Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 930

Uchwała nr 103/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków

Tekst pierwotny

w sprawie nadania Statutu Osiedlu Franciszków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 , art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, nadaje się Statut Osiedlu Franciszków w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na terenie Osiedla w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Załącznik do Uchwały Nr 103//11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 27 października 2011 roku

Statut Osiedla Franciszków

Rozdział I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Franciszków, zwanego dalej Osiedlem.

§ 2.

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Gminy Ożarów Mazowiecki.

2. Obszar Osiedla i jego granice określone są w załączniku do Statutu.

3. Granice Osiedla ustala Rada Miejska po przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami osiedla, biorąc pod uwagę układ przestrzenny Miasta Ożarów Mazowiecki, więzi społeczne i gospodarcze oraz zapewniając zdolność wykonywania zadań publicznych służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb Mieszkańców.

4. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.

§ 3.

1. Tworzenie, łączenie, podział, zniesienie Osiedla i zmiana jego granic następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm) i Statucie Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z Mieszkańcami ustala odrębna uchwała Rady Miejskiej.

§ 4.

Osiedle działa zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm),

2) Statutu Gminy Ożarów Mazowiecki,

3) Uchwały Nr 33/90 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 9 października1990 r. w sprawie podziału terenu Gminy na jednostki pomocnicze : sołectwa i osiedla oraz Uchwały Nr 479/10 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/90.

4) niniejszego Statutu.

§ 5.

Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm),

2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ożarów Mazowiecki,

3) Radzie Miejskiej lub Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim,

4) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,

5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Osiedla Franciszków,

6) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Ożarów Mazowiecki ,

7) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim,

8) BIP – strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej prowadzona przez Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim.

Rozdział II.
ZADANIA OSIEDLA

§ 6.

1. Celem działania Osiedla jest zapewnienie jego Mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.

2. Osiedle uczestniczy w realizacji zadań Gminy w szczególności poprzez:

1) realizowanie na obszarze Osiedla zadań i kompetencji przekazanych przez Radę Miejską,

2) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla w ramach przyznanych kompetencji,

3) inicjowanie działań organów Gminy wiążących się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb Mieszkańców Osiedla lub dotyczących jego obszaru,

4) wnioskowanie do organów Gminy w sprawach istotnych dla Mieszkańców Osiedla,

5) opiniowanie projektów dotyczących ważnych spraw Mieszkańców Osiedla,

6) występowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw publicznych dotyczących Osiedla lub jego części, których załatwienie wykracza poza możliwości Osiedla,

7) współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji z Mieszkańcami,

8) współpracę z radnymi Rady Miejskiej.

§ 7.

Do zakresu działania Osiedla należy:

1) organizowanie życia społeczno-gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb Mieszkańców Osiedla,

2) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków życia Mieszkańców Osiedla,

3) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

4) inspirowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy infrastruktury Osiedla,

5) organizowanie wspólnych prac i przedsięwzięć społecznie użytecznych,

6) inicjowanie działań na rzecz przestrzegania prawa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa Mieszkańców Osiedla,

7) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych, działalności kulturalnej i sportowej na terenie Osiedla,

8) inicjowanie różnych form pomocy społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej w szczególności dla Mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej,

9) organizowanie samopomocy Mieszkańców i wspólnych prac na rzecz Osiedla,

10) inicjowanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki Osiedla,

11) reprezentowanie interesów społeczności Osiedla wobec organów administracji publicznej i innych podmiotów życia publicznego,

12) współdziałanie z organami Gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi,

13) współpraca z właściwymi organami i instytucjami m.in. w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

14) współpraca z sąsiednimi Osiedlami w zakresie wykonania wspólnych przedsięwzięć,

15) podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie Osiedla.

Rozdział III.
ORGANY OSIEDLA

§ 8.

1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym lub za pośrednictwem organów Osiedla.

2. Organami Osiedla są:

1) Zebranie Mieszkańców,

2) Zarząd Osiedla.

3. Działalność organów Osiedla jest jawna i ma charakter społeczny.

Zebranie Mieszkańców

§ 9.

1. Zebranie Mieszkańców stanowią wszystkie osoby stale zamieszkałe na terenie Osiedla, posiadające czynne prawo wyborcze do organów Gminy.

2. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym w Osiedlu.

3. Do wyłącznej właściwości Zebrania Mieszkańców należy:

1) przyjmowanie porządku obrad Zebrania Mieszkańców,

2) wybór i odwołanie Zarządu Osiedla lub poszczególnych jego członków, w tym Przewodniczącego Zarządu Osiedla,

3) uchwalanie programów działania Osiedla,

4) stanowienie o kierunkach działania Zarządu Osiedla,

5) okresowa i roczna ocena działalności Zarządu Osiedla,

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Przewodniczącego Zarządu Osiedla z wykonania uchwał Zebrania Mieszkańców,

7) wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa lub w których o ich wyrażenie wystąpił właściwy organ Gminy,

8) występowanie z wnioskiem do organów Gminy w sprawie zmiany statutu Osiedla,

9) ustalanie zadań do realizacji przez Zarząd Osiedla w okresie pomiędzy Zebraniami Mieszkańców,

10) występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawach dotyczących społeczności lokalnej,

11) określanie sposobu korzystania ze składników mienia stanowiącego własność Gminy przekazanych Osiedlu do zarządzania i korzystania,

12) ustalanie propozycji i wniosków do projektu budżetu Gminy na każdy rok budżetowy i przedkładanie ich Burmistrzowi,

13) ustalanie zasad współdziałania z innymi osiedlami w celu realizacji wspólnych zadań.

§ 10.

1. Zebranie Mieszkańców odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

2. Zebranie Mieszkańców zwołuje Zarząd Osiedla ustalając termin, miejsce oraz projekt porządku obrad Zebrania Mieszkańców.

3. Zawiadomienie o Zebraniu Mieszkańców Zarząd Osiedla podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 10 dni przed terminem Zebrania Mieszkańców. Dodatkowy sposób podania do wiadomości zawiadomienia o Zebraniu Mieszkańców może być ustalony uchwałą Zarządu Osiedla.

4. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców na pisemny wniosek:

1) co najmniej 50 Mieszkańców uprawnionych do głosowania,

2) Przewodniczącego Zarządu Osiedla,

3) Burmistrza.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać uzasadnienie potrzeby zwołania Zebrania Mieszkańców i wykaz spraw wnioskowanych do rozpatrzenia na Zebraniu Mieszkańców.

6. Zarząd Osiedla zobowiązany jest zwołać Zebranie Mieszkańców na wniosek, o którym mowa w ust. 4 najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu Osiedla, w trybie określonym w ust. 3.

7. W przypadku nie wypełnienia przez Zarząd Osiedla obowiązku zwołania Zebrania Mieszkańców na wniosek, wnioskodawca po upływie terminu określonego w ust. 6 przesyła wniosek do Burmistrza.

8. W sprawach wyboru Zarządu Osiedla oraz w sytuacji, gdy Zarząd Osiedla nie zwoła Zebrania Mieszkańców będąc do tego zobowiązanym, Zebranie Mieszkańców zwołuje Burmistrz.

9. W Zebraniu Mieszkańców mogą uczestniczyć bez prawa głosowania, przedstawiciele organów Gminy oraz zaproszeni goście.

§ 11.

Zarząd Osiedla zobowiązany jest do powiadamiania Burmistrza i radnego Rady Miejskiej reprezentującego Osiedle, o planowanym terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Mieszkańców na co najmniej 14 dni przed terminem zwołania Zebrania Mieszkańców.

§ 12.

1. Zebranie Mieszkańców może podejmować uchwały, gdy Mieszkańcy Osiedla zostali o nim prawidłowo powiadomieni, zgodnie z wymogami niniejszego statutu i uczestniczy w nim co najmniej 10% Mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w Zebraniu Mieszkańców nie uczestniczy wymagana liczba Mieszkańców uprawnionych do głosowania, kolejne Zebranie Mieszkańców może być przeprowadzone po upływie 15 minut od pierwszego ustalonego terminu, w tym samym dniu. Następny termin Zebrania Mieszkańców może być określony w tym samym zawiadomieniu co termin pierwszego Zebrania Mieszkańców.

3. Zebranie Mieszkańców zwołane w trybie ust. 2 może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących uprawnionych, w tym także uchwały w sprawie wyboru Zarządu Osiedla i jego Przewodniczącego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§ 13.

Porządek obrad ustala Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu przedłożonego przez Zarząd Osiedla lub w przypadkach określonych w § 10 ust. 8 na podstawie projektu przedłożonego przez Burmistrza.

§ 14.

1. Obrady Zebrania Mieszkańców prowadzi Przewodniczący Zarządu Osiedla, a w razie jego nieobecności, wyznaczony przez niego członek Zarządu Osiedla. Jeżeli Przewodniczący Zarządu Osiedla nie wyznaczy członka Zarządu Osiedla, Zebraniu Mieszkańców przewodniczy osoba wybrana przez Zebranie Mieszkańców.

2. Przewodniczenie obradom Zebrania Mieszkańców uprawnia do:

1) określania czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,

2) udzielania głosu poszczególnym mówcom,

3) udzielania głosu poza kolejnością,

4) zamknięcia dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,

5) żądania określonego zachowania się od uczestników Zebrania Mieszkańców,

6) odebrania głosu w przypadku uniemożliwiania prowadzenia obrad.

3. Przewodniczący Zebrania Mieszkańców udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

4. Poza kolejnością Przewodniczący Zebrania Mieszkańców udziela głosu:

1) przedstawicielom organów Gminy,

2) zaproszonym gościom,

3) w celu sprostowania błędnie zrozumianego lub nieściśle przytoczonego stwierdzenia mówcy,

4) w sprawie zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym.

5. W przypadku, gdy forma, treść wystąpienia lub zachowanie w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze Zebrania Mieszkańców, Przewodniczący Zebrania Mieszkańców przywołuje mówcę „do porządku”, a jeżeli dwukrotne przywołanie nie odniesie skutku może wykluczyć mówcę z obrad Zebrania Mieszkańców.

6. Przewodniczący Zebrania Mieszkańców może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, którego przedmiot nie odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 15.

1. Z każdego Zebrania Mieszkańców sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, miejsce i godzinę Zebrania Mieszkańców,

2) liczbę Mieszkańców biorących udział w Zebraniu Mieszkańców oraz stwierdzenie jego prawomocności,

3) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego Zebrania Mieszkańców,

4) zatwierdzony porządek Zebrania Mieszkańców,

5) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji,

6) zgłoszone i uchwalone wnioski,

7) wyniki głosowań,

8) treść podjętych uchwał,

9) podpis Przewodniczącego Zebrania Mieszkańców i protokolanta.

2. Do protokołu dołącza się:

1) listę osób obecnych na Zebraniu Mieszkańców,

2) inne wskazane w protokole załączniki.

3. Funkcję protokolanta pełni osoba wyznaczona przez Zebranie Mieszkańców w drodze głosowania, z wyłączeniem Zebrania Mieszkańców zwołanego przez Burmistrza, na które protokolanta wyznacza Burmistrz.

4. Protokół z Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zebrania Mieszkańców, w przypadku gdy nie jest nim Przewodniczący Zarządu Osiedla, przekazuje Przewodniczącemu Zarządu Osiedla. Oryginał protokołu znajduje się do wglądu u Przewodniczącego Zarządu Osiedla, natomiast kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje Burmistrzowi w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia Zebrania Mieszkańców.

5. Urząd udostępnia dostarczone protokoły z Zebrania Mieszkańców do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie BIP.

6. Każdy Mieszkaniec Osiedla ma prawo wglądu do protokołu z Zebrania Mieszkańców, robienia z niego notatek oraz wyciągów.

§ 16.

1. Zebranie Mieszkańców wyraża swoją wolę w formie uchwał.

2. Uchwały Zebrania Mieszkańców podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Uchwały Zebrania Mieszkańców podpisuje Przewodniczący Zebrania Mieszkańców.

4. Zarząd Osiedla ogłasza uchwały Zebrania Mieszkańców na terenie Osiedla, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz przekazuje do opublikowania na stronie BIP.

5. Uchwały Zebrania Mieszkańców Zarząd Osiedla niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi.

6. Uchwała Zebrania Mieszkańców sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Rada Miejska na wniosek Burmistrza.

Zarząd Osiedla

§ 17.

1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Zarząd Osiedla liczy od 3 do 7 członków łącznie z Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

3. Liczbę członków Zarządu Osiedla ustala uchwałą Zebranie Mieszkańców.

4. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata.

5. Kadencja Zarządu Osiedla rozpoczyna się od dnia pierwszego terminu wyborów wyznaczonego przez Burmistrza na podstawie dyspozycji Rady, o której mowa w ust.6.

6. Wybory do Zarządu Osiedla zarządza Rada Miejska.

§ 18.

1. Do zadań Zarządu Osiedla należy:

1) zwoływanie Zebrania Mieszkańców i podawanie informacji o jego zwołaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,

2) przygotowywanie porządku obrad oraz projektów uchwał Zebrania Mieszkańców,

3) wykonywanie uchwał Zebrania Mieszkańców z zakresu realizacji zadań Osiedla i innych zadań powierzonych przez Zebranie Mieszkańców oraz składanie informacji o wykonywaniu tych uchwał,

4) składanie co najmniej raz w roku sprawozdań ze swej działalności wobec Zebrania Mieszkańców,

5) współpraca z organami osiedli i sołectw w realizacji wspólnych przedsięwzięć,

6) podawanie do publicznej wiadomości na terenie Osiedla informacji i dokumentów otrzymywanych od organów Gminy w sprawach dotyczących Mieszkańców Osiedla,

7) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia Mieszkańców Osiedla,

8) współpraca z Urzędem Miejskim i gminnymi jednostkami organizacyjnymi, radnymi oraz organizacjami społecznymi działającymi na terenie Osiedla w zakresie sprawnej realizacji zadań publicznych Osiedla,

9) upowszechnianie, w sposób zwyczajowo przyjęty, wśród Mieszkańców Osiedla treści uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji,

10) informowanie Burmistrza o planowanych terminach i tematyce Zebrań Mieszkańców.

2. Zarząd Osiedla może ustalić dni, godziny i miejsce przyjmowania Mieszkańców w sprawach Osiedla, o czym powiadamia Mieszkańców na tablicy ogłoszeń Osiedla.

§ 19.

1. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla lub jego Zastępca w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Z posiedzenia Zarządu Osiedla sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad.

2. Uchwały Zarządu Osiedla zapadają zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu Osiedla.

3. Ze swojej działalności Zarząd Osiedla składa informację na najbliższym Zebraniu Mieszkańców.

Przewodniczący Zarządu Osiedla

§ 20.

1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Osiedla należy:

2) reprezentowanie Osiedla na zewnątrz, w tym wobec organów administracji samorządowej,

3) przewodniczenie Zebraniu Mieszkańców,

4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla wobec organów Gminy, a w szczególności przekazywanie wniosków, uwag, opinii i interwencji mieszkańców w sprawach dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb Mieszkańców Osiedla,

5) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej na zaproszenie (bez prawa głosowania),

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Osiedla,

7) przekazywanie odpowiednio Zebraniu Mieszkańców i organom Gminy opinii i stanowisk Zarządu Osiedla,

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw Osiedla i przekazania jej protokołem nowo wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Osiedla,

9) zwoływanie posiedzeń Zarządu Osiedla.

2. Przewodniczący Zarządu osiedla korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 21.

W przypadku niemożności pełnienia przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla jego funkcji lub pod jego nieobecność, zadania i obowiązki Przewodniczącego Zarządu Osiedla wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Rozdział IV.
TRYB WYBORU I ODWOŁANIA ORGANÓW OSIEDLA

§ 22.

1. Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla, w tym Przewodniczącego Zarządu Osiedla należą do wyłącznej kompetencji Zebrania Mieszkańców.

2. Zarząd Osiedla, w tym Przewodniczący Zarządu Osiedla, wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez uprawnionych do głosowania Mieszkańców Osiedla.

3. Uprawnionymi do głosowania (posiadającymi czynne prawo wyborcze) są Mieszkańcy Osiedla stale zamieszkali na terenie Osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do organów Gminy.

4. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) mają Mieszkańcy Osiedla stale zamieszkali na terenie Osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze do organów Gminy.

5. Kadencja Zarządu Osiedla, w tym Przewodniczącego Zarządu Osiedla, trwa 4 lata zgodnie z treścią § 17. W przypadku zmiany Zarządu Osiedla, poszczególnych jego członków lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla w trakcie trwania kadencji, nowo wybrany Zarząd Osiedla, jego członek lub Przewodniczący Zarządu Osiedla działają do końca rozpoczętej kadencji.

6. Po upływie kadencji Przewodniczący Zarządu Osiedla działa do dnia wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla, jednak nie dłużej niż dwa miesiące od daty jej zakończenia.

7. Nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu poprzedniej kadencji, Rada Miejska zarządza wybory Zarządu Osiedla i jego Przewodniczącego podejmując w tym celu odrębną uchwałę.

8. W celu przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla i jego Przewodniczącego Burmistrz zwołuje Zebranie Mieszkańców.

9. Porządek Zebrania Mieszkańców zwołanego w celu wyboru Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla powinien w szczególności zawierać:

1) wybór Przewodniczącego Zebrania Mieszkańców;

2) złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla za okres kadencji,

3) dyskusję nad sprawozdaniem,

4) wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla,

6) wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla,

7) określenie liczby członków Zarządu Osiedla,

8) zgłoszenie kandydatów na członków Zarządu Osiedla,

9) wybór Zarządu Osiedla,

10) wolne wnioski i zapytania.

§ 23.

1. Zarząd Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatur na członków Zarządu Osiedla i na Przewodniczącego Zarządu Osiedla są obecni na Zebraniu Mieszkańców uprawnieni do głosowania.

3. Kandydatów na członków Zarządu Osiedla i na Przewodniczącego Zarządu Osiedla zgłasza się na Zebraniu Mieszkańców do Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej, wybieranego spośród członków Komisji Skrutacyjnej. Warunkiem przyjęcia kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona ustnie w czasie obrad Zebrania Mieszkańców lub na piśmie w razie nieobecności kandydata.

4. Po zamknięciu listy kandydatów poddaje się pod głosowanie wszystkie zarejestrowane kandydatury umieszczone na liście w kolejności w jakiej zostały zgłoszone.

§ 24.

1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla wyboru Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

2. Jeżeli wyboru Zarządu Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla dokonuje się na tym samym Zebraniu Mieszkańców, w pierwszej kolejności przeprowadza się głosowanie dla wyboru Przewodniczącego Zarządu Osiedla, a w drugiej kolejności przeprowadza się głosowanie dla wyboru członków Zarządu Osiedla.

3. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania według wzoru ustalonego w drodze zarządzenia Burmistrza.

§ 25.

1. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Mieszkańców, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na członka Zarządu Osiedla i na Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przeprowadzenie głosowania,

3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

4) sporządzenie i przekazanie Burmistrzowi protokołów z wyników głosowania.

4. Protokół głosowania, do którego dołącza się karty do głosowania, podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 26.

1. W wyborach Przewodniczącego Zarządu Osiedla wyborca głosuje na określonego kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska wyłącznie jednego kandydata.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata na Przewodniczącego Zarządu Osiedla albo nie postawiono tego znaku obok nazwiska żadnego kandydata.

§ 27.

1. W wyborach członków Zarządu Osiedla wyborca głosuje na określonych kandydatów, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk tylu kandydatów, ilu członków jest wybieranych do Zarządu Osiedla.

2. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej kandydatów niż wybieranych jest członków Zarządu Osiedla lub nie postawiono znaku „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.

§ 28.

Za wybranego na Przewodniczącego Zarządu Osiedla uważa się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów przez kandydatów, przeprowadza się wybory ponowne pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, na zasadach określonych w Statucie.

§ 29.

1. Członkami Zarządu Osiedla zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby głosów przez kilku kandydatów, przeprowadza się ponowne wybory pomiędzy tymi kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbę głosów, na zasadach określonych w Statucie.

2. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Osiedla, które powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty wyborów, Zarząd Osiedla wybiera spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

§ 30.

1. Zebranie Mieszkańców może odwołać Zarząd Osiedla i Przewodniczącego Zarządu Osiedla przed upływem kadencji.

2. Z wnioskiem pisemnym o odwołanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub członka Zarządu Osiedla może wystąpić 10% Mieszkańców Osiedla uprawionych do głosowania. Wniosek wymaga poparcia udzielonego w formie własnoręcznego podpisu złożonego pod wnioskiem oraz uzasadnienia i skierowania go do Burmistrza.

3. Zebranie Mieszkańców w celu odwołania Zarządu Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz.

4. Zebranie Mieszkańców w sprawie odwołania Zarządu Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla powinno być zwołane w terminie nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, a termin i miejsce podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Głosowanie w sprawie odwołania następuje po wysłuchaniu zainteresowanych osób.

6. Odwołanie Zarządu Osiedla, w tym jego Przewodniczącego, następuje w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych Mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna.

7. Jeżeli wniosek o odwołanie Zarządu Osiedla lub Przewodniczącego Zarządu Osiedla nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania w tej sprawie.

§ 31.

1. W przypadku odwołania, ustąpienia lub śmierci Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub członka Zarządu Osiedla, Burmistrz, w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej informacji, zwołuje Zebranie Mieszkańców w trybie określonym niniejszym Statutem w celu wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu Osiedla lub członka Zarządu Osiedla, który pełni swoją funkcję do końca rozpoczętej kadencji.

2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. W takim przypadku obowiązki Przewodniczącego Zarządu Osiedla pełni Zastępca Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

Rozdział V.
GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA

§ 32.

1. Gospodarkę finansową Osiedla, o ile wyodrębnione zostaną na ten cel środki w budżecie Gminy, prowadzi Urząd.

2. Udostępnianie Osiedlu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołów użyczenia sporządzanych pomiędzy Burmistrzem i Przewodniczącym Zarządu Osiedla.

3. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

4. Do czynności zwykłego zarządu należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,

2) utrzymanie przekazanego mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia.

5. W imieniu Osiedla zwykły zarząd mieniem sprawuje Przewodniczący Zarządu Osiedla.

6. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu w użyczenie sprawuje Burmistrz.

7. Burmistrz ma prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Osiedla, zwłaszcza w zakresie gospodarki użyczonym mieniem.

Rozdział VI.
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ OSIEDLA

§ 33.

1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Osiedla sprawuje Burmistrz.

2. Nadzór sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.

3. Kontrola dokonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości i gospodarności.

§ 34.

1. Przewodniczący Zarządu Osiedla przedkłada Burmistrzowi najpóźniej do 20 lutego pisemne sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Zarządu Osiedla, w tym sprawozdanie z realizacji zadań Osiedla oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazanego Osiedlu w użyczenie.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedkładane jest do wiadomości Zebrania Mieszkańców na najbliższym posiedzeniu i podlega opublikowaniu na stronie BIP prowadzonej przez Urząd.

Rozdział VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35.

Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Zebrania Mieszkańców bądź z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z Mieszkańcami Osiedla.

Załącznik do Statutu Osiedla Franciszków
Zalacznik.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe