Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6126

Uchwała nr 217/2011 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 października 2011r.

zmieniająca Uchwałę Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych

Tekst pierwotny


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( j. t. Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 147/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ustępie 2 dodaje się ustępy 3 i 4 o następującym brzmieniu:

„3. Zawodnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą otrzymać stypendium w przypadku, gdy zdobyli medal będąc zawodnikami klubu sportowego określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu”;

„4. Klub sportowy, który odstąpił lub odsprzedał miejsce w lidze na rzecz innego klubu niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, nie może wnioskować o przyznanie stypendium dla swoich zawodników przez okres 3 kolejnych lat liczonych od daty sprzedaży lub odstąpienia miejsca w lidze”;

2) w § 3 ust. 6 pkt 2 ppkt b otrzymuje brzmienie:

„b) oświadczenie wnioskodawcy o uczestnictwie zawodnika w rozgrywkach ligowych ”;

3) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku, gdy w zawodach w jednej konkurencji sportowej, kategorii wiekowej lub wagowej bierze udział mniej niż 6 zawodników stypendium wynosi 50 % kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. Powyższa zasada ma zastosowanie do zawodników ( bez względu na ich ilość ) biorących udział w rozgrywanych w czasie Mistrzostw Polski zawodach w warunkach innych niż na Igrzyskach Olimpijskich”;

4) w § 9 ust. 1 pkt 1 ppkt e otrzymuje brzmienie:

„e) piłka ręczna – 16 osób;”

5) w § 10 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 o następującym brzmieniu:

„6) gdy klub sportowy nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego postanowieniami § 4 niniejszej uchwały”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega niezwłocznie zwrotowi przez wnioskodawcę na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Radomiu wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia jego wypłaty.”

7) zmienia się treść załącznika nr 4, o którym mowa w § 3 ust. 7, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr 217/2011
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UCZESTNICTWIE ZAWODNIKA W ROZGRYWKACH LIGOWYCH W SEZONIE …

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe