Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 196 poz. 5940

Uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Michałowice

z dnia 8 września 2011r.

w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice” w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rajski


Załącznik do Uchwały Nr IX/79/2011
Rady Gminy Michałowice
z dnia 8 września 2011 r.

Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Michałowice

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Świetlica wiejska jest miejscem spotkań mieszkańców gminy, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności oraz miejscem, gdzie prowadzona jest działalność statutowa w zakresie kultury.

2. Administratorem świetlicy wiejskiej jest Gmina Michałowice.

3. Godziny otwarcia świetlicy określa harmonogram, dostosowany do potrzeb mieszkańców.

4. Opiekunem świetlicy wiejskiej jest sołtys lub inna osoba wyznaczona przez Wójta Gminy Michałowice.

5. Klucze do świetlicy oraz indywidualne kody (jeśli świetlica wyposażona jest w system alarmowy) posiada sołtys oraz osoby upoważnione przez Wójta Gminy Michałowice w porozumieniu z sołtysem. Zapasowe klucze zdeponowane są w Urzędzie Gminy w Michałowicach.

6. Osoby posiadające klucze oraz indywidualne kody, ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony im sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie świetlicy i zobowiązane są do prowadzenia rejestru podmiotów, którym udostępnia się obiekt w celu przeniesienia na te osoby odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone na obiekcie w trakcie jego użytkowania.

II. OPIEKUN ŚWIETLICY

Do obowiązków opiekuna świetlicy należy:

1) utrzymywanie stałego kontaktu z komórką organizacyjną Urzędu Gminy Michałowice właściwą ds. kultury i spraw społecznych,

2) utrzymywanie dobrych relacji z mieszkańcami sołectw oraz z podmiotami działającymi na ich terenie,

3) dbanie o czystość obiektu i przyległego terenu, oraz zapewnienie bezpiecznego korzystania ze świetlicy,

4) dbanie o urządzenia i sprzęt znajdujący się w świetlicy oraz na przyległym terenie,

5) udostępnianie świetlicy zgodnie z ustalonym harmonogramem, na zebrania i spotkania wiejskie oraz imprezy i uroczystości okolicznościowe, zapoznanie osób z obiektem oraz z regulaminem korzystania ze świetlicy, przekazanie sprzętu i urządzeń osobom uprawnionym, odbiór świetlicy po zakończeniu zebrań, spotkań czy uroczystości,

6) współorganizowanie imprez środowiskowych,

7) informowanie mieszkańców sołectwa o planowanych imprezach,

8) zgłaszanie do komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Michałowice właściwej ds. kultury i spraw społecznych: usterek, awarii, potrzeb,

9) prowadzenie rejestru udostępniania obiektu,

10) dbanie o oszczędność energii elektrycznej (szczególnie przy korzystaniu z ogrzewania).

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY

1. Osoby uprawnione do korzystania ze świetlicy:

1) sołtys i rada sołecka,

2) dzieci i młodzież w ramach zajęć prowadzonych pod opieką osoby dorosłej,w godzinach otwarcia świetlicy,

3) członkowie klubów sportowych oraz innych organizacji działających w danymśrodowisku,

4) członkowie Związku Emerytów i Rencistów, zespołów oraz kół zainteresowańzgodnie z harmonogramem zajęć,

5) mieszkańcy Gminy Michałowice w ramach zorganizowanych inicjatyw

lokalnych, takich jak imprezy sportowe i kulturalne (dyskoteki, imprezy

okolicznościowe i inne),

6) osoby i podmioty w celach prywatnych, komercyjnych i innych na podstawieumów podpisanych z Gminą Michałowice (wesela, komunie, chrzciny,imprezy i zebrania okolicznościowe, szkolenia prowadzone przez osoby zzewnątrz itp.).

2. Pierwszeństwo w korzystaniu ze świetlic wiejskich ma Urząd Gminy wMichałowicach, szczególnie w przypadku przeprowadzania wyborów i koniecznościurządzenia lokalu wyborczego.

3. Wynajem świetlicy na cele komercyjne i prywatne odbywa się odpłatnie w drodzeindywidualnych uzgodnień z Wójtem Gminy Michałowice.

4. Udostępnienie obiektu powinno zostać wpisane do rejestru korzystania ze świetlicy zpodaniem danych osoby, której powierza się obiekt.

5. Osoba, której udostępniona jest świetlica ponosi odpowiedzialność za zniszczeniemienia, w tym za działania osób, którymi się opiekuje, jeśli w wyniku ich działaniapowstały szkody materialne.

6. Uczestnicy imprez odbywających się w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Imprezy, zebrania o charakterze cyklicznym lub zorganizowanym powinny być zgłoszone do harmonogramu świetlicy i opiekuna obiektu.

2. Osoby korzystające ze świetlicy winny przestrzegać przepisów BHP, ppoż, dotyczących porządku publicznego oraz sanitarnych.

3. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Rajski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe