Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 609

Aneks nr 1/2012 Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

z dnia 9 stycznia 2012r.

do Porozumienia z dnia15 listopada 2011r. w sprawie opracowania wspólnego stanowiska dotyczącego realizacji systemu lokalnego transportu zbiorowego (zwłaszcza kolejowego) w obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy:  

1)   Gminą Brwinów   reprezentowaną przez:   Arkadiusza Kosińskiego - Burmistrza Gminy Brwinów   ,  

2)   Gminą Grodzisk Mazowiecki   reprezentowaną przez:   Grzegorza Benedykcińskiego   -   Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki,  

3)   Gminą Michałowice   reprezentowaną przez:   Krzysztofa Grabkę -Wójta Gminy Michałowice,  

4)   Gminą Milanówek   reprezentowaną przez:   Jerzego Wysockiego - Burmistrza Miasta Milanówek,  

5)   Gminą Piastów   reprezentowaną przez:   Marka Kubickiego – Burmistrza Miasta Piastowa,  

6)   Gminą Pruszków   reprezentowaną przez:   Jana Starzyńskiego - Prezydenta Miasta Pruszkowa,  

§   1.   W Porozumieniu wskazanym na wstępie wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 1   ust. 2  

W miejsce ostatniego zdania wprowadza się następujące zapisy:  

Nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonaniem opracowania oraz doradztwo w   zakresie analiz i   ocen poszczególnych jego części powierzony zostanie podmiotowi zewnętrznemu, specjalizującemu się w   pracach dotyczących komunikacji i   transportu publicznego.  

Projekt karty programowej opracowania stanowi załącznik nr 1, natomiast zakres doradztwa i   nadzoru merytorycznego określono w   załączniku nr 2   do Porozumienia. .

2.   § 3   otrzymuje brzmienie:  

1.   Koszty realizacji Porozumienia wynikające wyłącznie z   kosztów wykonania opracowania oraz doradztwa specjalistycznego i   nadzoru merytorycznego związanego z   jego wykonaniem będą obciążały każdy z   Samorządów w   równych częściach.  

2.   Szacunkową wartość zadania o   którym mowa w   § 1   określa się na kwotę ok.200   000zł.  

3.   Przewiduje się realizację płatności w   następujący sposób:  

Za wykonanie opracowania w   trzech transzach :  

I transza po realizacji pierwszej części pracy, obejmującej zadania Etapu I   wg Karty Programowej, w   wysokości 20% wynagrodzenia,  

II transza po realizacji drugiej części pracy, obejmującej zadania Etapu II wg Karty Programowej, w   wysokości 30% wynagrodzenia,  

III transza po realizacji trzeciej części pracy, obejmującej zadania Etapu III wg Karty Programowej, w   wysokości 50% wynagrodzenia.  

Za doradztwo jednorazowo po zakończeniu i   odbiorze opracowania.  

4.   W odrębnych umowach: o   wykonanie opracowania oraz o   doradztwo wraz z   nadzorem merytorycznym po stronie Zamawiającego będą występowały Samorządy strony niniejszego Porozumienia.  

5.   Płatności każdej z   transz za wykonane opracowania będą następowały po protokolarnym odbiorze wyników cząstkowych pracy i   wystawianiu faktur częściowych opiewających na równe kwoty dla każdego Samorządu występującego po stronie Zamawiającego, zgodnie z   postanowieniami ust.1 niniejszego paragrafu Porozumienia. W   odbiorach będą uczestniczyli przedstawiciele Samorządów stron Porozumienia. Podstawą realizacji faktur będą towarzyszące im kopie protokołów odbioru.  

Płatność za doradztwo i   nadzór merytoryczny nastąpi na podstawie przedstawionych pisemnych opinii, wniosków i   ocen wykonanych w   trakcie realizacji opracowania oraz raportu końcowego.  

6.   Wszystkie strony Porozumienia zobowiązują się do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do jego realizacji w   budżetach swoich jednostek samorządowych.  

§   2.   Pozostałe ustalenia Porozumienie pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks Nr 1   sporządzono w   sześciu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron Porozumienia.  

§   4.   Aneks Nr 1   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

Publikacji dokona Gmina Grodzisk Mazowiecki.  

 

 

Skarbnik Gminy Brwinów  


Elżbieta   Dolota


Skarbnik Gminy  


Andrzej   Mucha


Skarbnik Gminy  


mgr   Anna   Jankowska


Zastępca Skarbnika Miasta  


mgr   Dorota   Graczyk


Skarbnik Miasta  


mgr   Janina   Flont


Skarbnik Miasta  


mgr   Lidia   Sadowska-Mucha

Burmistrz Gminy Brwinów  


Arkadiusz   Kosiński


Burmistrz  


Grzegorz   Benedykciński


Wójt  


mgr inż.   Krzysztof   Grabka


Burmistrz Miasta Milanówka  


mgr   Jerzy   Wysocki


Burmistrz Miasta Piastowa  


Marek   Kubicki


Prezydent Miasta Pruszkowa  


mgr   Jan   Starzyński

 


Załącznik Nr 1   do Aneksu Nr 1/2012    
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego    
z dnia 9   stycznia 2012 r.  
 

Załącznik Nr 2   do Porozumienia Nr 1/2011  

z   dnia15 listopada 2011r.  
 

Zakres doradztwa specjalistycznego i   nadzoru merytorycznego nad prawidłowym wykonaniem opracowania  

1.   Zaopiniowanie sposobu przygotowania badań przewozów pasażerskich (formularzy, harmonogramu itp.).  

2.   Nadzór nad badaniami przewozów pasażerskich.  

3.   Analiza i   ocena poprawności wykonania badań przewozów.  

4.   Analiza i   i ocena raportu z   badań przewozów.  

5.   Analiza i   ocena wykonania części opracowania dotyczącej charakterystyki stanu istniejącego z   przedstawieniem uwag, wniosków i   rekomendacji dla Zmawiającego.  

6.   Analiza i   ocena opracowania w   zakresie analizy SWOT z   przedstawieniem uwag i   wniosków.  

7.   Analiza i   ocena opracowania w   zakresie przedstawionych uwarunkowań prawnych z   przedstawieniem uwag i   wniosków.  

8.   Analiza i   ocena przedstawionej koncepcji systemu transportu szynowego Pasma Zachodniego z   przedstawieniem uwag i   wniosków.  

9.   Analiza i   ocena przedstawionej koncepcji komunikacji autobusowej wspomagającej system transportu szynowego.  

10.   Analiza i   ocena przedstawionej koncepcji systemu dojazdów samochodowych i   rowerowych do stacji kolejowych.  

11.   Analiza i   ocena przedstawionej koncepcji organizacji transportu w   Paśmie Zachodnim.  

12.   Na wniosek Zamawiającego udział w   spotkaniach Zamawiającego z   Wykonawcą .  

13.   Parafowanie faktur stanowiące stwierdzenie ich zgodności z   wykonanym zakresem merytorycznym  

Rezultaty prac w   postaci opinii, wniosków i   ocen będą formułowane w   sposób umożliwiający bieżącą kontrolę poprawności wykonywania opracowania. Opinie, wnioski i   oceny będą przekazywane w   formie pisemnych informacji przesyłanych drogą elektroniczną w   sposób umożliwiający przekazywanie uwag Wykonawcy opracowania w   celu dokonania ewentualnych korekt i   uzupełnień.  

Dokument końcowy stanowić będzie zbiór dokumentacji cząstkowej prac wytworzonej w   trakcie bieżącego sprawowania doradztwa i   nadzoru merytorycznego wraz z   komentarzem oraz Raport końcowy zawierający ocenę opracowania ze szczególnym uwzględnieniem pkt.11 zakresu tzn. „analizy i   oceny przedstawionej koncepcji organizacji transportu w   obszarze zachodniej części aglomeracji warszawskiej”.  

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe