| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/171/2011 Rady Miasta Pionki

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) - Rada Miasta Pionki uchwala , co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Miasta Pionki:

1. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 460 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -               700 zł.;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -           940 zł.;

2. od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

3. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) 3,5 ton do 5,5 ton włącznie -                             700 zł.;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie -               940 zł.

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton -     1160 zł.;

4. od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia według stawek określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) -                                                                       580 zł.;

6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;                                          

7. autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc -                             1160 zł.;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc -               1740 zł ;

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała NrXCIII/432/2009 Rady Miasta Pionki z dnia 29.10.2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego , nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)               dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)               dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).               Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Przewodniczący Rady Miasta Pionki


Bohdan Tosza

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

              1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

              2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

              Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 2 ustawy- samochody ciężarowe

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1050

1160

13

14

1160

1270

14

15

1270

1390

15

1330

1510

Trzy osie

12

17

1160

1390

17

19

1270

1510

19

21

1390

1640

21

23

1510

1750

23

25

1640

1850

25

1740

1970

Cztery osie i więcej

12

25

1800

1850

25

27

1850

1920

27

29

1970

2090

29

31

2100

2700

31

2320

2700


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla pojazdów określonych w art.8 pkt 4 ustawy- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą i przyczepą

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy
+ przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1160

1160

18

25

1270

1390

25

31

1390

1510

31

1750

2130

Trzy osie i więcej

12

40

1510

2090

40

2090

2700


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/171/2011
Rady Miasta Pionki
z dnia 30 listopada 2011 r.

Stawki podatku dla przyczep i naczep określonych w art.8 pkt 6 ustawy

Liczba osi i dopuszczalna masa
Całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

580

700

18

25

820

940

25

940

1160

Dwie osie

12

28

700

820

28

33

940

1050

33

38

1160

1160

38

1400

1970

Trzy osie i więcej

12

38

940

1400

38

1400

1640

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Emil Kowalski

www.asib.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »