Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7230

Uchwała nr XVI/154/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowaniaz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142 poz.1561) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 Nr. 234 poz. 1536 ze zm. Dz.U Nr 112 poz. 654) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o któ¬rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) programie współpracy – należy przez to rozumieć program współpracy z organizacjami, o którym mowa w przepisach art. 5a ww. ustawy,

4) właściwej komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji są projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, w tym projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy.

2. Celem konsultacji jest przygotowanie projektu uchwały uwzględniającej potrzeby i wnioski strony społecznej.

3. Prawo udziału w konsultacjach mają wszystkie organizacje prowadzące działalność statutową w zakresie objętym projektem konsultowanej uchwały na terenie Gminy Góra Kalwaria lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 4. 1. Konsultacji podlegają projekty uchwał przed ich przedłożeniem Radzie Miejskiej przez Burmistrza w celu uchwalenia.

2. Informację o rozpoczęciu konsultacji zamieszcza się :

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.gorakalwaria.pl,

3) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w miejscu publicznie dostępnym.

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadzane są w formie:

1) zgłaszania uwag do projektu uchwały za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej www.gorakalwaria.pl;

2) zgłaszania uwag do projektu uchwały na piśmie;

3) zgłaszania uwag podczas spotkania zwołanego w celu przeprowadzenia konsultacji.

2. Decyzję w sprawie wyboru formy konsultacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Konsultacje trwają minimum 7 dni w przypadku konsultacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2

4. Ze spotkania, o którym mowa w § 5 ust. 1, pkt 3 sporządza się protokół zawierający listę reprezentowanych organizacji pozarządowych oraz uwagi zgłoszone do projektu uchwały. Protokół podpisują przedstawiciele organizacji pozarządowych uczestniczący w spotkaniu.

5. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział.

§ 6. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych zgłoszone drogą elektroniczną, na piśmie lub do protokołu w trakcie konsultacji kierowane są do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy.

2. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyników konsultacji przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza się je:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej,

2) na stronie internetowej www.gorakalwaria.pl,

3) w siedzibie UMiG Góra Kalwaria w miejscu publicznie dostępnym.

3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik do Uchwały Nr XVI/154/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 28 września 2011 r.

WZÓR FORMULARZA KONSULTACJI

Dane podmiotu uczestniczącego w konsultacjach:

Nazwa:

Adres:

Numer telefonu:

Imię i nazwisko osoby wypełniajacej formularz:

Lp.

Paragraf

Zapis projektu uchwały

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe