Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 204 poz. 6127

Uchwała nr 218/2011 Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie ustanowienia nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasad i trybu ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Radomia z własnej inicjatywy bądź na wniosek.

§ 3. 1. Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej stanowi załącznik do uchwały.

2. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia mogą składać działające na terenie Gminy Miasta Radomia stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe lub związki sportowe.

3. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu.

4. W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od daty wezwania do ich usunięcia.

5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) wycofania wniosku przez wnioskodawcę,

2) rezygnacji kandydata,

3) nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie.

6. Złożone wnioski opiniuje Komisja Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Radomiu.

§ 4. Indywidualna wysokość nagród uzależniona jest od:

1) osiągniętego wyniku sportowego;

2) znaczenia danej dyscypliny sportu dla Gminy Miasta Radomia,

3) środków zabezpieczonych na ten cel w uchwalonym na dany rok budżecie Gminy Miasta Radomia.

§ 5. 1. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej lub rzeczowej.

2. Wysokość nagrody pieniężnej oraz wartość nagrody rzeczowej nie może przekroczyć pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień pierwszego stycznia roku, w którym przyznawana jest nagroda.

3. Wyróżnienia przyznawane są w formie statuetek, pucharów, medali, dyplomów i listów gratulacyjnych.

§ 6. Wnioskodawcom, których wnioski nie zostały uwzględnione, nie przysługuje prawo odwołania.

§ 7. Nagrody i wyróżnienia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Radomia..

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 9. Traci moc uchwała nr 489/2004 r. Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 13.09.2004 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Radomia dla zawodników, trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu


Dariusz Wójcik

Załącznik do Uchwały Nr 218/2011
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 28 października 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia Prezydenta Miasta Radomia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe