Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 232 poz. 7566

Uchwała nr XI/96/2011 Rady Gminy Szczutowo

z dnia 18 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokosci stawekpodatku od nieruchomości oraz z wolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm/ - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się niżej podane stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Szczutowo:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części 0,59 zł. od 1 m² pow. użytkowej

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 13,50 zł. od 1 m² pow. użytkowej

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł. od 1 m² pow. użytkowej

4. Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł. od 1 m² pow. użytkowej

5. Od pozostałych budynków lub ich części

1) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 3,94 zł od 1m² pow. użytkowej

2) inne budynki pozostałe lub ich części wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 6,10 zł od 1m² pow. użytkowej

3) od innych pozostałych m.in.budynki gospodarcze,garaże,stajenki 4,00 zł. od 1m² pow. użytkowej

6. Od budowli 2 % ich wartości

7. Od gruntów

1) wiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,57 zł. od 1 m² powierzchni

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł. od 1 ha. powierzchni

3) pozostałych,

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,25 zł. od 1 m² powierzchni

b) wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 0,25 zł. od 1 m² powierzchni

c) inne, nie wymienione w punkcie a) i b) 0,15 zł. od 1 m² powierzchni

§ 2. 1. Wprowadza się poza ustawowymi niżej podane zwolnienia od podatku od nieruchomości:

1) budynki lub ich części oraz grunty związane z ochroną przeciwpożarową

2) grunty i budynki lub ich części zajęte na działalność bibliotekarską

3) budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte na działalność sportową w zakresie kultury fizycznej i sportu

4) grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako dr – drogi

5) grunty i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchyla się uchwałę Nr X/86/2011 z dnia 21 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Szczutowo z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2012 roku .

Przewodniczący Rady


Zbigniew Kopciński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe