Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6978

Uchwała nr XV/215/11 Rady Gminy Raszyn

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących od 1 stycznia 2012r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od środków transportowych:

1. samochody ciężarowe wykorzystywane na zadania związane z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4 i 6 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2. autobusy przeznaczone do przewozu dzieci do szkół oznakowane zgodnie z art. 2 pkt. 41a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. u. z 2005, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),

3. jeden samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywany wyłącznie na cele związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Raszyn, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza”.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na 2011 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 3, poz. 99).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr inż. Celina Szarek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe