Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1062

Uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy Młynarze

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Młynarze na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) Rada Gminy Młynarze uchwala, co następuje ;

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 5 026 893,00 zł z tego : a) bieżące w kwocie 4 968 893,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 655 060,00 zł b) majątkowe w kwocie 58 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 4 976 893,00 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 4 428 848,00 zł w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie – 655 060,00 zł b) majątkowe w kwocie 548 045,00 zł zgodnie z załącznikami nr 2 , nr 2a, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 50.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 700.000,00 zł, w tym 200.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. 3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 50.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00 zł. 2. Ustala się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 11.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE. 2. Do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 3 Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Jabłonowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.rtf

zał 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.rtf

zał 2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.rtf

zał 2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.rtf

zał 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.rtf

dotacje zał 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/62/2011
Rady Gminy Młynarze
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.rtf

zał 5 alk


Uzasadnienie

U Z A S A D N I E N I E do budżetu Gminy Młynarze na 2012 rok Planowane na 2012 rok dochody wynoszą 5.026.893,00 zł i pochodzą z następujących źródeł: 1.Subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2.068.438,00 zł z tego : część oświatowa subwencji ogólnej 1.598.615,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej 431.917,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej 37.906,00 zł 2. Dotacje 928.650,00 zł. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 655.060,00 zł. - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 76.500,00 zł - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 197.090,00 zł 3. Dochody własne w kwocie 2.029.805,00 zł. z tego: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 42.187,00 zł - udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych 441.231,00 zł i podatku dochodowym od osób prawnych 6.500,00 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 29.000,00 zł - wpływy podatkowe 1.329.677,00 zł - pozostałe dochody 171.210,00 zł. - wpływy z opłaty skarbowej 10.000,00 zł. Wydatki na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 4.976.893,00zł - na sfinansowanie zadań bieżących 4.428.848,00 zł. - wydatki majątkowe 548.045,00 zł. W działach: 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 555.500,00 zł w tym na wydatki majątkowe 511.700,00 zł.: Budowa sieci wodociagowej rozdzielczej z przyłaczeniami w msc. Młynarze, Gierwaty, Ochenki, Długołęka Koski, Długołęka Wielka, Rupin, Głażewo Święszki, Załęże Ponikiewka gm. Młynarze – 282.700,00 zł. i Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączeniami w msc. Sieluń gm. Młynarze - 229.000,00 zł. Wydatki bieżące to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi – 41.800,00 oraz na izby rolnicze 2.000,00 zł. 150 Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje tj. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o mazowszu 10.155,00 zł. - wydatek inwestycyjny. 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 84.200,00 zł. , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych 83.300,00 zł i pozostała działalność na różne opłaty i składki 700,00 zł. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.850,00 zł. na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych. 710 Działalność usługowa – wydatki bieżące 36.200,00zł. w tym: zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego 30.000,00 zł., prace geodezyjne i kartograficzne 5.000,00 i pozostałą działalność na zakup materiałów 1.200,00 zł. 750 Administracja Publiczna zaplanowano wydatki bieżące- własne - na kwotę 864.388,00zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 628.265,00 zł.( w tym prowizja dla sołtysów 6.000,00 zł) ,wydatki związane z działalnością Rady Gminy 45.100,00 zł. pozostałe wydatki bieżące to 158.723,00 zł. Wydatki majątkowe na Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 8.190,00 zł. Na zadania zlecone administracji publicznej zaplanowano 32.300,00 zł wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł. - to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców.( zadania zlecone) 752 Obrona Narodowa – 500,00 zł.( zadanie zlecone) wydatki bieżące - zakup usług pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki bieżące – 76.842,00 zł. W tym Komendy wojewódzkie Policji wpłaty na fundusz policji 10.000,00 zł. OSP 66.642,00 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 31.300,00 zł. Obrona cywilna 200,00 zł. . 757 Obsługa długu publicznego -15.750,00 zł. są to zaplanowane odsetki od pożyczki uzyskanej w 2008r. 758 Różne rozliczenia- 24.000,00 zł.- wydatki związane z funkcjonowaniem kont bankowych 8.000,00zł., rezerwy ogólne 5.000,00zł. i rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 11.000,00. 801 Oświata i wychowanie - 2.079.071,00 zł. są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem szkół, przedszkola na terenie gminy Młynarze ( na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.462.025,00zł.) 851 Ochrona zdrowia 29.000,00 zł. są to wydatki bieżące związane z profilaktyką i leczeniem uzależnień. Zwalczanie narkomanii 7 110,00 zł., przeciwdziałanie alkoholizmowi – 21 890,00 zł. 852 Pomoc społeczna zaplanowano kwotę 856.289,00 zł. są to wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych, celowych, dożywianiem uczniów i utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.342,00 zł. w tym zadania zlecone 621.600,00 zł. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 12.600,00 zł. na wydatki bieżące związane z wyjazdem dzieci na kolonie na kwotę 6.600,00 zł. i na pomoc materialną dla dzieci 6.000,00 zł. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 105.548,00 zł. w tym wydatki bieżące 87.548,00 zł. i wydatki majątkowe na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego- 18.000,00 zł. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 139.000,00 zł. w tym dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 99.000,00 zł. i dotacja celowa dla Kościoła parafialnego w Sieluniu (zabytek) w kwocie 40.000,00 zł. 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na kwotę 1.850,00 zł. w tym zakup materiałów 950,00 zł. i zakup usług pozostałych 900,00 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe