Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 890

Uchwała nr XIII/59/2011 Rady Gminy Stanisławów

z dnia 6 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2012 - 2024

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Gminy Stanisławów uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczaj poza rok budżetowy 2012 ujętych w Zał. Nr 2.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 lit.b.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Stanisławów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2011 – 2024 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2011 roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Kopacz


Uzasadnienie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stanisławów na lata 2012 – 2024 (WPF) została opracowana do roku 2024 w związku z zwarciem umowy pożyczkowej na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Retków i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mały Stanisławów i Stanisławów – I etap, której spłaty rat przypadają na lata 2011 – 2024. Podstawą do WPF stanowiły zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy za lata 2009, 2010 i 2011 (wykonanie za 3 kwartały i przewidywane wykonanie za 2011r.), oraz najważniejsze założenia makro – ekonomiczne, przyjęte do budżetu państwa na rok 2012 i WPF państwa tj.:

- realny wzrost PKB w 2012 roku na poziomie 4%,

- wzrost dochodów z CIT i PIT,

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,8 %,

- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej,

- nominalna stopa procentowa kredytów.

W zakresie dochodów uwzględniono malejące wpływy z tyt. sprzedaży majątku. Dochody z tego tytułu zaplanowano tylko do roku 2016 zakładając, że podjęte uchwały Rady Gminy przeznaczające nieruchomości do sprzedaży zostaną zrealizowane. Dochody te w 2011 r. planowano uzyskać w ciągu 2 lat, jednak ze względu na niski popyt należało rozdzielić je w czasie.

W latach 2013 – 2016 w dochodach majątkowych planuje się pozyskać środki zewnętrzne na realizację inwestycji gminnych z różnych źródeł takich jak:

- środki UE (5 700 000 zł.) o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

- wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami,

- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji finansujących zadania gminne.

W dochodach bieżących zaplanowano dynamikę wzrostu o przewidywany stopień inflacji (średnio ok. 2,8%). W latach 2015 – 2016 zaplanowano znaczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do lat poprzednich. Jest to podyktowane tym. że właśnie w tym okresie planowane są na terenie gminy do oddania dwie duże inwestycje tj. budowa dużej stacji rozdzielczej prądu najwyższych napięć i trzech linii przesyłowych energii elektrycznej dużych napięć oraz budowy rozdzielni gazu i sieci gazociągowej w kierunku Mińska Mazowieckiego. Obie te inwestycje znacznie poprawią wpływy z tytułu podatku od nieruchomości. Szacuje się wzrost tych dochodów w nominalnej wielkości ok. 1 200 tys. zł.

W dynamice wzrostu wydatków bieżących również uwzględniono przewidywany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, jak również wzrost podatku VAT, którego Gmina w większości wydatków nie może uwzględnić w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym. Przedsięwzięcia majątkowe ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższym czasie.

W 2012 roku planuje się realizację dwóch zadań z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. Budowa kanalizacji sanitarnej w Stanisławowie – II etap (okres realizacji 2012 – 2015) oraz przebudowę boisk sportowych w miejscowościach Stanisławów i Ładzyń oraz budowa placu zabaw w Stanisławowie (okres realizacji 2012 – 2013). Zadanie, budowa kanalizacji, w WPF w 2011 r. znajdowało się w części „C” przedsięwzięć „programy i projekty pozostałe”.

Oba te zadania w zaplanowanym zakresie i czasie są możliwe do realizacji tylko pod warunkiem otrzymania środków pomocowych z UE, o które gmina będzie się ubiegać. W przypadku nieotrzymania takiej pomocy, okres realizacji znacznie się wydłuży, a w roku 2012 zostanie ograniczony zakres, co z kolei spowoduje zmianę WPF.

W zadaniach inwestycyjnych pozostałych, w roku 2012 zaplanowano przyspieszenie realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Stanisławów” w związku z wnioskami mieszkańców. Na to zadanie planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 421 600 zł. Inwestycja ta będzie realizowana w miejscowościach: Pustelnik ul. Kopernika, ul. Osiedlowa i ul. Kolejowa oraz Prądzewo – Kopaczewo.

Okres realizacji zadania „Budowa Sali gimnastycznej w Pustelniku” przesuwa się o rok tj. do roku 2016.

W załączniku Nr 1 (wiersz 6) wykazano ujęte w budżecie przychody z tytułu kredytów i pożyczek, w tym pożyczkę w wysokości 421 600 zł. natomiast kredyt w wysokości 1 092 692 zł. Spłatę tych należności uwzględniono w poszczególnych latach w rozchodach w latach 2013 – 2023) (wiersz 6).

W latach 2013 – 2024 wynik budżetu stanowi nadwyżkę (wiersz 3 i 16) którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Realizacja WPF Gminy Stanisławów jest uzależniona od wielu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, dlatego musi być urealniana przy uchwalaniu budżetów i WPF Gminy Stanisławów na każdy rok budżetowy, jak również w przypadku zmiany finansowania przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/59/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do WPF na 2012 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/59/2011
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 6 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe