Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 229 poz. 7237

Uchwała nr XIX/200/2011 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)1) i art. 5 ust. 1 art.6 ust. 9 oraz art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)2) , oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r ( Monitor Polski Nr 95 poz. 961), oraz art. 4, art. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2010 r Nr 17, poz. 95 z późn. zm)3) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Góra Kalwaria:

1. od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,72 zł od 1m² powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,18 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych – 0,24 zł od 1m² powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1 m² powierzchni.

2. od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 18,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,88 zł od 1m ² powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,30 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3. od budowli - 2 % ich wartości określonej art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, z tym, że od budowli związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz otworów geotermalnych - 1 % ich wartości.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 678/LIV/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Bugno

1) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r Nr 23, poz.220, Dz.U. z 2002 r Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r Nr 113, poz.984,Dz.U. z 2002 r Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r Nr 80, poz.717, Dz.U. z 2003 r Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004 r Nr 116, poz. 1203, Dz.U. z 2005 r Nr 172, poz. 1441, Dz.U. z 2006 r Nr 17, poz. 128, Dz. U. 2005 r Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r Nr 48, poz. 327, Dz.U. z 2007 r Nr 138, poz. 974, Dz.Ur z 2007r Nr 173, poz 1218, Dz.U. z 2008 r Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r Nr 52, poz 420; Nr 157, poz.1241, Dz. U. z 2010 r Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 106, poz. 675; Nr 40, poz. 230, Dz. U. z 2011 r Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113.

2) Zmiany wymienionej Ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r Nr 96, poz. 620; Nr 225, poz. 1461; Nr 226, poz. 1475, Dz. U z 2009 r Nr 215, poz. 1674, Dz. U. z 2011 r Nr 102, poz. 584; Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r Nr 117, poz. 676.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe