Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2277

Uchwała nr II.4.2012 Rady Gminy Jasieniec

z dnia 26 stycznia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 16.562.790 zł . ,

z tego :

a) bieżące w kwocie 14.345.790 zł ,

b) majątkowe w kwocie 2.217.000 zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15.294.700 zł ,

z tego :

a) bieżące w kwocie 12.832.217 zł ,

b) majątkowe w kwocie 2.462.483 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.268.090 zł

a) nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w §2 pkt.3

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 116.000 zł . z tytułu wolnych środków

a) przychody z tytułu wolnych środków przeznacza się na rozchody zaplanowane w §2 pkt 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.384.090zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 42.000 zł .

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 26.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady


mgr Bożena Szcześ


Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy na 2012 rok uchwalono w kwocie 16.562.790zł. z tego dochody bieżące w kwocie 14.345.790zł. zaś majątkowe w kwocie 2.217.000zł. Subwencję ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalono na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów z października 2011r. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne i zlecone uchwalono na podstawie informacji dysponentów wyższego szczebla również w wartościach wstępnych z listopada 2011r. Dochody własne z tytułu podatków i opłat zaplanowano według stawek uchwalonych przez Radę Gminy. Podatek rolny uchwalono w oparciu o cenę żyta obniżonego przez Radę Gminy o 14,18zł. w stosunku do ceny ogłoszonej przez Prezesa GUS, zakładając ponad 90% ściągalności. Podatek leśny uchwalono w wysokości wynikającej z ceny drewna tartacznego ogłoszonej przez Prezesa GUS i podstawy opodatkowania wyrażonej w ha gruntów leśnych. Podatek od nieruchomości uchwalono przyjmując stawki ogłoszone obwieszczeniem Ministra Finansów, zaś podatek od środków transportowych na poziomie stawek z 2011r. Stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych, opłaty z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków pozostały na poziomie 2011 roku. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uchwalono w wysokości 42.000zł. tj. na poziomie roku 2011. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska uchwalono w wysokości 9.000zł. Dochody z tytułu sprzedaży mienia zostały zaplanowane zgodnie z zawartym aktem notarialnym sprzedaży pałacu w Jasieńcu i uchwałami Rady Gminy o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w Ryszkach i działek budowlanych w Jasieńcu. W dochodach majątkowych zaplanowano również dotację ze środków unijnych, która wpłynęła do budżetu gminy 9.01.2012r. jako refundacja wydatków poniesionych wcześniej na budowę kanalizacji w Jasieńcu. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie 15.294.700zł z tego wydatki bieżące w kwocie 12.832.217zł., zaś majątkowe w kwocie 2.462.483zł. Wydatki bieżące zaplanowano nieco wyższe niż w 2011roku, w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników od września 2012roku. W związku ze zmianą wysokości stawki rentowej płaconej przez zakład pracy skorygowano wydatki na składki ZUS w stosunku do zapisanych w projekcie budżetu. Odpis na ZFŚS nauczycieli zaplanowano w wysokości 110% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej państwa, natomiast dla pozostałych pracowników przyjęto wartość szacunkową 1.200zł., która zostanie skorygowana zgodnie z przepisami w końcu roku do stanu aktualnego w okresie całego 2012 roku. Zaplanowano odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i pozostałych emerytów byłych pracowników oraz środki przewidziane na dokształcanie i pomoc zdrowotną dla nauczycieli. W wydatkach bieżących znalazły się obligatoryjne wydatki na 2% składki od wpływów z podatku rolnego dla Izb Rolniczych, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w wielkości wpływów za sprzedaż zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na ochronę środowiska naturalnego. Utworzono rezerwę ogólną i rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano 20% udział własny tam, gdzie zadania realizowane są przy pomocy dotacji na zadania własne. Na wydatki typu rzeczowego, usługi i opłaty zaplanowano i uchwalono środki finansowe na poziomie wykonania roku 2011. W budżecie 2012 roku przewidziano środki na dotacje z budżetu dla instytucji kultury i podmiotów, które w drodze przetargu będą realizowały zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu a także dla innych organizacji pozarządowych realizujących zadania w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uchwalono środki na dotacje z zakresu ochrony zabytków w Gminie Jasieniec. Zaplanowano wydatki na obsługę długu. W budżecie na 2012 rok uchwalono wiele zadań inwestycyjnych, których realizacja kończy się w 2012 roku tj. kanalizacja wsi Warpęsy, budowa wodociągu Czachow-Miedzechów czy budowa budynku komunalnego mieszkalnego w Jasieńcu. Zaplanowano budowę dróg tam, gdzie jest to niezbędne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaplanowano środki na dokumentację budowy kanalizacji wsi Boglewice. Zadaniem wieloletnim z zakresu ochrony środowiska jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Jasieńcu. Na to zadanie gmina wystąpiła z wnioskiem o uzyskanie pomocy ze środków Unii Europejskiej, ponieważ jest to inwestycja kosztowna jak na możliwości własne gminy. Na 2012 rok Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu Funduszu Sołeckiego. Dług gminy na koniec 2011 roku wyniósł 7.504.182zł. Raty przypadające do spłacenia w 2012 roku wynoszą 1.384.090zł. i zostaną spłacone z dochodów własnych gminy tj. z nadwyżki budżetowej w wysokości 1.268.090zł. i wolnych środków w kwocie 116.000zł. Zarówno wielkość długu gminy jak i obciążenie budżetu z tytułu spłaty rat kredytowych i odsetek mieści się w granicach określonych przepisami starej ustawy o finansach publicznych.

Załącznik do Uchwały Nr II.4.2012
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik.docx

Informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej

Załącznik Nr Tabela 1 do Uchwały Nr II.4.2012
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 26 stycznia 2012 r.
ZalacznikTabela nr 1.docx

Planowane dochody budżetu na 2012r.

Załącznik Nr Tabela 2 do Uchwały Nr II.4.2012
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 26 stycznia 2012 r.
ZalacznikTabela nr 2.docx

Planowane wydatki budżetu na 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II.4.2012
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.docx

Zadania inwestycyjne w 2012r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II.4.2012
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.docx

Dotacje udzielone w 2012r. z budżetu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II.4.2012
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.docx

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe