| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/104/2011 Rady Powiatu w Zwoleniu

z dnia 28 grudnia 2011r.

Uchwała budżetowa na rok 2012

Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm. ) Rada Powiatu w Zwoleniu uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się : 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie 28 270 000 zł, z tego : a) bieżące w kwocie 27 088 947 zł, b) majątkowe w kwocie 1 181 053 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 29 594 000 zł. z tego : a) bieżące w kwocie 26 613 950 zł, b) majątkowe w kwocie 2 980 050 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 3. Deficyt w wysokości 1 324 000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) emisji obligacji 1 324 000 zł.

§ 2. Ustala się : 1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie 2 324 735 zł , z następujących tytułów; a) emisji obligacji w kwocie 1 850 000 zł, b) wolnych środków w kwocie 474 735 zł. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 000 735zł, przeznaczonych na ; a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 180 735 zł, b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 20 000 zł. c) wykup obligacji 800 000 zł.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek ,emisji obligacji przeznaczonych na : a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt. 3, lit. a. c) na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji z lat ubiegłych w kwocie określonej w §2,pkt. 2 lit a, b, c

§ 4. Ustala się : 1. Rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 100 000 zł. z tego ; a ) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł. b) na realizacje zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 50.000 zł

§ 5. 1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały . 2.Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:. 1. Zaciągania kredytów i pożyczek, emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 lit. a niniejszej uchwały. 2. Emisji obligacji do kwoty określonej w § 2, pkt.1, lit. a . 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu. 4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do: a. dokonywania zmian w planie wydatków jednostki pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału z wyjątkiem wydatków inwestycyjnych, na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego . b. zaciągania zobowiązań z tytułu umów ,których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i gdy termin zapłaty upływa w 2013 roku do łącznej kwoty 500.000 ,00 zł.

§ 8. 1.Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU


mgr Maria Adamiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

tabela nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

tabela nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

tabela nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

tabela nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2012

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/104/2011
Rady Powiatu w Zwoleniu
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »