| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/165/12 Rady Miasta Otwocka

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 19 c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) w związku z § 14 załącznika do Uchwały Rady Miasta Otwocka NR XIV/134/2011z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Otwock w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych Miasta Otwocka w ramach inicjatyw lokalnych, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


Piotr Kudlicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 19c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma obowiązek określić tryb oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3w/w ustawy mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę. Zakres inicjatywy lokalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych określa art. 19 b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Inicjatywa lokalna może obejmować w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, działalność charytatywną, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu, edukacji, oświaty i wychowania, działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa), ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego), porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zawarte w uchwale szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, zostały opracowane w celu ujednolicenia procedury i ułatwienia Zespołowi d/s wspierania inicjatyw lokalnych i określenia najważniejszych elementów niezbędnych do oceny wniosków. Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Załącznik do Uchwały Nr XVII/165/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lutego 2012 r.

TRYB I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW O REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA OTWOCKA W RAMACH INICJATYW LOKALNYCH

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchwały to forma współpracy Miasta Otwocka, zwanego dalej „Miastem” z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych.

2. Celem podejmowania inicjatyw lokalnych jest realizacja przedsięwzięć polepszających warunki życia społeczności lokalnej, na rzecz i z inicjatywy których je podjęto.

§ 2. 1. Grupę inicjatywną może stanowić minimum 15 osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta, bądź organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą”, mające siedzibę na terenie Miasta.

2. Podmioty wymienione w ust. 1, zwane dalej „Wnioskodawcami” mogą inicjować przedsięwzięcia służące wyłącznie zaspokajaniu zbiorowych potrzeb, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.).

3. Zakres działań w ramach inicjatywy lokalnej określa art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 3. W ramach inicjatywy lokalnej mogą być realizowane zadania publiczne wymienione w art. 19 b ustawy tj. w zakresie:

1)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, obejmującej w szczególności: budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków lub obiektów stanowiących własność samorządu terytorialnego;

2)działalności charytatywnej;

3)podtrzymywania i upowszechniania tradycji regionalnej, narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej;

4)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5)promocji i organizacji wolontariatu;

6)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

7)turystyki i krajoznawstwa;

8)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9)porządku i bezpieczeństwa publicznego.

§ 4. 1. Współudział Wnioskodawcy w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może polegać na:

1)świadczeniu pracy społecznej;

2)świadczeniach pieniężnych;

3)świadczeniach rzeczowych.

2. Wkład własny Wnioskodawcy w realizacji inicjatywy lokalnej stanowią:

1)środki finansowe zgromadzone przez wnioskodawcę;

2)robocizna świadczona przez wnioskodawcę;

3)świadczenia rzeczowe, w tym:

a) dokumentacja projektowa;

b) kosztorysy inwestorskie;

4)inne materiały, niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.

3. Wsparcie Miasta w ramach inicjatywy lokalnej ma charakter:

1)rzeczowy - między innymi poprzez użyczenie sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji inicjatywy lokalnej;

2)finansowy;

3)organizacyjny –między innymi poprzez wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu dokumentacji oraz wsparcie informacyjne.

4. Zasady współpracy Miasta i Wnioskodawcy w zakresie wsparcia, o którym mowa w ust.3 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będą ustalane każdorazowo w odrębnych umowach pomiędzy tymi podmiotami.

II. Postępowanie w sprawie inicjatyw lokalnych

§ 5. 1. Podstawą otrzymania wsparcia w ramach inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostce organizacyjnej Miasta.

2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budżetowym mogą być składane w terminie do 15 grudnia roku budżetowego.

3. Wnioski na przyszły rok budżetowy mogą być składane do 30 września roku poprzedzającego.

4. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej, którego wzór zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Otwocka, powinien zawierać w szczególności:

1)nazwę i cel inicjatywy;

2)termin realizacji;

3)informacje o wnioskodawcy;

4)miejsce wykonywania zadania;

5)szczegółowy zakres zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;

6)opis dotychczas wykonanych działań w ramach realizacji zadania;

7)opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;

8)określenie społecznych korzyści wynikających z inicjatywy lokalnej;

9)kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:

a) całkowity koszt;

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania;

c) oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych, na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji zadania;

d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;

e) rodzaj oczekiwanego wsparcia;

10)informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;

11)imiona i nazwiska osób reprezentujących Wnioskodawcę wraz z podpisami.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1)w przypadku organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy - kopię odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy;

2)w przypadku osób fizycznych i nieformalnych grup mieszkańców - oświadczenie woli Wnioskodawcy dotyczące deklaracji udziału w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 można dołączyć: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania oraz inne dokumenty stosowne do rodzaju podejmowanej inicjatywy.

§ 6. 1. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje, powołany przez Prezydenta Miasta Otwocka, Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, zwany dalej „Zespołem”, którego skład osobowy i funkcje określone zostaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Otwocka.

2. W skład Zespołu wchodzą:

a) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Otwocka;

b) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

§ 7. 1. Zespół dokonuje weryfikacji i oceny wniosków biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1)zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi;

2)liczbę osób popierających inicjatywę lokalną;

3)wysokość wkładu własnego Wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, zgodnie z § 4 ust. 2 niniejszej uchwały;

4)zaawansowanie przygotowań do realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku;

5)koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Miasto po jej zrealizowaniu.

2. Zespół może uzależniać rozpatrzenie wniosków od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów. Nie złożenie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień i informacji w terminie powoduje wykluczenie podmiotu z postępowania.

3. Zaopiniowane wnioski Zespół niezwłocznie przekazuje Prezydentowi Miasta Otwocka, celem podjęcia decyzji o wyborze wniosku do realizacji i zawarciu umowy z Wnioskodawcą lub o odmowie przyjęcia wniosku do realizacji.

§ 8. 1. Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy pomiędzy Miastem a Wnioskodawcą.

2. Umowa powinna zawierać:

1)szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego z terminem wykonania inicjatywy lokalnej;

2)wysokość kwoty współfinansowania Miasta i określenie trybu płatności;

3)udział Wnioskodawcy;

4)obowiązek realizacji zadania publicznego w danym roku budżetowym;

5)tryb kontroli wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

6)termin i sposób rozliczenia zrealizowanego zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

7)regulacje prawa własności Miasta do urządzeń i budowli powstałych w wyniku realizacji inicjatywy lokalnej;

8)zobowiązanie Wnioskodawcy do przedłożenia dokumentów potwierdzających wywiązanie się ze zobowiązań względem wykonawcy i podwykonawcy.

3. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej należy podać do publicznej wiadomości na stronach internetowych Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

5. Inicjatywy lokalne, przyjęte do realizacji, ujęte we wnioskach składanych w danym roku budżetowym, mogą być realizowane w tym samym roku budżetowym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »