Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 1066

Uchwała nr 127/XI/12 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 924 998,67 zł, z tego :

1) bieżące w kwocie 10 657 603,52 zł,

2) majątkowe w kwocie 9 267 395,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 006 190,35 zł z tego :

1) bieżące w kwocie 10 265 494,41 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 740 695,94 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 081 191,68 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 588 408,58 zł ,

2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 492 783,10zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 376 336,53 zł , z następujących tytułów;

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 096 369,41 zł,

2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł.

3) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 29 184,02 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 295 144,85 zł, z następujących tytułów;

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 889 470,00 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 164 000,00 zł,

3) c) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 3 241 674,85 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 250 783,10 zł

5. Ustala się limity zobowiązań :

1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

2) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 25 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 26 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań , które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2. ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki z wyłączeniem wynagrodzeń.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Stolarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XI/12 
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów na 2012 rok.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 127/XI/12 
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków budżetu gminy Czernice Borowe na 2012 rok.

Załącznik Nr 3,4,5,8,9,10 do Uchwały Nr 127/XI/12 
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik3,4,5,8,9,10.xls

Załaczniki Nr 3,4,5,8,9,10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 127/XI/12 
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.xls

Plan dochodów zadań zleconych z zakrsu administracji rządowej na 2012 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 127/XI/12 
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.xls

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe