Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 896

Uchwała nr 37/X/2011 Rady Gminy Szulborze Wielkie

z dnia 29 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień przedmiotowych w tym podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U z   2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 5   ust.1 i   2, art. 6   ust. 12, art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012r. (M.P. Nr 95, poz. 961) Rada Gminy Szulborze Wielkie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Określa się stawki podatku od nieruchomości w   następujących wysokościach:  

1)   od 1m 2   powierzchni gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,70 zł,  

2)   od 1ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,74 zł,  

3)   od 1m 2   powierzchni gruntów pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,10 zł,  

4)   od 1m 2   powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,59 zł,  

5)   od 1m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -18,00 zł,  

6)   od 1m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,86 zł,  

7)   od 1m 2   powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,84 zł,  

8)   od 1m 2   powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,37 zł,  

9)   od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1   pkt 3   i ust. 3-7 ustawy o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§ 2.  

Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych prowadzony będzie w   drodze inkasa przez sołtysów .  

§ 3.  

Wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso określa Rada Gminy w   uchwale w   sprawie ustalania stawek za inkaso zobowiązań podatkowych wchodzących w   skład łącznego zobowiązania pieniężnego.  

§ 4.  

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   budynki i   grunty wykorzystywane do celów ochrony przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i   sportowej.  

2)   budynki mieszkalne z   wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i   budynków będących własnością osób prawnych, bądź jednostek nie posiadających osobowości prawnej,  

3)   pozostałe budynki lub ich części, z   wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, i   budynków będących własnością osób prawnych, bądź jednostek nie posiadających osobowości prawnej.  

4)   Budynki, budowle i   grunty wykorzystywane do zbiorowego dostarczania wody.  

§ 5.  

Traci moc uchwała Nr 42/XII/2007 z   dnia 29 listopada 2007 roku w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Aneta   Niemira

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe