Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2262

Uchwała nr XVII/166/12 Rady Miasta Otwocka

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, poz. 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, poz. 1391, poz. 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 106, poz. 1018 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011r. Nr 5, poz. 13 i Nr 159, poz. 945) Rada Miasta Otwocka uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/488/02 Rada Miasta Otwocka z dnia 12.03.2002 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Otwock do kategorii dróg gminnych dokonuje się zmiany ten sposób, że w załączniku nr 1 do przedmiotowej uchwały dodaje się następujące drogi przedstawione na kopii mapy terenów stanowiących załączniki do niniejszej uchwały składające się z działek:

„373. Droga do składowiska odpadów składająca się z części działek : 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 106, 107 w obr. 195; 12, 13, 14, 15, 17/4, 17/5, 17/8, 19 w obr. 194.

374. ul. Projektowana na odcinku od ul. Batorego do ul. Poznańskiej składająca się części działek: 132, 83/2, 106/1, 78/4, 67/1, 54, 69, 67/2, 70, 71, 77/2, 118, w obr. 21 oraz z działek 101/1, 101/4, 120 w obr. 21.

375. ul. Projektowana składająca się z części działek: 29/1, 29/2, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30,41 w obr. 188.

376. ul. Projektowana na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Ługi składająca się z działki: 47 w obr. 134.”

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


Piotr Kudlicki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115), zaliczanie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Miasta po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Zarząd Powiatu Otwockiego w przewidzianym terminie złożył pozytywną opinię, dotyczącą przedstawionej propozycji zaliczenia dróg w Otwocku, o których mowa w niniejszej uchwale, do kategorii dróg gminnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/166/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lutego 2012 r.
Zalacznik1.jpg

mapa do składowiska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/166/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lutego 2012 r.
Zalacznik2.jpg

mapa batorego poznańska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/166/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lutego 2012 r.
Zalacznik3.jpg

mapa obr. 188

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/166/12
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lutego 2012 r.
Zalacznik4.jpg

mapa os.ługi

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe