| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/113/12 Rady Powiatu Mińskiego

z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie zmian w Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust.6 i 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w uzgodnieniu ze związkami zawodowym: NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Region Mazowsze oraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku Mazowieckim, Rada Powiatu Mińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIII/193/09 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: ,, 6. Wysokość dodatku motywacyjnego w granicach określonych w ust. 4 dla nauczycieli ustala dyrektor szkoły w ramach przyznanych środków finansowych, a dla dyrektora – Starosta”,

b) w ust. 8 dotychczasowy pkt 5 oznacza się jako ust. 9 i nadaje się mu następujące brzmienie: ,,9. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły, poza warunkami wymienionymi w ust. 8 jest spełnienie następujących kryteriów:

a) prawidłowe tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,

b) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

c) dbałość o mienie w tym; organizowanie przeglądów technicznych, prace konserwacyjno-remontowe, czystość i estetyka szkoły,

d) prowadzenie prawidłowej polityki kadrowej,

e) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,

f) samodzielność i inicjatywa w rozwiązywaniu problemów,

g) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych)”,

2) w § 5

a) ust.1 w tabeli po Lp. 5 dodaje się Lp. 6 w brzmieniu:

L.p

Wyszczególnienie

Wysokość dodatku miesięcznie w kwocie

6.

Nauczycielowi przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach dwujęzycznych.

100 zł.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Stawki dodatków określone w ust. 1 pkt) od 1 do 6 podlegają corocznej waloryzacji o średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Mińskiego ustalony corocznie w uchwale budżetowej”.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,,Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt) od 1 do 6 zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę po przecinku do 50 groszy pomija się, a kwotę po przecinku powyżej 50 groszy zaokrągla się w górę do pełnych złotych”.

3) w § 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: ,,Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzieli się na część będącą w dyspozycji dyrektora szkoły lub placówki i wynoszącą 70% ogólnej kwoty funduszu oraz na część będącą w dyspozycji Zarządu Powiatu i stanowiącą pozostałe 30 % kwoty funduszu”.

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: ,, 3. Wysokość nagrody Starosty ustalana jest corocznie przez Starostę z uwzględnieniem następujących zasad:

a) wysokość nagrody dla dyrektora szkoły lub placówki oświatowej nie może być niższa niż aktualnie obowiązujące średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego,

b) wysokość nagrody dla nauczyciela szkoły lub placówki oświatowej nie może być niższa niż aktualnie obowiązujące średnie miesięczne wynagrodzenie nauczyciela stażysty,

c) wysokość jednostkowych nagród przyznawanych w ciągu roku może być zróżnicowana w zależności od osiągnięć w pracy zawodowej”.

c) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: ,,3a. Wysokość Nagród Dyrektora dla nauczycieli ustalają corocznie Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w ramach posiadanych środków. Wysokość tej nagrody nie może przekroczyć wysokości aktualnie obowiązującego średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela stażysty i nie może być niższa niż połowa średniego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela stażysty ”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz kierownikom powiatowych jednostek oświatowych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Mirosław Krusiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »