Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6125

Uchwała nr 216/2011 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Radomia

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie ( Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Miasta Radomia wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające jego rozwojowi.

2. Niniejsza uchwała określa warunki i tryb finansowania realizacji zadania własnego w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Miasta Radomia.

§ 2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się:

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;

2) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;

3) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców Gminy Miasta Radomia poprzez upowszechnianie rekreacji i aktywnego stylu życia;

4) umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Miasta Radomia.

§ 3. 1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, następuje poprzez:

1) udzielanie dotacji celowych dla klubów sportowych,

2) przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych na zasadach określonych w odrębnych uchwałach Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, służy realizacji celu publicznego określonego w § 2 i może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu i wyposażenia sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) finansowanie wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

3. Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Radomiu.

§ 4. Dotację celową mogą otrzymać kluby sportowe realizujące zadania objęte celem publicznym określonym w niniejszej uchwale, działające na terenie Gminy Miasta Radomia, w tym także kluby działające w formie spółki prawa handlowego, niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Miasta Radomia.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera informację o:

1) rodzaju zadania,

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

3) terminach i warunkach realizacji zadania,

4) terminie składania ofert,

5) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowej Gminy Miasta Radomia.

§ 6. 1. Oferty złożone do konkursu rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Radomia w składzie co najmniej 3 osobowym.

2. Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:

1) zgodność oferty z celem publicznym określonym w § 2 niniejszej uchwały;

2) znaczenie zadania dla Gminy Miasta Radomia,

3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadania;

4) wysokość środków pozabudżetowych pozyskanych na realizację zadania;

5) ocenę przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

6) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta;

7) ocenę dotychczasowej współpracy z Gminą Miasta Radomia w tym, z realizacji zadania przez oferenta w okresie poprzedzającym złożenie oferty z uwzględnieniem jakości i terminowości rozliczenia dotacji.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie dotacji oraz przekazuje Prezydentowi Miasta Radomia propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z propozycją wysokości dotacji.

4. Ostatecznego wyboru oferty wraz z wysokością dotacji dokonuje Prezydent Miasta Radomia.

5. Tryb pracy komisji konkursowej określa regulamin pracy komisji konkursowej zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Radomia.

§ 7. 1. Oferta winna być rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej złożenia.

2. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy Miasta Radomia w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

§ 8. 1. Kluby sportowe, których oferty zostały wybrane, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie zawartej na realizację zadania.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna określać w szczególności:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji udzielanej podmiotowi wykonującemu zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji,

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;

6) termin, zasady i tryb zwrotu niewykorzystanej części dotacji,

7) zobowiązanie do prowadzenia dokumentacji finansowo- księgowej w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,

8) zobowiązanie do poddania się kontroli w zakresie dotyczącym realizacji zadania.

§ 9. 1. Prezydent Miasta Radomia może przeprowadzić kontrolę wykonywania zadania.

2. Kontrola dokonywana jest przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Radomia pracowników.

3. Kontrola dokonywana jest w zakresie:

1) stanu realizacji zadania;

2) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

3) prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej na realizację zadania;

4) prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z wykonaniem zadania.

§ 10. 1. Podmiot, który otrzymał dotację, zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania, na realizację którego otrzymał dotację, w terminie 30 dni po upływie terminu na który umowa była zawarta.

2. Sprawozdanie z wykonania zadania powinno w szczególności zawierać:

1) informację o przebiegu realizacji zadania;

2) szczegółowe rozliczenia finansowe dokonane w oparciu o kosztorys dołączony do oferty,

3) inne istotne informacje dotyczące realizacji zadania.

§ 11. 1. W przypadku niewykorzystania przekazanej dotacji w całości niewykorzystane środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazane środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania dotacji.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 13. Traci moc uchwała nr 745/2010 Rady Gminy Miasta Radomia z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe