| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/81/11 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 22 listopada 2011r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr ewid. 122/4 we wsi Główina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2005r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r., Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 5 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887) oraz art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, z 2011r. Nr 32, poz.159, Nr 153, poz.901) oraz Uchwały Nr XXVI/294/10 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Główina, gm. Brudzeń Duży Rada Gminy Brudzeń Duży uchwala, co następuje

§ 1. Rozdział I

Przepisy ogólne

1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działki Nr ewid. 122/4 we wsi Główina zwany dalej „planem”, obejmujący działkę Nr ewid. 122/4 położoną w obrębie Główina . 2. Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone są na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000 stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały. 3. Załącznikami do Uchwały są: 1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1, 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 3, 4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 4

§ 2. 2.1. Plan zawiera ustalenia dotyczące: 1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów, 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej, 7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, 8) sposoby tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów, 9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 10) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, 2. Plan nie określa: 1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu w tym zakazu zabudowy, 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, 3) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości, 3. Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu: 1) granice ustaleń planu, 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania, 3) linie zabudowy, 4) przeznaczenie terenu, 5) klasy techniczne dróg i ulic.

§ 3. 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o: 1) planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą, 2) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, 3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu, 4) liniach podziału na działki budowlane - rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznej rysunku, tj. z dokładnością do 1 m. 5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania budynków w ich powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych), 7) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2 stosownie do przepisów szczególnych, 8) uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., 9) usługi podstawowe - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług nieuciążliwych związanych z zaspakajaniem codziennych i powszechnych potrzeb mieszkańców, takich jak: a) handel detaliczny, gastronomia, b) naprawy, remonty, konserwacje sprzętów i urządzeń konsumentów, c) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku, d) usługi bankowe, doradztwa gospodarczego, e) niepubliczne komercyjne usługi oświaty, zdrowia i kultury 10) maksymalnej wysokości zabudowy - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy), 11) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię pod budynkami oraz utwardzoną (dojścia i dojazdy) na działce, nie pełniącą roli biologicznej,

§ 4. 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu: 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem MN, 2) tereny dróg publicznych w kategoriach: a) ulicy głównej - KDG, b) ulicy dojazdowej – KDD.

§ 5. Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 1. Obowiązuje: 1) stosowanie rozwiązań architektonicznych obiektów nawiązujących do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych, 2) kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób zgodny z ustaleniami planu, nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości obiektów do jednej kondygnacji plus poddasze użytkowe - do 8,5m, 3) realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych - obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych, 4) zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy oraz stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej, 5) zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem urządzeń reklamowych, 6) kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulic KD, 7) utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym 2. Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy określone w Rozdziale III.

§ 6. 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. 1. Ustala się: 1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji: a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem przedsięwzięć celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej, 2) realizację zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych i przy granicy z terenami leśnymi, 3) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii: gaz, energia elektryczna, olej opałowy o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii, 4) ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych, śródpolnych, zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu, 5) zagospodarowanie co najmniej 60% powierzchni każdej działki budowlanej zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi, z dominacją drzew liściastych oraz gatunków odpornych na zanieczyszczenia, 6) ochronę i kształtowanie środowiska na terenach objętych prawną formą ochrony przyrody (Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu) na podstawie przepisów odrębnych – zgodnie z wytycznymi w nich zawartymi; obowiązuje m.in., - zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości 12m od granicy terenów leśnych i zadrzewionych, - ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień śródpolnych, zakrzewień, kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych, przydrożnych w przypadku usunięcia wprowadzenie nasadzeń kompensujących gatunków rodzimych, - zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – zakaz budowy ciągłych cokołów, stosowanie ogrodzeń ażurowych bez podmurówek lub z przerwami w podmurówce co 1,5m, - zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, - zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych 7) na terenach położonych w granicach występowania złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych (zasięg procesów osuwiskowych – wpływu skarpy) należy dla każdego projektowanego obiektu budowlanego na etapie poprzedzającym projekt budowlany – należy wcześniej wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską (określającą warunki podłoża w kontekście ewentualnego powstania osuwisk) – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 1994r Prawo Geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U. z 2005r Nr 228, poz.1947 z późn.zm.). 8) w granicach terenu zagrożonego ruchami masowymi obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej oraz nakaz zachowania szaty roślinnej, 9) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu, 10) wyposażanie wszystkich obiektów w urządzenia zabezpieczające środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem

§ 7. 7. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych. 1. Ustala się następujące przestrzenie publiczne 1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających: a. KDG główna (droga wojewódzka Nr 562 – 25m, b. KDD dojazdowa – 10m, 2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 3. Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.

§ 8. 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji. Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: 1. Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 2. Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: a) wzdłuż układów komunikacyjnych na terenach zabudowy wsi w liniach rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgraniczającymi ulic, przy zachowaniu przepisów szczególnych. b) dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych za zgodą zarządcy drogi, c) z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu, d) dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii. 3. Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy. 4. Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny z ujęciem wody zlokalizowanym w Siecieniu, poprzez budowę sieci rozbiorczej. 5. Uporządkowana gospodarka ściekowa w oparciu o szczelne zbiorniki na ścieki i okresowe wywożenie na oczyszczalnię ścieków. 6. Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy). Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska. 7. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków: a) przyłącza energetyczne nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii rozgraniczającej ulicy, b) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, a także poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki, zgodnie z przepisami szczególnymi. 8. Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów. 1) rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, 2) ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne. 9. Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych i wywóz na składowisko wg regulacji gminnych, 10. Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii. 11. Na terenie objętym planem nie występują urządzenia melioracyjne, 1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. 12. Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków: 1) KDG - tereny komunikacji kołowej, ulica główna: - szerokość w liniach rozgraniczających – 25m, - ulica jednojezdniowa, dwupasmowa, - obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania, 2) KDD - tereny komunikacji kołowej, ulica dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających 10m o następujących zasadach zagospodarowania; - szerokość jezdni - 5m, dopuszcza się mniejsze szerokości zgodnie z przepisami odrębnymi, - sytuowanie chodników, ścieżek pieszych, - dopuszcza się realizację ulicy jako ciągu pieszo -jezdnego (ulica jednoprzestrzenna), - bezpośrednia obsługa terenów przyległych, 13. Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w pkt. 12. a) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic KDG, KDD, b) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek. c) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, ścieki). 14. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu. 15. Ustala się następujące zasady parkowania: a) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic KDD, b) ustala się następujące wskaźniki parkingowe: - dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej c) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 15b) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki.

§ 9. Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

9.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN, ustala się: 1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi, 2) funkcję uzupełniającą - usługową w zakresie usług podstawowych, 3) zasady zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz w odległości 12m od granicy lasu i zadrzewień, b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych, dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów, c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 % powierzchni działki budowlanej, d) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, e) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane lub jako obiekty wolnostojące, dopuszcza się realizację funkcji usługowej jako podstawowej na działkach graniczących bezpośrednio z drogą wojewódzką, f) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem lokalnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących realizacji celu publicznego, g) zabudowa realizowana w formie wolnostojącej, h) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m2 przy granicy działki, i) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 4) zasady kształtowania zabudowy: a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe (do 8,5m); obowiązuje ograniczenie wysokości zabudowy do 7,5m w granicach wpływu skarpy, b) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych do 6 m, c) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do 18m, d) dachy budynków mieszkalnych dwu- wielospadowe o nachyleniu połaci 25-45o, układ kalenic głównych równolegle do ulicy głównej na działkach przyległych, e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu, 5) zasady i warunki podziału nieruchomości: a) zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy tj.+/- 1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – g), b) minimalna powierzchnia działki 1200m2, c) minimalna szerokość frontu działki 25m, d) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, e) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min. 5m w liniach rozgraniczających.

§ 10. 10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: 1. Na terenie objętym planem dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych związanych z funkcją podstawową, 2. dopuszcza się realizację obiektów tymczasowych, prowizorycznych w ramach zaplecza placu budowy na okres prowadzenia robót.

§ 11. Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

11. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości 25 %.

§ 12. 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brudzeń Duży.

§ 13. 13. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2.Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.


Uzasadnienie

Tereny objęte opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały określone w „Zmianie Studium” w ramach polityki kształtowania układu osadniczego (kierunki urbanizacji) jako tereny potencjalnego rozwoju wg dominującej funkcji - tereny wielofunkcyjne związane z mieszkalnictwem.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/81/11
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 22 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

zał.1XI-81-11

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Zalacznik2.pdf

ZałXI-81-11

Przewodniczący Rady Gminy Brudzeń Duży


Eugeniusz Kaim

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »