Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 891

Uchwała nr 18/V/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 6   ust. 2   pkt 4   i art. 9a ust. 15 ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie ( Dz. U. z   2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm. ) Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

W celu realizacji zadań wynikających z   ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie na terenie gminy Szulborze Wielkie uchwala się tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.  

§ 2.  

Uchwala się następujący tryb i   sposób powoływania i   odwoływania członków Zespołu:  

1.   W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w   art. 9a ust. 3, 4   i 5   ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie.  

2.   Członków Zespołu powołuje i   odwołuje Wójt.  

3.   Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:  

a)   podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,  

b)   Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.  

4.   Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu – przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z   procedurą powołania określoną w   ust. 2.  

5.   Zespół może tworzyć grupy robocze w   celu rozwiązywania problemów związanych z   wystąpieniem przemocy w   rodzinie w   indywidualnych przypadkach.  

6.   Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.  

7.   W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w   art. 9a ust. 11 ustawy o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie.  

8.   W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.  

9.   Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w   uzgodnieniu  
z członkami Zespołu.  

§ 3.  

Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:  

1.   Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a   przedstawicielami podmiotów określonych w   ustawie o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie.  

2.   Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

3.   Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i   kieruje pracami Zespołu, w   szczególności:  

a)   ustala przedmiot, terminy i   miejsce posiedzeń Zespołu,  

b)   zwołuje posiedzenia Zespołu, z   własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,  

c)   reprezentuje Zespół w   stosunku do innych organów i   instytucji,  

d)   tworzy grupy robocze, z   własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.  

4.   W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego członek Zespołu.  

5.   Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w   ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.  

6.   Posiedzenia Zespołu odbywają się w   zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

7.   Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.  

8.   Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w   rodzinie i   osób stosujących przemoc w   rodzinie bez zgody i   wiedzy tych osób, w   zakresie określonym ustawą o   przeciwdziałaniu przemocy w   rodzinie z   zachowaniem poufności i   w związku z   realizacją zadań określonych tą ustawą.  

9.   Obowiązek zachowania poufności, o   którym mowa w   ust. 8   rozciąga się także w   okresie po ustaniu członkostwa w   Zespole oraz grupach roboczych.  

10.   Organizację pracy oraz sporządzaną dokumentację z   prac Zespołu i   grup roboczych reguluje Regulamin Pracy Zespołu, bądź Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu i   grup roboczych.  

11.   Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w   Szulborzu Wielkim.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe