Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 224 poz. 6979

Uchwała nr XIV/64/2011 Rady Miasta Piastów

z dnia 15 listopada 2011r.

Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Piastowie uchwala, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Nr VII/26/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 składający się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnieniami przyjętych wartości otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 zawierający wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć składający się z części A i B otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie


Maria Ziółek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/64/2011
Rady Miasta Piastów
z dnia 15 listopada 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2010 – 2019 Miasta Piastowa

Uchwała Rady Miejskiej w Piastowie Nr XIV/ 64 / 2011

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2010 – 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków średnio o 2,5%.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% zgodnie z założeniami makroekonomicznymi podanymi przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej – Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się do roku 2019.

W zakresie dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku od roku 2011 planowane są w kwocie 751 937 zł . Od 2013 roku dochody majątkowe ulegają powolnemu zmniejszeniu ponieważ miasto nie posiada wolnych gruntów oraz zasobów mieszkaniowych których sprzedaż miałaby wpływ na zwiększenie dochodów miasta.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2011 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.860.000 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na finansowanie rozpoczętych i nowych zadań inwestycyjnych . Spłata kredytów następowałaby w roku 2011 z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 2 079 940 zł a od roku 2012 do roku 2018 z nadwyżki budżetowej każdego roku ( dochody – wydatki = spłata długu w roku).Założenie rok karencji w spłacie.

Odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w roku 2011 płacone już w IV kwartale roku 2012.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów budżetu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zgodnie z art. 13 ustawy budżetowej na rok 2011 ( projekt z dnia 24 września 2010 roku) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 100%.

W związku z powyższym na rok 2011 zaplanowany wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości ok. 7,51% obejmuje wypłatę planowanego wzrostu płac nauczycieli oraz nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. W roku 2012 planuje się wzrost wynagrodzeń w wysokości 6,53% Natomiast od 2013 roku zakładany jest 2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Planowanie wydatków na wynagrodzenia z braku założeń dłuższym okresie czasu jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t ” obejmuje tylko wynagrodzenie burmistrza wraz ze składkami i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin”- założono 2% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach. W roku 2010 wydatki były wyższe z uwagi na wypłatę odprawy emerytalnej dla Burmistrza poprzedniej kadencji.

Wydatki majątkowe

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków umożliwiła wskazanie wolnych środków, które stanowiły punkt wyjścia od określenia nakładów inwestycyjnych w perspektywie wieloletniej.w pozycji 10 określono wysokość wydatków majątkowych planowanych do realizacji w kolejnych latach objętych prognozą:

rok 2011 – 8.283 027 zł,

rok 2012 - 2.785.349 zł,

rok 2013 - 3.464.686 zł,

rok 2014 – 3.727.196 zł,

rok 2015 – 4.504.007 zł,

rok 2016 – 6.143.628 zł,

rok 2017 – 6.971.759 zł,

rok 2018 – 8.477.363 zł,

rok 2019 - 9.613.223 zł

W 2011 roku zaplanowano wykonanie zadań inwestycyjnych w cyklu jednorocznym stąd w ramach przedsięwzięć w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono to zadanie inwestycyjne następująco:

Wydatki majątkowe zaplanowano na przebudowę nawierzchni dróg, wykup gruntu oraz przedszkole modułowe:

a) przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej od ul. Warszawskiej do ul. H. Wieniawskiego jest zadaniem realizowanym w latach 2010-2011w kwocie 399.700 zł. W roku 2011 pozostała do zapłaty kwota 68.600 zł,

b) wykup gruntu - dotyczy zakupu działki w kwocie 1.136.750 zł i rozłożenie spłaty w kolejnych latach do roku 2013.

c) przedszkole modułowe przy ul. Godebskiego w kwocie 168.000 zł w latach 2011- 2012.Analizując wysokość środków na wydatki majątkowe rozważyć należy realizację inwestycji w cyklu wieloletnim co umożliwi wykonanie poszczególnych zadań. W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte w roku 2011 , oraz umowy do zawarcia na rok 2012 i 2013 w tym na:

a) zimowe utrzymanie ulic – odśnieżanie miasta – limit w roku 2011 – 2013 w łącznej kwocie 2.027.863 zł,

b) codzienne opróżnianie koszy ulicznych – limit w roku 2011 –2013 w łącznej kwocie 312.096 zł,

c) konserwacja oznakowania ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto – limit w roku 2011 – 2013 w łącznej kwocie 284.912 zł,

d) zbiórka odpadów segregowanych i ogrodowych z posesji jednorodzinnych na terenie miasta – limit w latach 2011-2013 w wysokości 952.875 zł,

e) konserwacja rowu Konotopa oraz rowu biegnącego wzdłuż Al. Jerozolimskich w latach 2011- 2013 w wysokości 321.000 zł,

f) konserwacja zieleni miejskiej – limit w latach 2011-2013 w wysokości 790.000 zł,

g) sprzątanie targowiska miejskiego – limit w latach 2011-2013 w wysokości 329.880 zł,

h) wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinkę drzew przy ulicach , w parkach i skwerach miejskich – limit w latach 2011-2013 w wysokości 432.745 zł,

i) ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego w latach 2010- 2013 w wysokości 25.000 zł

j) konserwacja systemu oświetlenia ulicznego – limit w latach 2011 – 2013 w wysokości 500.000 zł.

k) umowa na konwojowanie wartości pieniężnych oraz przesyłek wartościowych oraz przesyłek wartościowych w latach 2011 – 2014 w kwocie 58.000 zł).

l) umowa na obsługę lokalnej linii autobusowej w latach 2012-2013 w kwocie 250.000 zł rocznie( umowa zawarta w roku 2011).

m) umowa na konserwację i porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Piastowa – umowa zawarta w roku 2011 w kwocie 70.000 zł w roku 2012 i w kwocie 70.000 zł w roku2013,

n) umowa na konserwację odwodnienia ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto Piastów w kwocie 200.000 zł w latach 2012 i 2013 ( umowa zawarta w roku 2011).

o) umowa na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych ulic w zarządzie Miasta Piastowa w latach 2012-2013 w kwocie 1.000.000 zł. ( umowa zawarta w roku 2011).

p) umowa na świadczenie usług medycznych – badania profilaktyczne w latach 2011-2013 w kwocie 20.000 zł.

Przychody

Na dzień przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej przychody budżetu Miasta stanowią kwotę 8.435 025 zł w tym:

a) kredyt w wysokości 3.860.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,

b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 4.575 965 zł.

Poza kredytem w wysokości 3.860.000 zł na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie Harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2011. Spłata obejmuje lata 2011 – 2018 w tym:

2011 – 2.079.940 zł

2012 – 2.172.869 zł

2013 – 1.751.560 zł

2014 – 1.781.560 zł

2015 – 1.881. 092 zł

2016 – 1.872.000 zł

2017 – 1.072.000 zł

2018 – 1.062.837 zł

2019 – 0

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I. „Dochody” a pozycją II „Wydatki ”

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki

W związku z przepisem art. 89 ust.1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się , że wolne środki i nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu miasta uwzględniając relacje o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na koniec roku 2010 wyniosła 8.217.622 zł .

Dług na koniec roku 2010 wyniósł kwotę 8.217.622 zł + dług zaciągany w 2011 roku w kwocie 3.860.000 zł – spłata długu w roku 2011 w kwocie 2.079.940 = 9.997.682 zł.

W przygotowanej uchwale Rady Miejskiej przedstawiono aktualne dane roku 2010 celem wykazania realnej kwoty długu dla roku 2010 i kolejnych lat objętych prognozą.

Kwota wykazana w pozycji VI jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu następująco:

Dług dla kolejnych lat.

2011 9.997.682 zł

2012 9.421.049 zł

2013 7.669.489 zł

2014 5.887.929 zł

2015 4.006.837 zł

2016 2.134.837 zł

2017 1.062.837 zł

2018 1.062.837 zł

2019 0

Sposób finansowania długu

przyjmuje się , że dług ( jego spłata) w roku 2011 jest finansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, w kolejnych latach dług ( jego spłata) jest finansowany z nadwyżki budżetowej.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych ( średnia z trzech poprzednich lat) dla lat 2012- 2014 nie jest przekroczony dla miasta Piastowa.

Zgodnie z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r ( Dz. U Nr 157 poz. 1241) na lata 2011- 2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust.1 pkt. 6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art.169- 171 ustawy, o której mowa w art. 85 – tj. obowiązują progi 15% i 60%.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/64/2011
Rady Miasta Piastów
z dnia 15 listopada 2011 r.

Część A

Lp.

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Nakłady poniesione w latach poprzednich

Limity wydatków / Limit zobowiązań

2011

2012

2013

2014

2015

I

Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki)

UG

Jak w części B załącznika

8 013 532

119 161

1 424 204

3 229 333

3 226 834

14 000

0

II

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)

1

0

2

0

3

0

Suma

X

X

0

0

0

0

0

0

0

III

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)

1

Przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej od ul. Warszawskiej do ul. H. Wieniawskiego

UM

2010- 2011

399 700

331 100

68 600

2

Wykup gruntu

UM

2009-2013

1 136 750

359 187

259 187

259 188

259 188

3

Przedszkole modułowe przy ul. Godebskiego

UM

2011-2012

168 000

0

100 000

68 000

Suma

X

X

1 704 450

690 287

427 787

327 188

259 188

0

0

IV

Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp

1

0

Suma

X

X

0

0

0

0

0

0

0

Łącznie ( I + II + III+IV)

X

X

9 717 982

809 448

1 851 991

3 556 521

3 486 022

14 000

0


Część B

Lp.

Nazwa i cel przedsięwzięcia

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia

Okres realizacji

Łączne nakłady finansowe

Limity wydatków / Limit zobowiązań

2011

2012

2013

2014

2015

I

Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości dzialania jednostki)

1

Umowa na konserwację oznakowania ulicznego ulic zarządzanych przez Miasto Piastów

UM

2011-2013

284 912

84 912

100 000

100 000

2

Umowa na zbiórkę odpadów segregowanych i ogrodowych z posesji jednorodzinnych na terenie Miasta Piastowa

UM

2011-2013

952 875

252 875

350 000

350 000

3

Umowa na konserwację rowu Konotopa oraz rowu biegnącego wzdłuż Al. Jerozolimskich w granicach Miasta Piastowa

UM

2011-2013

321 000

61 000

130 000

130 000

4

Umowa na konserwację zieleni miejskiej na terenie Miasta Piastowa

UM

2011-2013

790 000

250 000

270 000

270 000

5

Umowa na sprzatanie targowiska miejskiego w Piastowie

UM

2011-2013

329 880

89 880

120 000

120 000

6

Umowa na wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych oraz wycinkę drzew przy ulicach w parkach i skwerach miejskich w Piastowie

UM

2011-2013

432 745

112 745

160 000

160 000

7

Umowa na codzienne opróżnianie koszy ulicznych na terenie Miasta Piastowa

UM

2011-2013

312 096

72 096

120 000

120 000

8

Umowa ubezpieczenia budynków Urzędu oraz ubezpieczenie OC mienia

UM

2011-2013

25 000

5 000

10 000

10 000

9

Umowa na zimowe utrzymanie ulic

UM

2010-2013

2 027 863

387 863

820 000

820 000

10

Umowa na obsługę lokalnej linii autobusowej

UM

2011-2013

500 000

-

250 000

250 000

11

Remonty czastkowe nawierzchni asfaltowych ulic w zarzadzie Miasta Piastowa

UM

2011-2013

1 000 000

-

500 000

500 000

12

Umowa na konserwację i porzadkowanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta piastowa

UM

2011-2013

140 000

-

70 000

70 000

13

Umowa na konserwację odwodnienia ulicznego ulic zarzadzanych przez Miasto Piastów

UM

2011-2013

200 000

-

100 000

100 000

14

Umowa na konwojowanie wartosci pieniężnych oraz przesyłek wartościowych

UM

2011-2014

58 000

5 333

19 333

19 334

14 000

15

Umowa na świadczenie usług medycznych

UM

2011-2013

20 000

2 500

10 000

7 500

16

Umowa na konserwację systemu oświetlenia ulicznego

UM

2011-2013

500 000

100 000

200 000

200 000

Suma

X

X

7 894 371

1 424 204

3 229 333

3 226 834

14 000

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe