Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 213 poz. 6435

Uchwała nr XIII/68/11 Rady Gminy Pniewy

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Nr 142, poz. 1591z późn .zm. ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) , art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz. U z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) Rada Gminy Pniewy uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Pniewy:

1) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 530,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 830,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 980,00 zł

2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

3) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 584,00 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 994,00 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1404,00 zł

4) od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 276,00 zł

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

7) autobusów, o których mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc siedzących:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 790,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1404,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 2 USTAWY od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

482,00

942,00

13

14

532,00

994,00

14

15

584,00

1044,00

15

614,00

1308,00

Trzy osie

12

17

634,00

994,00

17

19

706,00

1044,00

19

21

778,00

1096,00

21

23

850,00

1200,00

23

25

1060,00

1646,00

25

1060,00

1646,00

Cztery osie i więcej

12

25

728,00

890,00

25

27

1034,00

1200,00

27

29

1444,00

1726,00

29

31

1752,00

2560,00

31

2122,00

2560,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 4 USTAWY od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów: ciągniksiodłowy + naczepa; ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

686,00

890,00

18

25

890,00

1096,00

25

31

1332,00

1506,00

31

1474,00

2024,00

Trzy osie

12

40

1610,00

1800,00

40

1916,00

2660,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/68/11
Rady Gminy Pniewy
z dnia 14 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH w art. 8 pkt. 6 USTAWY od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masaCałkowita zespołu pojazdów:naczepa/przyczepa + pojazdsilnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Nie mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

482,00

686,00

18

15

584,00

748,00

25

686,00

788,00

Dwie osie

12

28

686,00

890,00

28

33

788,00

1200,00

33

38

890,00

1348,00

38

1200,00

1774,00

Trzy osie

12

38

1200,00

1510,00

38

1302,00

1530,00

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Rokosz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe