| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/100/11 Rady Gminy Olszewo-Borki

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olszewo-Borki na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 982 647,03 zł w tym: a) bieżące w kwocie 25 528 524,00 zł b) majątkowe w kwocie 8 454 123,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a do uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 413 536,52 zł w tym: a) bieżące w kwocie 24 491 868,61 zł b) majątkowe w kwocie 11 921 667,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b do uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 2 430 889,49 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 430 889,49 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 435 696,51 zł , rozchody budżetu w kwocie 2 004 807,02 .zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów i pożyczek 1 000 000,00zł, 4. Ustala się limity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 , w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków UE b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych w kwocie określonej w § 2 , w tym na wyprzedzające finansowanie ze środków UE

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 44 000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56 000,00. zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy. 3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki,

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Dębski

Załącznik do Uchwały Nr XVI/100/11
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik do uchwały Nr XVI/100/11

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »