Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7233

Uchwała nr XIX/192/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 Nr 142 poz.1561)1) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U z 2010 Nr. 234 poz. 1536) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

2. Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

3. Program stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno

1) Zmiany: Dz. U z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142; Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230, z 2010 r. Nr 106 poz. 675; Nr 21 poz. 113, z 2011 r. Nr 117 poz. 679; Nr 134 poz. 777.


Załącznik do Uchwały Nr XIX/192/2011
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 29 listopada 2011 r.

Program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2012

§ 1. 1. Program określa:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi;

3) zakres przedmiotowy programu;

4) formy współpracy z organizacjami pozarządowymi;

5) priorytetowe zadania publiczne realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 2. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

3) programie - należy przez to rozumieć program współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi na rok 2012;

4) konkursie ofert - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, o którym mowa w art. 11 ustawy;

5) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

6) zadaniach publicznych - należy przez to rozumieć zadania publiczne określone w przepisach art. 4 ustawy;

7) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie wydane na podstawie przepisów art. 19 ustawy.

§ 3. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między Gminą Góra Kalwaria i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich efektywniejsze zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności Gminy Góra Kalwaria;

2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie Góra Kalwaria;

3) poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Góra Kalwaria poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;

4) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd;

5) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Gminą Góra Kalwaria jako elementu długoterminowego programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat;

6) efektywne i skuteczne realizowanie zadań publicznych wspólnie z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zasadą subsydiarności.

§ 4. 1. Cele programu realizowane są w szczególności przez:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) tworzenie aktów prawa miejscowego uwzględniających stanowiska i opinie organizacji pozarządowych;

3) wsparcie merytoryczne i finansowe działalności organizacji pozarządowych;

4) wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie istniejących potrzeb społecznych w celu ich zdefiniowania oraz określenia możliwości i sposobu ich wspólnego zaspokojenia;

5) wspólną realizację zadań publicznych;

6) promocję działalności organizacji pozarządowych.

§ 5. 1. Współpraca z Podmiotami Programu opiera się na zasadach partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności;

2. Burmistrz współpracuje z organizacjami w zakresie zadań publicznych będących zadaniami Gminy;

3. Współpraca może mieć charakter finansowy i pozafinansowy;

4. Współpraca dotyczy działalności prowadzonej na rzecz mieszkańców gminy Góra Kalwaria.

§ 6. 1. Sfera zadań publicznych, w ramach których Gmina Góra Kalwaria podejmuje współpracę z Podmiotami Programu obejmuje w szczególności zadania określone w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), o zasięgu lokalnym, w dziedzinie:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) promocji i ochrony zdrowia;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

4) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

6) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu;

7) turystyki i krajoznawstwa;

8) ratownictwa i ochrony ludności.

§ 7. 1. W celu realizacji Programu przewiduje się następujące formy współpracy:

1) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji przez organizacje pozarządowe na zasadach określonych ustawą;

2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) podejmowanie wspólnych działań na rzecz sprecyzowania problemów i potrzeb mieszkańców Gminy Góra Kalwaria;

5) koordynacja współpracy między Podmiotami Programu oraz upowszechnienie wiedzy o działalności organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej;

6) prowadzenie konsultacji, doradztwa i szkoleń;

7) stworzenie wspólnego zespołu o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonego z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli organu administracji publicznej;

8) w miarę możliwości udostępnianie na preferencyjnych zasadach pomieszczeń w obiektach gminnych na cele związane ze statutową działalnością Podmiotów Programu.

§ 8. Gmina Góra Kalwaria w ramach zadań publicznych określonych w § 3 wskazuje następujące cele priorytetowe swoich działań:

1. Kontynuacja tworzenia bazy danych zawierającej wykaz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Góra Kalwaria, oraz w ramach strony internetowej gminy danych dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi, zawierającej m.in. informacje dotyczące organizacji pozarządowych objętych współpracą, informacje o działaniach przez nie podejmowanych.

2. W zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

1) współpraca w diagnozowaniu problemów i potrzeb społecznych oraz ich rozwiązywanie;

2) wspieranie działalności związanej z dostarczaniem żywności i odzieży dla osób najuboższych, a w miarę możliwości pomoc w zatrudnieniu;

3) wspieranie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia osób najuboższych

3. W zakresie promocji i ochrony zdrowia:

1) współpraca w organizowaniu imprez promujących profilaktykę zdrowotną mieszkańców gminy;

2) wspieranie edukacji i promocji zdrowia;

3) promocję zdrowego stylu życia;

4) promocję ekologii.

4. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

1) upowszechnianie wiedzy o historii Polski;

2) opieka nad nekropoliami;

3) organizowanie obchodów rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

5. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:

1) współpraca w diagnozowaniu problemów i potrzeb społecznych oraz ich rozwiązywanie;

2) wspieranie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia osób w wieku emerytalnym;

3) wspieranie działań na rzecz edukacji i turystyki.

4) wspieranie działalności mającej na celu właściwe wykorzystywanie wolnego czasu osób w wieku emerytalnym.

6. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) wspieranie zadań statutowych organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,

2) wspieranie w organizowaniu występów, koncertów, wystaw z zakresu kultury

3) wspieranie działalności zespołów artystycznych

4) wspieranie przedsięwzięć dotyczących ochrony zabytków

5) promowanie twórczości lokalnych artystów oraz współpraca w organizacji przeglądów i konkursów artystycznych.

7. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz sportu:

1) wspieranie działalności klubów sportowych i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem dzieci i młodzieży;

2) promocja imprez sportowych;

3) organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży;

4) udzielanie pomocy w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży;

5) promocja sportu we wszystkich środowiskach.

8. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:

1) wspieranie rajdów i wycieczek pieszych po ziemiach Mazowsza;

2) wspieranie turystyki krajoznawczej.

9. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:

1) podnoszenie bezpieczeństwa na akwenach wodnych;

2) szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 9. 1. Program Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi został opracowany na 2012 rok.

2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zostanie określona w uchwale budżetowej na 2012 rok.

§ 10. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez orga¬nizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

2. Burmistrz ustala Regulamin pracy komisji konkursowych.

3. Burmistrz zarządzeniem powołuje członków komisji oraz wyznacza przewodniczącego.

4. Członkowie komisji konkursowej, przed rozpoczęciem prac komisji składają oświadczenie, że nie są powiązani z organizacjami składającymi oferty - wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do Programu.

5. Członkowie komisji konkursowej podczas rozpatrywania oferty:

1) Członkowie komisji konkursowej podczas rozpatrywania oferty:

2) oceniają zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

3) oceniają możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową;

4) oceniają przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

5) oceniają proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale któ¬rych organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne;

6) uwzględniają planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

7) uwzględniają planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

8) uwzględniają analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku orga¬nizacji pozarządowych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Ocena dokonywana jest na formularzach oceny ofert stanowiących Załącznik Nr 2 do Programu.

7. Komisja odrzuca oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, wybiera oferty najkorzystniejsze oraz określa wielkość dofinansowania.

8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie.

9. Z przebiegu prac komisji sporządzany jest protokół według Załącznika Nr 3 do Programu.

10. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wielkość dofinansowania dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, zatwierdzając protokół z wyboru ofert.

11. Zatwierdzony przez Burmistrza protokół z konkursu umieszcza się niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w UMiG oraz na stronie www.bip.gorakalwaria.pl i http://www.gorakalwaria.pl .

12. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§ 11. 1. Burmistrz dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego i powierzanego Organizacji na zasadach określonych w ustawie.

2. Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej Góry Kalwarii sprawozdanie z realizacji Programu, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2011r. Sprawozdanie z realizacji Programu powinno zawierać w szczególności:

1) liczbę konkursów ofert w poszczególnych zakresach zadań publicznych,

2) liczbę ofert złożonych w konkursach w poszczególnych zakresach zadań publicznych,

3) liczbę umów zawartych na realizację zadania publicznego w poszczególnych zakresach zadań publicznych,

4) liczbę umów zerwanych lub unieważnionych,

5) liczbę zadań, których realizację zlecono organizacjom w poszczególnych zakresach zadań publicznych,

3. Sprawozdanie jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

§ 12. 1. Program został przygotowany we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Projekt uchwały w sprawie programu uwzględnia wyniki konsultacji przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XVI/154/2011 Rady Miejskiej Górzy Kalwarii z dnia 28.09.2011r.

3. Wyniki konsultacji zostały upublicznione na zasadach wynikających z uchwały, o której mowa w ust. 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno


Załącznik Nr 1 do Programu Współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi

Imię i nazwisko................................................

Data i tytuł ogłoszenia konkursu ofert

……………………………………………..

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że nie pozostaję w takim stosunku prawnym lub faktycznym z biorącymi udział w procedurze konkursowej, który może budzić uzasadnioną wątpliwość co do mojej bezstronności podczas oceniania ofert. ……………………………… podpis składającego oświadczenie


Miejscowość ....................................., dnia ...................


Załącznik Nr 2 do Programu współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi

FORMULARZ OCENY OFERTY

Nazwa zadania publicznego, na realizację którego składana jest oferta

Numer oferty

Nazwa organizacji pozarządowej

Wnioskowana kwota dotacji

OCENA FORMALNA

Lp .

Weryfikowany element

TAK

NIE

Uwagi

1

Czy oferta wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert?

2

Czy oferta złożona została według obowiązującego formularza?

3

Czy formularz oferty zawiera wszystkie wymagane informacje?

4

Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?

5

Czy oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej?

6

Inne (należy wskazać inne elementy weryfikowane podczas oceny formalnej)

OCENA SPEŁNIANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH SPOSOBU REALIZACJI ZADANIA

Lp .

Weryfikowany element

TAK

NIE

Uwagi

1

Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?

2

Czy zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadanie publiczne będące przedmiotem oferty?

3

Czy zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadanie publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert?

4

Czy oferta jest zgodna z warunkami realizacji zadania wskazanymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert?

OCENA MERYTORYCZNA OFERTY

Lp.

Weryfikowany element

Maksymalna liczba punktów

Przyznana liczba punktów

Uwagi

1

Zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu podejmowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane efekty ilościowe i jakościowe, trwałość efektów po zakończeniu realizacji zadania itp.)

(należy wskazać maksymalną liczbę punktów)

2

Znaczenie dla społeczności lokalnej (w tym zgodność ze zdefiniowanymi potrzebami społeczności lokalnych, ranga przedsięwzięcia itp.)

(należy wskazać maksymalną liczbę punktów)

3

Możliwość realizacji założonego zadania (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność działań do założonych celów, spójność poszczególnych elementów oferty itp.)

(należy wskazać maksymalną liczbę punktów)

4

Jakość zadania (w tym zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe, dostępność dla beneficjentów, poziom realizowanych usług itp.)

(należy wskazać maksymalną liczbę punktów)

5

Udział finansowych środków własnych (niepochodzących z dotacji) organizacji pozarządowej w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zadania z uwzględnieniem zakresu planowanych działań

(należy wskazać maksymalną liczbę punktów)

6

Inne (należy wskazać inne elementy weryfikowane podczas oceny merytorycznej)

(należy wskazać maksymalną liczbę punktów)

RAZEM:

PROPONOWANA KWOTA DOTACJI:

Podpisy członków komisji konkursowej:


Załącznik Nr 3 do Programu współpracy Gminy Góra Kalwaria z organizacjami pozarządowymi

PROTOKÓŁ KOMISJI Z OCENY OFERT

1. Oferty ocenione pozytywnie

Nazwa zadania publicznego

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Ilość uzyskanych punktów

Proponowana kwota dotacji

Uwagi

2. Oferty ocenione negatywnie

Nazwa zadania publicznego

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadanie publiczne wskazane w ofercie

Wnioskowana kwota dotacji

Powód nieprzyznaniado dotacji

Uwagi

Podpisy członków komisji konkursowej:


ZATWIERDZAM:

Podpis(y) osoby zatwierdzającej wyniki otwartego konkursu ofert:

1)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe