Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2269

Uchwała nr XII/79/2011 Rady Gminy Domanice

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 7.935.744 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie - 7.390.433 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 545.311 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.123.135 zł, zgodnie z tabelą nr 2, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie - 6.950.954 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie - 1.172.181 zł.

2. Zadania inwestycyjne w 2012 r. w wysokości 1.172.181 zł oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012-2015 zgodnie z tabelą nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 187.391 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 187.391 zł.

§ 4. Określa się:

a) przychody budżetu gminy na kwotę 933.990 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 187.391 zł

- z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 746.599 zł,

b) rozchody budżetu gminy na kwotę 746.599 zł, zgodnie z planem przychodów i rozchodów - tabela nr 4. Przychody budżetu gminy w kwocie 933.990 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu - 187.391 zł,

- spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 746.599 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

1) ogólną w wysokości - 17.773 zł,

2) celową w wysokości - 14.614 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) Gminnej Instytucji Kultury na łączną kwotę - 98.588 zł,

2) Niepublicznego Przedszkola "Biedroneczka" - 259.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dotacje celowe na podstawie porozumień zawartych (umów) przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych - 18.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 187.391 zł zaciąganych na pokrycie deficytu budżetu 2012 roku.

§ 11. Upoważnia się Wójta do: zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach określonych w tabeli nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2013) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 r. na łączną kwotę 100.000 zł,

c) mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków do wysokości 600.000 zł,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

e) dokonywania zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowniczych w ramach działu,

f) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych do kwoty 3.500 zł. w ramach działu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Jolanta Urbanek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Tabela inwestycyjna na 2012 30.12.2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.doc

Tabela nr 4 Przychody i rozchody na 2012r. 30.12.2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów-zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Plan wydatków-zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 1 Dotacja na bibliotekę 30.12.2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XII/79/2011
Rady Gminy Domanice
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 2 Dotacja na CIS 30.12.2011

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe