 pkt.1, art. 67, art. 68 ust.1 pkt.7, ust. 1a, ust.1b , art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 3 i 3a ust.1 pkt. 3 ustawy o własności lokali ( jednolity tekst ( Dz. U z 2000r. Nr 80, poz. 903 z póź. zm.), art. 21 ust.4 i ust.5, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego ( Dz. U z 2001r. Nr 71 poz. 733 z póź. zm.) Rada Miejska w Kozienicach u c h w a l a co następuje

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Kozienice na rzecz dotychczasowych najemców.

§ 2.

Sprzedaży nie podlegają lokale socjalne, lokale przekazane w najem na czas oznaczony, lokale położone w komunalnych budynkach niemieszkalnych, lokale w , których najemcy zalegają z opłatami czynszowymi.

§ 3.

3. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wartości mieszkania określonej przez rzeczoznawcę majątkowego , sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w wysokości - 75 % , dotyczy ceny lokalu w budynkach wybudowanych do 1990r.

3. 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od wartości mieszkania określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy w wysokości - 60 % dotyczy ceny lokali w budynkach przy ulicy Lubelskiej 19, ulicy Kochanowskiego 37 i ulicy Warszawskiej 51.

3. 3. Przy wpłacie jednorazowej udziela się dodatkowo 10 % bonifikaty od ceny określonej w pkt.3.1. i pkt. 3.2.

3. 4. Bonifikata obejmuje cenę mieszkania, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu, lub w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata obejmuje wszystkie składniki w jednakowej wysokości.

3. 5. Warunkiem przyznania bonifikat o których mowa w pkt. 3.1 i pkt. 3.2. jest niezaleganie w opłatach za najem.

§ 4.

Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu ustala się w wysokości 25 % wartości gruntu.

§ 5.

Osoby, które pomimo złożenia wniosku, nie przystąpiły w określonym terminie do zawarcia umowy sprzedaży, obciąża się poniesionymi kosztami wyceny.

§ 8.

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc: Uchwała Nr X / 128/ 2007 z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiących własność Gminy Kozienice.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Prawda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe