Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6967

Uchwała nr 171/XIII/2011 Rady Miasta Ciechanów

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz.558,r 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010r . Nr 28, poz. 142 , 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 ( tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620, Nr 225,poz. 1461,Nr 226, poz.1475: z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171,poz.1016) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,29 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 6,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- garaże wolnostojące - 3,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- budynki gospodarcze służące jako skład opału do 25 m2 powierzchni - 3,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie Uchwały czyni się Prezydenta Miasta.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 264/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów


Mariusz Stawicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe