Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6121

Uchwała nr XII / 69 / 2011 Rady Gminy w Bielanach

z dnia 1 października 2011r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230/ w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 roku Nr 144, poz. 1042, z 2008 roku Nr 223, poz. 1464, z 2009 roku Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 roku Nr 47, poz. 278, z 2011 roku Nr 5, poz. 13/, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Bielany uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany w następującym brzmieniu:

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany

Rozdział 1

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i złomu metalowego oraz powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów z remontów.

§ 2. 1. Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany przez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających śliskość chodnika. Piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

2. Zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 1 powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady na ogólnych zasadach.

§ 3. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się na nieruchomościach lub ich częściach na następujących zasadach:

1) ścieki powstające przy myciu pojazdów powinny być odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych ani do ziemi;

2) naprawy pojazdów samochodowych odbywać się będą wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach;

3) odpady powstające przy naprawie pojazdów będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Rozdział 2

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości przeznacza się worki foliowe do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, natomiast do zbierania odpadów na drogach publicznych – kosze na śmieci, o następującej minimalnej pojemności:

1) worki o minimalnej pojemności - 0,12 m3;

2) kontenery o minimalnej pojemności - 1,1 m3;

3) kosze na śmieci o minimalnej pojemności - 0,01 m3.

2. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki o minimalnej pojemności 0,12 m3, w następującej kolorystyce:

1) worki żółte- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

2) worki niebieskie- z przeznaczeniem na makulaturę;

3) worki czerwone- z przeznaczeniem na złom metalowy;

4) worki zielone – z przeznaczeniem na szkło;

5) worki czarne – z przeznaczeniem na nie segregowane odpady komunalne.

3. Minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określoną w niniejszym paragrafie ustalono przy uwzględnieniu korzystania z tych urządzeń do 4 osób.

§ 5. Odpady komunalne niebezpieczne gromadzone są w wydzielonym na terenie Gminy Bielany Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych położonym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach lub należy je wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Bielany.

§ 6. Odpady komunalne wielkogabarytowe zbiera się w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.

§ 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny gromadzony jest w wydzielonym na terenie Gminy Bielany Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych położonym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach.

§ 8. Zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne gromadzone są w wydzielonym na terenie Gminy Bielany Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych położonym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bielanach, lub należy wrzucać je do oznakowanych pojemników przeznaczonych na te odpady rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Bielany.

§ 9. Odpady z remontów gromadzone są na terenie nieruchomości w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości.

§ 10. 1. Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla korzystających z nieruchomości i osób trzecich.

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu wyznaczonym, na równej nawierzchni, w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać w należytej czystości.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

4. Miejsce zbierania odpadów komunalnych powinno posiadać zadaszenie oraz utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota.

§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w czystości.

§ 12. Właściciel nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

Rozdział 3

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Stałe odpady komunalne winny być usuwane z terenu nieruchomości w miarę potrzeby w terminach uzgodnionych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bielanach lub innym przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z terenu nieruchomości w miarę potrzeb z taką częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika na skutek jego przepełnienia, jak również zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych w terminach uzgodnionych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Bielanach lub innym przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Bielanach lub przedsiębiorcy o którym mowa w § 13 ust. 1 dostęp do pojemników w uzgodnionym terminie, w sposób umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na uszkodzenie urządzeń służących do gromadzenia nieczystości.

§ 15. Odpady komunalne gromadzone w koszach ulicznych winny być usuwane w sposób uniemożliwiający przepełnienie koszy, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

Rozdział 4

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 16. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do składowania na składowiskach odpadów:

1) do dnia 31 grudnia 2013 roku - 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

2) do dnia 31 grudnia 2020 roku - 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

§ 17. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zawiadomić Wójta Gminy Bielany o zamiarze usunięcia pokrycia eternitowego z dachu.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18. 1. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku zwierzęta mogą być wprowadzane tylko na uwięzi. Zwolnienie zwierzęcia z uwięzi jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że ma kaganiec, a właściciel opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

2. Zakazuje się wprowadzenia zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu), z wyłączeniem psów przewodników.

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego, takich jak chodniki, zieleńce itp.

2. Zakazuje się wprowadzania zwierząt na tereny służące do zabawy dla dzieci.

Rozdział 7

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 20. Zakazuje się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i przeznaczonych dla użyteczności publicznej.

§ 21. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej jest zobowiązany do:

1) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości powstających w związku z hodowlą zwierząt gospodarskich, w sposób ograniczający zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych,

2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział 8

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają niżej wymienione obszary położone na terenie Gminy Bielany: zakłady pracy, sklepy, warsztaty, obiekty zbiorowego zamieszkania, użyteczności publicznej, obiekty związane ze składowaniem, segregacją, unieszkodliwianiem odpadów stałych oraz nieczystości płynnych i inne tereny na których zostanie stwierdzone zagrożenie epidemiologiczne,

2. Deratyzację o której mowa w ust. 1 przeprowadza się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy lata.

3. O przeprowadzeniu deratyzacji należy powiadomić Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

4. Koszty przeprowadzania deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§ 23. Traci moc uchwała Nr XXXII/190/06 Rady Gminy Bielany z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielany (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 116 poz. 3805).

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielany.

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bogdan Chojecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe