Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6977

Uchwała nr XV/214/11 Rady Gminy Raszyn

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z 2011r. Nr 95, poz. 961), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r. (M. P. Nr 95, poz. 962), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych :

1) Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 500,00 zł,

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 700,00 zł,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 950,00 zł,

2) Od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt. 2 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały ;

3) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 3 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.350,00 zł

4) Od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt. 4 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ;

5) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 5 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego                                                         350,00 zł

6) Od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt. 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 15 miejsc 500,00 zł,

b) równa lub wyższa od 15 do mniej niż 30 miejsc 800,00 zł,

c) równa lub wyższa od 30 do mniej niż 45 miejsc 1 450,00 zł,

d) równa lub wyższa od 45 miejsc 1 750,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 3, poz. 98).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/214/11
Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON OKREŚLONE W § 1 PKT. 2 TEJŻE UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

15

1.100,00

1.500,00

15

1.400,00

1.900,00

Trzy osie

12

19

1.500,00

1.700,00

19

23

1.400,00

1.900,00

23

1.500,00

2.100,00

Cztery osie i więcej

12

27

1.600,00

1.900,00

27

29

1.700,00

2.100,00

29

1.800,00

2.560,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/214/11
Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH I BALASTOWYCH  PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ, O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB  WYŻSZEJ NIŻ 12 TON OKREŚLONE W  § 1 PKT. 4 TEJŻE UCHWAŁY

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

25

1.250,00

1.450,00

25

31

1.300,00

1.600,00

31

36

1.500,00

2.100,00

36

1.500,00

2.100,00

Trzy osie i więcej

12

40

1.310,00

1.800,00

40

1.800,00

2.700,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/214/11
Rady Gminy Raszyn
z dnia 24 listopada 2011 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

23

400,00

500,00

23

700,00

900,00

Dwie osie

12

28

500,00

700,00

28

36

1.000,00

1.400,00

36

38

1.100,00

1.400,00

38

1.200,00

1.800,00

Trzy osie i więcej

12

38

800,00

1.100,00

38

1.100,00

1.400,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe