Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1060

Uchwała nr 159/11 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

Tekst pierwotny

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Gminnemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim nadaje się Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc następujące uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim:

- Nr 303/05 z dnia 22 marca 2005 roku,

- Nr 101/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku,

- Nr 106/07 z dnia 28 września 2007 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Blanka Jabłońska
Przewodnicząca Rady Miejskiej


Załącznik do Uchwały Nr 159/11
Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 15 grudnia 2011 r.

StatutGminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim

Rozdział I.
Nazwa, siedziba i obszar działania

§ 1.

1. Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim, zwany dalej Zakładem jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

2. Zakład posiada osobowość prawną.

3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Ożarów Mazowiecki.

4. Zakład został powołany przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim Uchwałą Nr 115/2000 z dnia 15 lutego 2000 roku w sprawie powołania Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego i prowadzenia jako zadania własnego przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim.

§ 2.

1. Siedziba Zakładu znajduje się w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Konopnickiej 8.

2. Zakład posiada Filię w Józefowie przy ul. Lipowej 28A.

§ 3.

1. Podstawowym obszarem działania Zakładu jest obszar Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

2. Przepis ust. 1 nie ogranicza możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład poza podstawowym obszarem działania.

§ 4.

Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), zwanej dalej ustawą o działalności leczniczej,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 z 2008 poz. 1027 ze zmianami),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835),

5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),

6) niniejszego statutu.

Rozdział II.
Cele, zadania

§ 5.

1. Podstawowym celem działania Zakładu jest wykonywanie działalności leczniczej poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak również promocja zdrowia i realizacja zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

2. Realizując cele określone w ust. 1, Zakład jednocześnie może uczestniczyć w:

1) przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny,

2) prowadzeniu prac badawczych.

§ 6.

1. Do podstawowych zadań Zakładu należy: zapewnienie ludności świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) podstawowej opieki zdrowotnej,

2) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym stomatologicznej,

3) rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii,

4) działań zapobiegawczych i szczepień ochronnych,

5) laboratoryjnej działalności diagnostycznej,

6) pielęgnacji chorych,

7) orzekania o stanie zdrowia,

8) prowadzenie działalności profilaktycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

2. Zakład może organizować i prowadzić szkolenia dla innych podmiotów leczniczych w zakresie wykonywania zawodów medycznych, zarządzania w służbie zdrowia i prawa medycznego.

3. W wykonywaniu zadań w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Zakład współpracuje z:

1) innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

2) stacjami sanitarno – epidemiologicznymi,

3) organizacjami społecznymi,

4) innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III.
Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych

§ 7.

1. Zakład może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność, w tym gospodarczą, inną niż działalność lecznicza.

2. Zakład może prowadzić szkolenia, konferencje, kursy w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia dla placówek szkolnych, oświatowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, zainteresowanych osób fizycznych oraz udostępniać swoją bazę na ten cel innym jednostkom.

Rozdział IV.
Organy i struktura organizacyjna, w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków Rady Społecznej

§ 8.

Organami Zakładu są:

1) Kierownik;

2) Rada Społeczna.

§ 9.

1. Kierownik zarządza Zakładem, reprezentuje Zakład na zewnątrz odpowiadając jednoosobowo za jego działalność .

2. Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Kierownikiem na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną, po uzyskaniu opinii Rady Społecznej.

3. Kierownik nie może podejmować innego zatrudnienia bez zgody Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, wyrażonej w formie pisemnej.

4. Kierownik dokonuje w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do jego pracowników.

5. Kierownik wykonuje swoje zadania przy pomocy:

1) Zastępcy Kierownika,

2) Głównego Księgowego.

§ 10.

Do zadań Kierownika Zakładu należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte i nieprzerwane wykonywanie działalności leczniczej, w warunkach zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym zawartymi umowami,

2) należyte gospodarowanie mieniem Zakładu oraz mieniem Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przekazanym w użytkowanie Zakładowi,

3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych Zakładu.

§ 11.

1. Oświadczenia woli w imieniu Zakładu składa Kierownik lub osoby przez niego upoważnione.

2. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie finansowe, wymaga kontrasygnaty Głównego Księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 12.

1. Organem inicjującym i opiniodawczym Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Rady Miejskiej, a także organem doradczym Kierownika jest Rada Społeczna.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miejska, a jej pierwsze posiedzenie zwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczą - Kierownik oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

4. W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób, w tym:

1) Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki lub osoba przez niego wyznaczona jako przewodniczący Rady Społecznej,

2) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,

3) trzech przedstawicieli wybranych przez Radę Miejską.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

6. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalany przez Radę Społeczną i zatwierdzany przez Radę Miejską w Ożarowie Mazowieckim.

7. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej.

§ 13.

Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki i Radzie Miejskiej wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Kierownikowi nagród,

d) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej;

§ 14.

Rada Miejska odwołuje członka Rady Społecznej jeżeli członek Rady Społecznej:

1) nie realizuje obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej,

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków związanych z członkostwem w Radzie Społecznej na skutek choroby lub innej nieobecności,

3) zrzekł się członkostwa w Radzie Społecznej,

4) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

§ 15.

1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) poradnie podstawowej opieki zdrowotnej,

2) poradnie specjalistyczne,

3) poradnia rehabilitacji i fizykoterapii,

4) poradnie diagnostyczne,

5) komórki administracyjne,

6) ewentualnie inne komórki organizacyjne.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, rodzaj działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych, sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi określa Regulamin Organizacyjny ustalany przez Kierownika.

Rozdział V.
Gospodarka finansowa

§ 16.

1. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych przepisami prawa.

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego i inwestycyjnego ustalonego przez Kierownika Zakładu, zgodnie z:

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

2) ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

3) ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej,

4) przepisami wykonawczymi do ustawy o działalności leczniczej.

§ 17.

Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,

2) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, o której mowa w § 7 ust. 1 Statutu,

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

5) będące środkami publicznymi na:

a) realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań,

b) remonty,

c) inne niż określone w lit. a inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych,

f) realizację programów wieloletnich,

g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego.

§ 18.

1. Wartość majątku Zakładu stanowią:

1) fundusz założycielski,

2) fundusz Zakładu.

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonego mienia Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przekazanego Zakładowi.

3. Fundusz Zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

§ 19.

1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

2. Zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, oddanie w użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez Radę Miejską.

3. Rada Miejska może pozbawić Zakład składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku połączenia lub podziału albo przekształcenia Zakładu.

4. W przypadku likwidacji Zakładu jego majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się własnością Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe