Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 232 poz. 7569

Uchwała nr 165/VI/18/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6   ust. 3   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz.U. z   2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) w   związku z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 969), Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Ustala na obszarze Gminy Konstancin-Jeziorna średnią cenę skupu żyta, o   której mowa w   art. 6   ust. 2   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na kwotę   55,91 zł za 1q.  

§   2.   Wykonanie Uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i   ma zastosowanie w   roku podatkowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Andrzej   Cieślawski


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 165/VI/18/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z   dnia 12 grudnia 2011r. w   sprawie   obniżenia ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy  

                            Podstawą prawną do uchwalenia niniejszej Uchwały są odpowiednio: art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6   ust. 3   ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (Dz.U. z   2006 r. Nr 136 poz. 969 ze zm.) w   związku z   Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M.P. Nr 95 poz. 969).  

              Artykuł 18 ust. 2   pkt 8   ustawy o   samorządzie gminnym mówi, że „Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w   sprawach podatków i   opłat w   granicach określonych w   odrębnych ustawach”, art. 40 ust.1 ww. ustawy brzmi: „Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy”. Zgodnie z   art. 41 ust. 1   ww. ustawy „Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w   formie uchwały”, natomiast art. 42. ww. ustawy mówi o   tym, iż:„Zasady i   tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 poz. 718 i   z 2001 r. Nr 46 poz. 499)”.  

              Artykuł 6   ust. 3   ustawy o   podatku rolnym przyznaje radzie miejskiej uprawnienie do obniżenia ceny skupu żyta, ustalonej Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z   Komunikatem Prezesa GUS z   dnia 19 października 2011 r. średnia cena skupu żyta, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w   roku podatkowym 2012 wynosi 74,18 zł za 1   q. Oznacza to, że stawka podatku rolnego w   roku 2012 wzrosłaby o   97% w   stosunku do roku poprzedniego.  

W niniejszej Uchwale obniżono cenę skupu żyta tak, aby opisywana podwyżka była o   50% mniejsza, niż wynikałoby to z   zachowania w   niezmienionej postaci ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS.  

              Uchwalenie niniejszej Uchwały zostało podyktowane zamiarem zmniejszenia obciążeń fiskalnych podatników podatku rolnego.  

              Uchwała uwzględnia wszelkie obowiązujące akty normatywne, jak również akty prawne ogłoszone na dzień jej uchwalenia.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe